Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı
27 Ağustos 2012 - 19:13

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca, Ankara’da görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7 (yedi) kadro için Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 106 puan türünden asgari 90 puan almış olan adaylar giriş sınavına başvuruda bulunabilecektir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 140 kişiden fazla olması halinde, KPSS 106 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 140 aday yazılı giriş sınavına alınacaktır.

Eşit puan almış olmaları nedeniyle 140 ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı aşaması 06 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınava giriş yerleri, sınav salonu ve saatine ilişkin bilgiler yazılı sınavdan en az 10 gün önce e-Devlet portalı ile www.maliye.gov.tr ve www.abmaliye.gov.tr sayfalarında duyurulacaktır. Başvuruda bulunan adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

III – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

ç) 2011 veya 2012 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan KPSS 106 puan türünden asgari 90 puan almış olmak.

d) İngilizce dilinde aşağıdaki koşullardan en az birisine sahip olmak:

1. İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak.

2. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde en az TOEFL IBT 84, TOEFL CBT 221, TOEFL PBT 561, IELTS 5, CAE C, FCE C, CPE C düzeyinde puan almış olmak.

Sınava KPDS dışında (d.2.’de belirtilen) belgelerle başvuracak adayların başvuruda “yabancı dil bilgileri” alanında ilgili sınavı seçmeleri / yazmaları ve “yabancı dil puan” bölümüne http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf sayfasında yer alan tabloları kullanarak, sınav sonuçlarının KPDS eşdeğerini yazmaları gerekmektedir.

e) Süresi içinde başvuruda bulunmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU:

Sınav başvurusu, www.maliye.gov.tr veya www.abmaliye.gov.tr sayfalarında yer alan sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Ancak sınav başvuru formunu süresi içerisinde elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle elden veya posta yoluyla getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları da kabul edilir.

Elektronik ortamda sınav başvurusu, 3 Eylül 2012 – 14 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruyu elektronik ortamdan yapanların, sınav başvuru formunun imzalı bir örneğini en geç yazılı sınav saatinden önce sınavı yapan Birimin yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.

Elden veya posta yoluyla yapılacak giriş sınavı başvuruları, aynı tarihler arasında, mesai günlerinde 09.30 – 12.00 ile 14.00 – 17.00 saatleri arasında alınacaktır.

Elden veya posta yoluyla başvuracak adaylar sınav başvuru formunu www.maliye.gov.tr, www.abmaliye.gov.tr sayfalarından veya Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi, D-E Blok Kat:6  06450 Çankaya/Ankara adresinden temin edebilirler.

Sebebi ne olursa olsun gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Yazılı aşama yabancı dil ve alan bilgisi olmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde iki oturumda gerçekleştirilecektir:

– Birinci oturum (saat: 10.00 – 12.00): İngilizce dilinde çeviri ve kompozisyon sınavı.

– İkinci oturum (saat: 14.00 – 17.00): İktisat (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat), Maliye (maliye teorisi, maliye politikası, Türk vergi sistemi), Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri) konularından oluşacak klasik usulde sınav.

Sözlü aşamada adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

VI-DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınavda başarı notu 100 puan üzerinden en az 70’tir. Birinci oturumun ağırlığı yüzde 25, ikinci oturumun ağırlığı yüzde 75 olacaktır. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 14 aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavda adaylar, Komisyon tarafından “V. Sınav Şekli ve Sınav Konuları” başlığının

(a) bendi için 50 puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar asil ve 3 yedek adayın isimlerinden oluşan bir liste belirlenerek ilan edilir. Yedek listedeki adayların hakkı, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Giriş sınavının her iki aşamasında da 70 ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saate ilişkin bilgiler, sözlü sınava katılmaya hak kazananların adreslerine taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Aynı bilgiler ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, e-Devlet portalı ile www.maliye.gov.tr ve www.abmaliye.gov.tr sayfalarında da duyurulur. Sözlü sınava girmeye hak kazanamayan adaylara ayrıca bildirimde bulunulmaz.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ulaşacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, Sınav Komisyonu tarafından en geç 10 gün içinde değerlendirilerek Komisyon kararı ilgiliye bildirilir.

Sözlü sınav öncesi adaylardan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.

Sözlü sınavın sonuçları, sözlü sınavı kazanan asil ve belirlenmesi halinde yedek adaylara posta ile taahhütlü olarak gönderilir ve ayrıca e-Devlet portalı ile yukarıda yer alan internet sayfalarında da duyurulur. Bu duyurular dışında ayrıca bir bildirimde bulunulmaz.

VIII – DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınava ilişkin olarak (0312) 415 23 31, 415 23 25 veya 415 23 27 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. İletişim adresi: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi, D-E Blok Kat:6 06450 Çankaya/Ankara (faks: 0312 417 11 72; e-posta: info@abmaliye.gov.tr).

İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.