Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı 2012
26 Ağustos 2012 - 8:11

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Ek-2 listede belirtilen illere sözlü sınavla 9-5’inci dereceli kadrolara 370 sosyolog, 248 psikolog, 221 sosyal çalışmacı, 10 diyetisyen, 4 gıda mühendisi, 3 ziraat mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 1 makine mühendisi ve 1 veteriner hekim alınacaktır.
2) Başvurular 03.09.2012 tarihinde başlayıp 12.09.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3) Sözlü sınava, 2012 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı olan (1850) sosyolog, (1240) psikolog, (1105) sosyal çalışmacı, (50) diyetisyen, (20) gıda mühendisi, (15) ziraat mühendisi, (5) elektrik mühendisi, (5) makine mühendisi ve (5) veteriner hekim çağrılacaktır.
4) Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
a) Ek-1 Başvuru Formu (sınav ilan ekinden temin edilecektir),
b) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da ilgili öğretim kurumunca verilen onaylı örneği (adaylar başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu kabul eden memur tarafından da onaylanabilecektir),
c) Merkezî sınav sonuç belgesinin (KPSS) çıktısı.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adaylarda aranacak şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Atanacağı branşa göre en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okulların sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, beslenme ve diyetetik, gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği ile veteriner hekimliği bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yapılacak sözlü sınavın son başvuru tarihi olan 12/09/2012 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, olmak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
g) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
6) Sözlü sınav 01.10.2012 Pazartesi günü saat 09:00’da, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Keçiören/Ankara) başlayacaktır. Sözlü sınava girecek adayların isimleri ve sözlü sınava girecekleri tarih Adalet Bakanlığı internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.
7) Sözlü sınava çağırılan adayların sınava gelirken;
a) Resimli bir kimlik belgesi,
b) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da ilgili öğretim kurumunca verilen onaylı örneği,
c) Merkezi sınav sonuç belgesinin çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
8) Sözlü sınav, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8’inci maddesi gereğince oluşturulan sınav kurulu tarafından yapılacaktır.
Sözlü sınav;
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
9) Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacak, son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da başarılı sayılacaklardır. Nihai başarı listesi Adalet Bakanlığının www.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
10) Sınavı kazanan adayların, atamada istenecek belgelerle birlikte, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Konya Yolu No:70 Beşevler/ ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
11) Sınavı kazananlardan istenilecek belgeler;
a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da ilgili öğretim kurumunca verilen onaylı örneği,
b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte diplomanın denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
c) Sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
d) İlanın 5/h maddesinde belirtilen şekilde alınacak sağlık kurulu raporu,
e) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
f) Yerleşim yeri belgesi
g) Adlî sicil arşiv kaydı (evlilik veya farklı nedenlerle isim ya da soyadı değişikliği olması durumunda kullanılan her isim yada soyadı için ayrı alınacaktır),
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair beyan,
i) Mal bildirim beyannamesi,
j) Bir adet 6×9 cm ebadında renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,
k) Adlî sicil kaydı olup olmadığına, hakkında devam eden bir ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,
l) Güvenlik soruşturma ve araştırma formunun (www.cte.adalet.gov.tr internet adresinden temin edilecek bu formun 4 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, yer alacak ifadelerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir) doldurulması,
12) Sınavda başarılı olan adaylar tercihleri (adaylar en fazla üç il tercih edebileceklerdir) dikkate alınarak nihai başarı puanlarına göre yerleştirileceklerdir. Aynı İl’e ilan edilen kontenjandan fazla talep olması halinde nihai başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak olup, tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylar ihtiyaca göre resen yerleştirilecektir.
Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılacaktır.
DUYURULUR

EKLER :
EK- 1 Başvuru formu (1 sayfa),
EK- 2 Atama yapılacak iller listesi (2 sayfa).

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. serkan gülşen
  13 Eylül 2012 - 13:47

  merhaba ben son gunu kacırdım başvuru için ,ne yapabılırımm bılgısı olan varmıdır ?ankaraya gıdıp dşrek başvuru yapabilirmiyim ?

 2. duygu
  03 Eylül 2012 - 19:58

  ceza infaz kurumlarına olan alımlar sözle
  şmeli mi kadrolu mu?bu sayfadan cevaplarsanız sevinirim.

 3. aslı yıldız
  27 Ağustos 2012 - 06:46

  sosyal çalışmacı hangi alanlardan mezun olanları kapsamaktadır? iletişim mezunuyum ve formasyon sahiiyim bu ilana başvuruda bulunabilirmiyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım