Kırklareli Lüleburgaz SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kırklareli Lüleburgaz SYDV Personel Alım İlanı
28 Ağustos 2012 - 7:17

LÜLEBURGAZ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

Lüleburgaz İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte 4 Adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri : 17/08/2012 – 31/08/2012 Arasında olacak. Evrakları Son Teslim Etme Tarihi : 07/09/2012

Mülakat : 25/09/2012 Tarihinde Saat 09,30’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Yapılacaktır.

Müracaatlar : http://appextaile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden online olarak alınacaktır. Kişiler sınavla ilgili bütün işleyişi bu sistem üzerinden yapacaktır. Ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİNDE İSTENEN ŞARTLAR : İşin Süresi : Daimi (2 Ay deneme süreli) İstenilen İşgücü Sayısı : 4

1- GENEL ŞARTLAR :

1)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)     18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8)     Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım

ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir

unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9)  Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

2- ÖZEL ŞARTLAR:

1)    En az 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olmak. (Tercihen öncelik sırası Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Felsefe Bölümü.)

2) Bilgisayar kullanıyor olmak.(Sertifika sahibi veya okuduğu okulda Bilgisayar dersi aldığına dair belge)

3)    Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

4) En az B Sınıfı ehliyete sahip olmak.

5)    Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak.

6) Adli Sicil kaydı bulunmamak.

7) İlçe dışından başvurulmaması ve En az 2 (İki) yıl Ailesi veya kendisinin Lüleburgaz’da ikamet ediyor olması.

8)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

MÜLAKATA ÇAĞRILACAK OLAN ADAYDAN İSTENECEK BELGELER:

1 –   Özgeçmiş (En fazla bir sayfa)

2-  Diploma veya Mezuniyet Belgesi.

3 –  Nüfus Aile Kaydı ve Yerleşim Yeri Belgesi.

4-       Adli Sil Kaydı.

5-       Askerlik Terhis Belgesi.(Erkek Adaylardan)

6-       2 Adet Vesikalık Fotoğraf.(Son 6 ay İçerisinde Çekilmiş)

7-       Varsa İş Deneyim Belgesi.

8-       2011 – 2012 Yılı KPSSP3 Puan Türünden en az 60 Aldığını Gösterir Belge.

9-       Devlet Hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu. (İşe kabul edildiğinde istenecek)

Not: Müracaat eden adaylar yukarıda belirtilen belgelerin aslını 07 Eylül 2012 günü mesai bitimine kadar Vakfımız Başkanlığına getirip gösterecek olup, bir fotokopisini de vakfa teslim edecek ve evrakları teslim ettiğine dair belge alması gerekecektir.

Vakfımız Mülakat Sonucu Personel Alıp Almamakta Serbesttir.

Kamuoyuna Duyurulu. 17/08/2012

İrtibat Adresi ve Telefonları :

Lüleburgaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Hükümet Binası Kat : 1

Telefon : 0 288 417 31 80

www.luleburgaz.gov.tr

 

EK (VIII) İŞ TANIMLARI :

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İÇİN:

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI İŞ TANIMI FORMU

İşin Unvanı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İş Tanımı Kodu SYDV-02

Unvanın Bağlı Olduğu Amir Vakıf Müdürü

İşin Özeti

Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.

İş Kapsamındaki Görevler

Sosyal Yardım ve Proje Destek Programları ile Gelir Testlerinin Yürütülmesine İlişkin Görevler:

•    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapan hanelerin sosyal inceleme kapsamında hane incelemelerini yapmak ve
“Hane Ziyaret Bilgi Formu”nu doldurmak,

•      Sosyal yardım başvuru sahiplerinin sosyal inceleme kapsamında ikamet ettiği bölgede çevre incelemesini yapmak, bölgede
yaşayanlardan (muhtar, öğretmen, imam vs.) bilgi toplamak,

 • Sosyal incelemeler ve SOYBİS sorgulamaları sonucunda, “Sosyal İnceleme Raporu”nu hazırlamak,
 • Hanenin ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilecekleri yardımlara ve gelir durumlarının tespitine ilişkin Mütevelli Heyetine öneride bulunmak,
 • Proje destek programlarından faydalanmak isteyen hanelerin proje başvuru formunu doldurmasına yardımcı olmak, proje destek taleplerine ilişkin bilgilerin doğruluğunu araştırmak, bölgenin pazar durumunu araştırmak, projelerin sürdürülebilirliğini takip etmek ve Yerinde İnceleme Formunu doldurmak,

•      Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanan hanelerin durumunu düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve
raporlamak,

 • Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi yapılan ve SGK’ya durumu bildirilen kişilerin düzenli olarak mevzuatta belirtilen gelir durumu kontrollerini yapmak,
 • SYDGM tarafından düzenlenen esaslar doğrultusunda, inceleme raporlarında ailenin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda vakıf mütevelli heyetine öngörüde bulunmak,
 • Genel Müdürlüğe Fondan kaynak talebi için gönderilen sosyal yardım ve proje desteği dosyalarının takibini yapmak, Hedef Kitleyi İzlemeye Yönelik Görevler:
 • Vakfın görev alanı içerisindeki Vakıf Müdürünün görevlendirdiği hanelere / bölgelere yönelik kamu hizmetlerine erişimi arttırmak için bilgilendirme çalışmaları yürütmek,
 • Hane durumu tespit işlemlerini yürütmek,
 • Gerek ulusal gerek yerel bilgi kaynaklarından (öğretmen, imam,muhtar, emniyet mensubu, medya araçları vb.) ve kurumlardan gelen,

sosyal yardım ve diğer desteklere ihtiyaç duyan hane ihbarlarını araştırmak ve gerektiğinde söz konusu haneleri sosyal yardım ve destekler için yönlendirmek,

 • Sosyal yardım alanında, alanda karşılaşılan sorunları çözüm önerileri ile birlikte değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması için ilgisine göre vakıf müdürüne, vakıf başkanına, vakıf mütevelli heyetine veya vakıf personeline iletmek,
 • Görev alanları ile ilgili olarak seminer, konferans, çalıştay, eğitim gibi faaliyetleri izlemek, gerektiğinde katılım sağlamak ve rapor düzenlemek,
 • Mevcut dosyalar için belirli zaman aralıklarıyla Büro Görevlisi tarafından yapılan SOYBİS sorgulamaları sonucu durumu değiştiği tespit edilen hanelerin saha incelemelerini yapmak,

•    SOYBİS sorgusunda durumunda değişiklik görülmeyen hanelerin saha incelemelerini belirli zaman aralıklarıyla yaparak durum
değişikliklerini tespit etmek ve gerekli raporlamayı yapmak,

Hedef Kitle ile Diğer Kamu Hizmetleri Arasında Bağ Kurmaya İlişkin Görevler:

 • Sosyal İnceleme sırasına çalışabilecek durumda bulunan kişileri tespit etmek ve İŞKUR veri tabanına kaydetmek,
 • Aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı gibi sorunların yaşandığı aileler ile ilgili olarak sosyal hizmet kurumları ve diğer ilgili kuruluşlar ile irtibata geçmek,
 • Sağlık sorunları ve engellilik durumlarında ilgili kurumlar ile irtibata geçmek, Danışmanlık Görevleri:
 • Yardım başvurusunda bulunan hanelere sosyal yardımlar hakkında bilgi vermek,
 • Yoksul vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik danışmanlık yapmak,
 • Aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı gibi sorunların yaşandığı ailelere sosyal hizmet kurumları hakkında bilgi vermek ve gerekli iletişimi kurmak,
 • Özürlülük ve kronik hastalık gibi sorunlarla mücadele eden kişileri ilgili kurumlara yönlendirmek ve söz konusu kurumları harekete geçirmek.


Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek

İş İçin Gerekli Özellikler

 • 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)
 • İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
 • Sosyal iletişim becerisine sahip olmak Not: İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

Çalışma Koşulları

 • Çalışma Saatleri: Hafta içi 08:00-17:00
 • Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer
 • Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.