Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
01 Ağustos 2012 - 20:38
2 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28372

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ekonomi Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

ç) Bakanlık teşkilatı: Ekonomi Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesini,

d) Birim: 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri, taşra teşkilatı bölge müdürlükleri ve serbest bölge müdürlükleri ile döner sermaye işletmesini,

e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Personel: Ekonomi Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesi kadrolarında 657 sayılıDevlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasları

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları ve kadrolar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Daire başkanı.

2) Bölge müdürü, serbest bölge müdürü.

3) Bölge müdür yardımcısı, serbest bölge müdür yardımcısı.

4) Döner sermaye merkez müdürü.

5) Şube müdürü, işletme müdürü, laboratuvar müdürü.

6) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) Araştırma  ve planlama hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı.

2) Sivil savunma uzmanı.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman ve ayniyat saymanı.

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, veznedar, mutemet, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, bekçi, dağıtıcı.

(3) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar: Mühendis, kimyager, avukat, kütüphaneci, mütercim, programcı, grafiker, tekniker, teknisyen, hemşire, laborant.

Görevde yükselme sınavına tâbi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 5  (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralıalt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri, diğer fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret, matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)  Bölge müdürü ve serbest bölge müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri, diğer fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret, matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) En az üç yılı Bakanlıkta bölge müdür yardımcısı, serbest bölge müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, şube müdürü, dış ticaret uzmanı, merkez denetim elemanı, ihracatı geliştirme uzmanı veya ürün denetmeni kadrolarında veya daha üst unvanlı kadrolarda olmak üzere hizmet süresi toplamı oniki yıldan az olmamak,

c)  Bölge müdür yardımcısı ve serbest bölge müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri, diğer fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret, matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) En az üç yılı Bakanlıkta şube müdürü, dış ticaret uzmanı, merkez denetim elemanı, ihracatı geliştirme uzmanı, ürün denetmeni, mühendis, araştırmacı veya şef kadrolarında veya daha üst unvanlı kadrolarda olmak üzere hizmet süresi toplamı on yıldan az olmamak,

ç) Döner sermaye merkez müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yılı Bakanlıkta şube müdürü veya işletme müdürü kadroları ile en az dört yıllık yüksek öğrenimşartı aranan unvan değişikliğine tâbi kadrolarda bulunmuş olmak şartıyla en az on yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

(2) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler on yıl boyunca daire başkanı, bölge müdürü, serbest bölge müdürü ve döner sermaye merkez müdürükadrolarına atanamazlar.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6  (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Bakanlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi ve eğitim şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra, yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7  (1) Bu Yönetmeliğe tâbi kadrolara görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacaközel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube müdürü veya işletme müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Bakanlıkta savunma uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı,çözümleyici, programcı, şef, ayniyat saymanı, sayman veya tekniker kadroları ile en az dört yıllık yüksek öğrenim şartıaranan unvan değişikliğine tâbi kadrolarda bulunmuş olmak şartıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

b) Laboratuvar müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Kimya mühendisi, gıda mühendisi veya kimyager unvanlarından birine sahip olmak,

2) En az iki yıl Bakanlık laboratuvarlarında çalışmış olmak şartıyla sınav tarihi itibarıyla yukarıda yer alan unvanlarda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

c) Şef, sayman ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla Bakanlıkta bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter, daktilograf, veznedar, mutemet, şoför kadrolarında veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla; dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunları için en az beş yıl, iki yıllık yüksek okul mezunları için ise yedi yıl hizmeti bulunmak,

ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

d) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Son üç yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

e) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Bakanlıkta çözümleyici, programcı, şef, ayniyat saymanı, sayman veya tekniker kadroları ile en az dört yıllık yüksek öğrenim şartı aranan unvan değişikliğine tâbi kadrolarda bulunmuş olmakşartıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Bakanlıkta programcı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

g) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla Bakanlıkta çözümleyici, şef, ayniyat saymanı, sayman, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, veznedar, mutemet kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak,

ğ) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, veznedar, mutemet ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ı) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8  (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, kimyager kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az bir bilgisayar programlama sistemini bildiğini belgelemek,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli meslekî veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ğ) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili meslek lisesi veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

h) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi meslekî veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Boş kadroların ilanı ve başvuru

MADDE 9  (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derece ve adedi, birimi ile unvanla ilgili aranılan şartlar, görevde yükselme eğitimi veya unvan değişikliği sınav tarihlerinden en az kırk beş gün önce Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesi personeline duyurulur. Eğitim yeri ve zamanı ile diğer hususlar ise, eğitime katılacaklara eğitim tarihinden en az on beş gün önce bildirilir.

(2) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Bakanlık personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılmaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10  (1) Eğitim duyurusunun yapılmasından sonra durumları aranılan niteliklere uygun olan personel, Bakanlığın internet sitesinde yer alan görevde yükselme formunu doldurarak eğitime katılma isteklerini birimlerine bildirirler.

(2) Birim amirleri, başvuru formlarını bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

(3) Personel Dairesi Başkanının başkanlığında şube müdürlerinden oluşan inceleme komisyonu, birimler tarafından gönderilen başvuruların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. İstenilenşartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Görevde yükselme eğitimine katılamayacak personel

MADDE 11  (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına son başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen durumda olanlar katılamazlar.

a) Aday memur olanlar,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,

c) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar,

ç) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 12  (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak konulardan en az 30 saat (günde en fazla 7 saat) ve (g) bendindeki konulardan da en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmalarıkaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

(3) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katınıgeçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 13  (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığıyüzde altmışın altında olamaz.

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı

MADDE 14  (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15  (1) 4 üncü maddede yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sınav kurulu

MADDE 16  (1) Sınav Kurulu Bakan onayı ile oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu; bir müsteşar yardımcısının veya Personel Dairesi Başkanının başkanlığında toplam beşkişiden oluşur. Aynı usulle Başkan hariç her üyenin yedeği belirlenir. Sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığıtarafından yürütülür.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğindençıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 17  (1) Sınav Kurulu,  görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncümaddeyle öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Bakanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir. Sınav Kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 13üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 18  (1) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanak ile belirlenir. Ayrıca ilgili kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(3) Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 19  (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları Sınav Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bu kurulca ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav Kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç bir ay içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(4) Sınav kesin sonucuna ilişkin her unvan için en yüksek puandan başlanmak üzere başarı sırasına göre hazırlanan isim listeleri, atanacakları görevlerin belirlenmesi için,  Personel Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20  (1) Sınavda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanması

MADDE 21  (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların duyurulan boşkadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiğişekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 13 üncü maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

(5) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.

(6) Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 22  (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen atamalar

MADDE 23  (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynıunvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Bakanlıkta belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24  (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ve görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarısonucunda atama yapılan unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 27  (1) 22/3/2006 tarihli ve 26116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret MüsteşarlığıPersoneli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 15/11/1998 tarihli ve 23524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlıkta geçen hizmet süresi

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Yönetmelikte belirtilen Bakanlıkta belli bir süre hizmeti bulunma koşulunda; 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığından Bakanlığa devredilen Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve YabancıSermaye Genel Müdürlüğü ile mülga İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinden Bakanlığa devredilen personelin ilgili kurumlarda geçen hizmet süreleri Bakanlıkta geçmiş sayılır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 2  (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler ve bu tarihte Bakanlıkta bulunan personel hakkında, görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanılacak unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

Yürürlük

MADDE 28  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım