Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Sayfa » Bilgi » Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31 Ağustos 2012 - 21:38

1 Eylül 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28398

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, ilköğretim kurumu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin, taşıma merkezi seçilen okullara günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (f), (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İlköğretim Kurumu: Mecburi ilköğretim çağındaki çocukların eğitim ve öğretim gördükleri ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu,”

“f) Taşımalı Eğitim: İlkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan herhangi biri bulunmayan veya eğitim ve öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullardaki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı,”

“g) Taşıma Merkezi İlköğretim Kurumu: Çevredeki yerleşim birimlerinden taşınan öğrencilerin eğitim ve öğretim gördükleri ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu,”

“ı) Öğrencisi taşınan okul: Taşıma kapsamına alınan ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – İl ve ilçelerde, yeni öğretim yılında taşımalı kapsamına alınacak yerleşim birimleri ile taşıma merkezi ilköğretim kurumlarının seçimi ve plânlaması için “Plânlama Komisyonu” kurulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında en az biri taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürü olmak üzere beş ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu müdüründen oluşur.”

“(3) Kendi bölgelerindeki taşımalı ilköğretim uygulamaları ile ilgili görüşlerini bildirmek üzere il millî eğitim müdürü tarafından en az bir il eğitim denetmeni toplantılara katılmak üzere görevlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenci sayısına ve ulaşım şartlarına göre öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi ilköğretim kurumlarını tespit etmek.

d) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin taşıma merkezi ilköğretim kurumlarına uzaklığını ve ulaşım planını gösteren taşımalı ilköğretim haritalarını (A4 ebadında) hazırlatmak ve e-okul sistemine aktarmak.

e) Her bir taşıma merkezi ilköğretim kurumuna öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayısını dikkate alarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları ile saatlerini belirlemek.”

“g) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan okulların bina ve tesisleri ile ders araçları ve taşınırlarının öncelikle taşıma merkezi ilköğretim kurumlarının ihtiyaçları giderilmek amacıyla millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak.”

“i) Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimleri ile okullardaki öğrenciler, öncelikle yatılı bölge ortaokullarına yerleştirildikten sonra taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı, birinci fıkrasının birinci cümlesi ve aynı fıkranın (b), (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşıma merkezi ilköğretim kurumunun özellikleri”

“Taşıma merkezi ilköğretim kurumunun seçiminde şu özellikler aranır:”

“b) Derslik sayısı ve fizikî kapasitenin yerleşim yerindeki mecburi ilköğretim çağındaki öğrenciler ile taşıma kapsamına alınan öğrenci sayısının eğitimine yeterli olması.

c) Taşıma merkezi ilköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim biriminin çevre köylerle ulaşım imkânlarına sahip, gelişmeye uygun ve nüfusunun artış göstermesi.”

“f) Zorunlu sebepler dışında yatılı bölge ortaokulları ile ikili öğretim yapan ilköğretim kurumlarının taşıma merkezi ilköğretim kurumu olarak seçilmemesi.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İlkokul öğrenci sayısının 10’dan az olması,

d) Yerleşim birimindeki ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencileri için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu dersliklerdeki toplam öğrenci sayısının 60’dan az olması,

e) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezi ilköğretim kurumuna uzaklığının iklim şartları ve yol güvenliğine göre en az 2 km olması esastır. Gerektiğinde bu uzaklığın 1,5 km’ye kadar indirilmesine Plânlama Komisyonu karar verebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ilköğretim müfettişleri başkan yardımcısından” ibaresi, “il eğitim denetmenleri başkan yardımcısından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İlçelerin taşımalı ilköğretim plânlama raporlarını inceleyerek Yönetmelik hükümlerine uymayan, öğrencisi taşınan okul ve yerleşim birimleri ile taşıma merkezlerini uygulama kapsamından çıkartmak.

b) Başka bir ilçedeki taşıma merkezi ilköğretim kurumuna öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini plânlamak.

c) Taşıma kapsamından çıkartılan ilköğretim kurumlarının bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim ve öğretime hazırlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

d) Başka bir ildeki taşıma merkezi ilköğretim kurumlarına öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini tespit ederek, iller arasında gerekli eşgüdümün sağlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

e) İl düzeyinde taşımalı ilköğretimin plânlamasını, Taşımalı İlköğretim Bilgi Formuna (Ek-1) göre hazırlayıp valilik onayına sunulmak üzere il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki “İlköğretim Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne/Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yapılan plânlama sonucu taşımalı ilköğretim kapsamına alınan ve çıkartılan yerleşim birimleri ile taşıma merkezi ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay bir öğretim yılı için geçerlidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı, birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (c), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürünün görevleri”

“Taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürünün taşımalı ilköğretim uygulamasına ilişkin görevleri şunlardır:”

“c) Taşınan öğrenciler ile taşıma merkezi ilköğretim kurumu öğrencilerinin birlikte eğitim ve öğretimlerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını sağlamak.”

“e) Taşınan öğrencilerin, yeterli sayıda öğretmeni bulunmayan ilköğretim kurumlarından geldikleri dikkate alınarak yetiştirilmeleri için gerekli önlemleri almak.”

“g) Taşıma merkezi ilköğretim kurumlarında yapılan eğitsel etkinlikleri, taşınan öğrencilerin geldikleri yerleşim birimlerinde de imkânlar ölçüsünde yapmak.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İhale sözleşmeleri ve şartnameleri ile ilgili olarak taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürlerinin görüşleri de alınır.”

“c) İlçe millî eğitim müdürlüğü, ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmeler ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderildikten sonra, Ağustos ayının en geç üçüncü haftasında, ihale sözleşmelerinin, Taşımalı İlköğretim Bilgi Formunun (Ek-1) ve Taşımalı İlköğretim İstatistik ve Ödenek Formunun (Ek-2) birer örneğini il millî eğitim müdürlüğü ile ilgili taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürlüklerine gönderir.”

“f) Normal öğretim yapan taşıma merkezi ilköğretim kurumuna, aynı araçla birden fazla sefer yapılarak öğrenci taşınamaz. Ancak, ikili öğretim yapan taşıma merkezi ilköğretim kurumlarına sabahçı öğrenciler için bir, öğlenci öğrenciler için bir sefer olmak üzere bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, ilgili mevzuata göre yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Millî eğitim müdürlüğü tarafından öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan okullarda bulunan ders araçları ile taşınır mallar, taşıma merkezi ilköğretim kurumuna öncelik verilmek kaydıyla, ihtiyacı olan ilköğretim kurumlarına, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre verilir. Öğrencisi taşınan okullardaki defter, dosya, kayıtlar ve her türlü resmî evrak taşıma merkezi ilköğretim kurumuna teslim edilerek muhafaza edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim kurumlarının bina ve tesisleri, okul öncesi eğitim, halk eğitim ve diğer millî eğitim hizmetlerine, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre bakım ve onarım ile işletme giderleri, kullanıcı tarafından karşılanmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesine geçici olarak tahsis edilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Taşımalı ilköğretim kapsamına girmeyen yerleşim birimlerindeki okulların yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması ve öğrencilerin en yakın yatılı bölge ortaokuluna yerleştirilememeleri durumunda, çözüm bulununcaya kadar öğrenciler taşımalı ilköğretim kapsamına alınırlar.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım