Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2012
17 Ağustos 2012 - 20:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan  8 ve 9 uncu derecelerden 120 adet İş Sağlığı ve  Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına açıktan sınavla personel alınacaktır.

1 – SINAVA BAŞVURU VE KATILMA ŞARTLARI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına sahip olmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

c) Başvuru yapabilmek için Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin  Makine 10, Elektrik ve Elektrik-Elektronik 5,  Maden 10, İnşaat 5, Kimya 8, Fizik 7, Endüstri 7, Tekstil 5, Ziraat 10, Gıda 5, Çevre 5, Petrol ve Doğalgaz 3, Metalurji ve Malzeme 5, Jeoloji 5, Orman 5, Gemi İnşaat bölümü mezunu 5 kişi , Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya bölümü mezunu 10 Fizikçi ve 10 Kimyager ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmaları ile benzer bölümlerden başvuranlar YÖK denklik belgesi ibraz edecektir.

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) 2011 yılı veya 2012 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14,     KPSSP 15 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

e) 2011 yılı veya 2012 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre yabancı dil (İngilizce veya Almanca)de en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak ya da 2010 Aralık, 2011 Mayıs-Kasım ve 2012 Mayıs dönemlerinde yapılmış KPDS’den İngilizce veya Almanca dilinden en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ilan tarihinden önceki son iki yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

Başvurular adayların KPSS puanlarına göre alınacak olup, İlan edilen branşlarda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralama sonunda puanı en yüksek olandan itibaren alınacak personel sayısının dört katına kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava, ilan edilen branşlar itibariyle alınacak uzman yardımcısı boş kadro sayısı kadar aday başvurusunun olmaması halinde en fazla aday sayısı olan diğer branşlardaki adayların, puanları en yüksek olan branştan ve adaydan başlanarak eksik adayı olan branş başvuru adayları ile birlikte puan sıralaması yapılıp başarı sırasına göre noksan adayı olan branşların aday eksikleri doldurulur.

Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadıkları tespit edilenler sınavlara alınmazlar. Bunlardan sınavlara girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav test usulünde aşağıda belirtilen konularda yapılacak olup sınavda 70 puan barajını aşan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın, giriş sınavı sonuç başarı puanı olacaktır.

Yapılan sınav sonunda, ilan edilen branşlara ait kadro sayısı kadar aday başarılı olamadığı taktirde, noksan adayı bulunan branşların eksik aday sayısı, fazla aday sayısı bulunan diğer branşlardaki adayların puanları en yüksek branştan ve adaydan başlanarak eksik adayı  olan branş adayları ile birlikte sıralama yapılıp başarı sırasına göre boş kadrolar doldurulur.

Bu durumda veya kadro ve ihtiyaç durumuna göre branşlar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığımıza aittir.

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu, (resimli, arkasına özgeçmiş yazılı ve imzalı www.csgb.gov.tr adresinden indirilecek veya başvuru bürosundan temin edilecek),

b) Öğrenim belgesi (diploma) veya (geçici mezuniyet) belgesi aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesi, (2011 veya 2012)

ç) KPDS sonuç belgesi, (2010 Aralık, 2011 Mayıs – Kasım ve 2012 Mayıs)

d) KPSS, KPDS sonuç belgesi dışında yabancı dil puanını gösterir belge ibrazında, uluslararası geçerliliği ve denkliği olan YÖK’ün kabul ettiği ve dil eşdeğerliğini gösterir belge tablosu dikkate alınacak olup bu belgenin aslı veya Bakanlıkça ya da resmi makamlarca onaylı örneği getirilecektir.

e) 3 adet vesikalık fotoğraf.(4,5×6 ebadında)

f) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Sınavları kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

g) Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın www.csgb.gov.tr adresinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün web sayfası ve ilan panolarında ilan edilir.

3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ:

Sınavlara katılacak adaylar, iş talep formunu doldurarak forma istenilen diğer belgelerle birlikte 03/09/2012-17/09/2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar başvurularını yapacaklardır. Başvuru evrakları, süresi içinde sınav başvuru bürosu veya Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/Ankara adresine teslim edilmesi gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve süresinde Bakanlığımıza intikal etmemiş başvuru evrakları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – SINAV TARİHLERİ YERİ VE SAATLERİ:

Yazılı sınav yeri:  Bakanlığın www.csgb.gov.tr adresinde, Genel Müdürlüğün web sayfasında ve ilan panosunda, sınav başvuruları başladığında ilan edilecektir.

Sözlü sınav yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yazılı sınav tarihi:  30.09.2012 tarihinde saat 09:30’da başlayacaktır.

Sözlü sınav tarihleri: 05-15.11.2012 tarihlerinde saat 09:30-17:30 saatleri arasında yapılacaktır.

5 – SINAVLARIN KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı sınav konuları:

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, yukarıdaki konulara ilaveten teknik ve mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

B) Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda, yazılı sınav konuları yanında; 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, adayın mezunu olduğu bölüm itibariyle teknik ve mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Kültür sınav konuları arasında yer alır.

Yukarıdaki konulara ilave olarak adayın; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yanında, bir konuyu kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı puan verilecektir.

6 – GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA:

A) Yazılı ve sözlü sınavda her adayın değerlendirmesi yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir ve her sınavdan en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Her sınav sonucunun aritmetik ortalaması alındıktan sonra nihai başarı sıralaması yapılır. Nihai başarı sıralamasında başarılı olan adayların sayısı, ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlayarak başarı sırasına göre alınacak kadro sayısı kadar aday asil ve 12 kişilik yedek aday listesi oluşturulur. Oluşturulan bu liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz web sayfası ve ilan panolarında ilan edilir.

B) Sınavı kazanan adaylar, sonuçlarını öğrendikleri veya tebligatı aldıkları tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaat ederek atamaya esas evraklarını ibraz edeceklerdir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen ve evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Başarılı olan asil listedeki adaylardan çeşitli sebeplerle atama yapılamadığı takdirde başarı sırasına göre yedek listeden atama yapılır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım