Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
16 Ağustos 2012 - 20:39

17 Ağustos 2012 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28387

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ile personel planlamaları esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

(2) Ancak;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara,

b) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddede belirtilen hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Kurumların hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

c) Birlik: Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı birlikleri,

ç) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Kurumda geçirilen süreler ile 5018 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi ve özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Karargâh: Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhını,

h) Kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarını,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ve 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetler Grubu;

1) Müdür.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetler Grubu;

1) Uzman.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, programcı, tabip, hemşire, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, psikolog/rehber, tekniker, teknisyen, teknik ressam.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme niteliğindeki atamalara esas kadro görev unvanları ve söz konusu kadrolara atanacak personelde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Müdür olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) En az oniki yıl kamu hizmeti ve unvanlı kadrolarda çalışanlar hariç uzmanlıkta en az sekiz yıl hizmeti olmak, uzmanlıkta geçen hizmetin üç yılını atamanın yapılacağı Kurumda geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Uzman olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

3) En az altı yıl kamu hizmeti olmak ve bu hizmetin üç yılını atamanın yapılacağı kadronun bulunduğu Kurumda geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

(2) Görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı Kurumda çalışmış olmak şartı aranmaz.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik okul mezunu olmak,

b) Kadro açıklamasında yazılı niteliklere uygun olmak,

c) Bulunduğu sınıf ve unvanda en az 3 yıl görev yapmış olmak,

ç) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

(2) Doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 8 – (1) Kurum tarafından ihtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle boş olması halinde;

a) Bir sonraki atama yapılacak kadroların birimi, unvanı ve adedi ile başvuru şartları Kurum tarafından eğitim tarihinden kırk beş gün önce Birlik ve Kurumlara duyurulur.

b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum amirliklerince belirtilen şartları taşıyanların dilekçesi beş iş günü içerisinde alınır, nitelikler için aranan belgeler ilave edilir ve bir üst yazı ile birlikte duyurudan itibaren bir ay içinde Kurumun Personel Başkanlığına gönderilir.

c) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme niteliğindeki kadrolara yapılacak atamalarda; personelin öncelikle görevde yükselme eğitimine alınması esas olup, eğitime çağırılacak aday sayısı, atama yapılacağı duyurulan her bir kadro görev sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, görevde yükselme eğitimine alınacak aday personelin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Görevde yükselme niteliğindeki atama yapılacak kadrolara müracaat eden ve yapılan inceleme sonucunda son başvuru tarihi itibariyle niteliklerinin uygun olduğu tespit edilen personel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde değerlendirmeye tabi tutulur. Ayrıca, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 165 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan disiplin cezaları, görevde yükselme eğitimine alınacak personelin belirlenmesinde aylıktan kesme cezasının eş değeri ölçüt puanı olarak değerlendirilir.

b) Yapılan değerlendirme neticesinde elde edilen değerlendirme notlarına göre her bir personel başvurmuş olduğu, Müdür ve Uzman kadroları esas alınmak suretiyle kendi aralarında sıralanır.

c) Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında puanların eşitliği halinde sırası ile hizmet süresi fazla, daha üst öğrenimi bitirmiş, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme eğitimi ile ilgili usul ve esaslar

MADDE 10 – (1) Yapılan değerlendirme neticesinde görevde yükselme eğitimine alınmak üzere tespit edilen adaylara uygulanacak eğitim ile ilgili usul ve esaslar şunlardır;

a) Görevde yükselme eğitimi her yıl Nisan ayında Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca yaptırılır.

b) Her yıl yayınlanacak olan görevde yükselme niteliğindeki atamalara ait kadrolara göre bildirilecek bilgi kaynakları dikkate alınmak suretiyle, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca hazırlanacak eğitim programı ile eğitimin icra edileceği tarihler, eğitime alınacak aday personele duyurulmak üzere her yıl kadroların ilanından itibaren bir ay içinde Kurumun Personel Başkanlığına gönderilir.

c) Personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bentlerinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Bu izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

ç) Eğitim programları sadece Kurum için geçerli olup diğer kurumlara naklen atamalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atamalarda kazanılmış hak teşkil etmez.

d) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme ile ilgili eğitim konuları

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı, işleyişi ve görev alanına giren mevzuat, atanılacak kadronun görev alanı, atama yapılacak görevin nitelikleri ile ilgili konular.

(2) Eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı her yıl yayımlanacak emirde belirtilen tarihte Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yazılı olarak, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınavlarda 100 üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında başarı puanlarında eşitlik olması halinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atamaları yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırası ile 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin toplam puanı yüksek, hizmet süresi fazla, daha üst öğrenimi bitirmiş ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(4) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır.

(5) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 11 inci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

(6) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 13 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu elde etmiş bulunan personelin atanması bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sınav kurulu

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amirin görevlendireceği kişinin başkanlığında, Kurumun Personel Başkanlığı temsilcileriyle, atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerin katılımıyla toplam beş kişiden teşekkül eder. Kurul, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için görevde yükselme eğitimden en az iki ay önce bilgilendirilir. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler de seçilir.

(2) Sınav kurulları üye tam sayısıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumdaki üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun sekretarya görevleri Kurumun personel başkanlığı sivil memur ve iş/işçi münasebetleri ile ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır;

a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen konuları ihtiva eden ders notlarını hazırlatmak ve görevde yükselme suretiyle atanacaklar için Görevde Yükselme Eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak,

b) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve ilgililere yazılı olarak bildirmek,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve ilgililere yazılı olarak bildirmek,

ç) Sınavın uygulanması ve sonuçlandırılmasına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

(2) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile çalışılan Birlik veya Kuruma yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından sınavı yapan kuruma gönderilir, sınavı yapan kurumdan alınan itiraz sonuçları da ilgililere on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 18 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan adayların atanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

a) Sınavda başarılı olan adaylar arasından üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır.

b) Sınavı kazandıkları halde, kadro yetersizliği nedeniyle atamaları yapılamayan personelin, sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için müteakip sınav yapılıncaya kadar;

1) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

2) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sırasıyla ataması yapılabilir.

c) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özürlülerin eğitimi ve sınavı

MADDE 19 – (1) Gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ile sınavların yapılabilmesi için gerekli önlemler Kurum tarafından alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuatları uyarınca daha önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Görev grupları arasındaki geçişler

MADDE 21 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro ile düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 20/5/2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım