Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2012
13 Ağustos 2012 - 10:24
T.C.
MEVLANA KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
 
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “ 4 adet uzman personel”  istihdam edilecektir.
 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ           : 03 Eylül 2012
SON BAŞVURU TARİHİ                        : 17 Eylül 2012
SINAV TARİHİ                                     :  26 Eylül 2012
BAŞVURU YERİ                                   :Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA
 
Tel: (332) 236 32 90                     Faks: (332) 236 46 91
İnternet adresi: www.mevka.org.tr
 
1.      ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
a.     Türk Vatandaşı olmak,
b.     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d.      Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
e.      Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak,
f.       Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
 
2.      UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Kalkınma ajansları personel yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alımı düşünülen personelin alanına göre sayıları ve başvuru türü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

ALAN
ALINMASI PLANLANAN PERSONEL SAYISI
BAŞVURU TÜRÜ
HUKUK
1
KPSS veya İŞ TECRÜBESİ
İKTİSAT
1
KPSS
SOSYOLOJİ
1
KPSS
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
1
KPSS veya İŞ TECRÜBESİ

 

 
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18. maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından muvafakat ile gelen personel sayısındaki sınırlandırmalar nedeniyle sadece Hukuk ve Makine Mühendisliği alanlarından başvuran adaylar muvafakat ile geldiğinde 5449 sayılı Kanunun 18. maddesinde belirtilen eski kamu görevine geri dönme imkanına sahip olacak şekilde istihdam edilebilecektir.
 
 
1.    
2.    
2.1.   KPSS Puanı İle Alınacak Uzman Personel İçin Aranan Şartlar:
a.     Üniversitelerin Hukuk, Sosyoloji, İktisat ve Makine Mühendisliği dallarından lisans düzeyinde mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b.     Son başvuru tarihi itibariyle, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
c.     Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
d.     Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre asgari aşağıdaki puanı almış olmak:
 

 

ALAN
KPSS PUAN TÜRÜ
TABAN PUAN
HUKUK
KPSS 3, 4,5,11,20,21,79,97,103
80
İKTİSAT
KPSS 3,4,5, 9,18,22,28
80
SOSYOLOJİ
KPSS 3,4,5,6,7
80
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
KPSS 3,4,5,6,7
80

 

 
 
2.2.   KPSS Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Personel İçin Aranan Şartlar:
a.     Hukuk ve Makine Mühendisliği dallarından lisans düzeyinde mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b.     Son başvuru tarihi itibariyle, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
c.     Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
d.     Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel kesimde;
-Planlama, programlama,
Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
-İzleme ve değerlendirme,
Tanıtım, danışmanlık,
Şehircilik ve çevre,
Araştırma-geliştirme,
Bilgi ve iletişim teknolojileri,
Finansman,
İnsan kaynakları yönetimi,
Uluslararası ticaret,
-Hukuk (Hukuk Fakültesi mezunları için )
alanlarının herhangi birinde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışanlar, ilanda belirtilen ilgili uzmanlık alanının diğer koşullarını taşımak kaydıyla KPSS’ye girmiş olmak şartından muaftırlar.
 
3.      BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ:
a.     Başvuru Tarihi      : Başvurular 03 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 17.30’da sona erecektir.
Başvurular, belirtilen tarihler arasında olmak kaydı ile hafta içi saat 8.30-17.30 arasında kabul edilecektir. Ayrıca, hafta sonu ve resmi tatil olan gün ve saatlerde başvuru kabul edilmeyecektir.
b.     Başvuru Şekli ve Yeri        : Yukarıda sayılan belgelerin, Mevlana Kalkınma Ajansı “Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA” adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar elden veya posta yolu ile teslim edilmesi şarttır. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, sınav ilanı çerçevesinde yapılan başvuru sayılarını dikkate alarak başvuru ve sınav tarihinde değişiklik yapabilir. Sınav ilanı ile ilgili yapılacak değişiklik veya düzeltmeler www.mevka.org.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır. 
 
4.      BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
a.     www.mevka.org.tr internet adresinden temin edilecek İş Talep Formu,
b.     Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
c.     Üç adet vesikalık fotoğraf,
d.     KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
e.     KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
f.      T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,
g.     Özgeçmiş,
h.     En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, SGK hizmet döküm belgesi veya hizmet belgesi,
i.      En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı belge,
j.      Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti,
k.     Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı sureti).
Sınava başvuru sırasında ibraz edilen belgeler adaylara iade edilmeyecektir.
 
5.      İKTİSAT ALANINDA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN TERCİH NEDENİ:
Üniversitelerin İktisat alanında lisans düzeyinde mezun olan adayların ekonometri bölümünde yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak ve bunu belgelemek, uzman personel seçiminde tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınacaktır:
 
3.       
6.      SINAVA ALINACAKLARIN TESPİTİ, İLANI VE SINAVA GİRİŞ:
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe, ilanda belirtilen şartlar ve tercih nedenlerine göre değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecekler, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 5 katına kadar aday sınava çağırılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarihinde, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekecektir.
 
 
Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesinde aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
 
a.       KPSS PUANI İLE BAŞVURAN ADAYLAR
 

 

İKTİSAT MEZUNU ADAYLAR İÇİN
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
BAŞVURU PUANI
DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ
KPSS
80
% 40
KPDS
70
% 40
TERCİH NEDENİ
100
% 20

 

 
Ekonometri bölümünde yüksek lisans ya da doktorasını yapmış olmak 100 puan üzerinden 20 puan olarak değerlendirmede etkisi olacaktır.
 

 

HUKUK, SOSYOLOJİ VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MEZUNU ADAYLAR İÇİN
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
BAŞVURU PUANI
DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ
KPSS
80
% 50
KPDS
70
% 50

 

 
b.    KPSS ŞARTI ARANMAKSIZIN İŞ TECRÜBESİ İLE BAŞVURAN ADAYLAR
 

 

HUKUK VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MEZUNU ADAYLAR İÇİN
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
BAŞVURU PUANI
DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ
İŞ TECRÜBESİ
5 YIL                                   (80 puan kabul edilecektir)
% 50
KPDS
70
% 50

 

 
İlanda belirtilen ilgili uzmanlık alanlarında daha önce çalışmış olmak kaydıyla iş tecrübesi ile başvuran adaylar için 5 yıl tecrübe şartını (belirtilen alanlarda) sağlayanların puanı 80 kabul edilecektir. Toplam 100 puanı geçmemek üzere 5 yıl üzerindeki her ilave yıl için 2 puan eklenecektir.
Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav Kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS ve yabancı dil başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alınarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.
İstihdam edilmek üzere alınacak toplam 4 uzman personelin istihdam edilen il merkezinde ikamet etme zorunluluğu aranacaktır.
Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi ve görev yerini değiştirebilecektir. 
 
7.      DEĞERLENDİRME
Sözlü sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Ancak sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise personel alınacak bölüm/birim için en yüksek puan alan aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Başarılı adaylar arasından sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir pozisyon için 1 yedek aday belirleyebilir.
Asıl adayın göreve başlamaması halinde yedek aday istihdam edilir. Sözlü sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile,başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
 
8.      SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI
Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, sınav kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir.
Sonucun yazılı olarak tebliği sadece sınavda başarılı olan asil adaya göreve başlama çağrısı ile birlikte yapılır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
 
9.      ÇALIŞMA KOŞULLARI
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.
Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tâbidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.13.08.2012
 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro Memuru Alım İlanı

İş İlan No (00004651019) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli Büro İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651055) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Manisa Polisevi 8 Personel Alacak

Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Manisa Polisevi 7 adet Garson (Servis...

DHMİ 120 Hava Trafik Kontrolorü Alacak

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 20 adet Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 adet...

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Memur alım İlanı

S.S. 699 İZNİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ; ÜNİVERSİTELERİN...

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...

Okuyucu Yorumları

  1. hatice
    25 Ağustos 2012 - 11:17

    ne olursan ol gel e neoldu…?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba