Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2012
17 Ağustos 2012 - 20:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan  8 ve 9 uncu derecelerden 120 adet İş Sağlığı ve  Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına açıktan sınavla personel alınacaktır.

1 – SINAVA BAŞVURU VE KATILMA ŞARTLARI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına sahip olmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

c) Başvuru yapabilmek için Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin  Makine 10, Elektrik ve Elektrik-Elektronik 5,  Maden 10, İnşaat 5, Kimya 8, Fizik 7, Endüstri 7, Tekstil 5, Ziraat 10, Gıda 5, Çevre 5, Petrol ve Doğalgaz 3, Metalurji ve Malzeme 5, Jeoloji 5, Orman 5, Gemi İnşaat bölümü mezunu 5 kişi , Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya bölümü mezunu 10 Fizikçi ve 10 Kimyager ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmaları ile benzer bölümlerden başvuranlar YÖK denklik belgesi ibraz edecektir.

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) 2011 yılı veya 2012 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14,     KPSSP 15 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

e) 2011 yılı veya 2012 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre yabancı dil (İngilizce veya Almanca)de en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak ya da 2010 Aralık, 2011 Mayıs-Kasım ve 2012 Mayıs dönemlerinde yapılmış KPDS’den İngilizce veya Almanca dilinden en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ilan tarihinden önceki son iki yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

Başvurular adayların KPSS puanlarına göre alınacak olup, İlan edilen branşlarda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralama sonunda puanı en yüksek olandan itibaren alınacak personel sayısının dört katına kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava, ilan edilen branşlar itibariyle alınacak uzman yardımcısı boş kadro sayısı kadar aday başvurusunun olmaması halinde en fazla aday sayısı olan diğer branşlardaki adayların, puanları en yüksek olan branştan ve adaydan başlanarak eksik adayı olan branş başvuru adayları ile birlikte puan sıralaması yapılıp başarı sırasına göre noksan adayı olan branşların aday eksikleri doldurulur.

Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadıkları tespit edilenler sınavlara alınmazlar. Bunlardan sınavlara girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav test usulünde aşağıda belirtilen konularda yapılacak olup sınavda 70 puan barajını aşan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın, giriş sınavı sonuç başarı puanı olacaktır.

Yapılan sınav sonunda, ilan edilen branşlara ait kadro sayısı kadar aday başarılı olamadığı taktirde, noksan adayı bulunan branşların eksik aday sayısı, fazla aday sayısı bulunan diğer branşlardaki adayların puanları en yüksek branştan ve adaydan başlanarak eksik adayı  olan branş adayları ile birlikte sıralama yapılıp başarı sırasına göre boş kadrolar doldurulur.

Bu durumda veya kadro ve ihtiyaç durumuna göre branşlar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığımıza aittir.

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu, (resimli, arkasına özgeçmiş yazılı ve imzalı www.csgb.gov.tr adresinden indirilecek veya başvuru bürosundan temin edilecek),

b) Öğrenim belgesi (diploma) veya (geçici mezuniyet) belgesi aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesi, (2011 veya 2012)

ç) KPDS sonuç belgesi, (2010 Aralık, 2011 Mayıs – Kasım ve 2012 Mayıs)

d) KPSS, KPDS sonuç belgesi dışında yabancı dil puanını gösterir belge ibrazında, uluslararası geçerliliği ve denkliği olan YÖK’ün kabul ettiği ve dil eşdeğerliğini gösterir belge tablosu dikkate alınacak olup bu belgenin aslı veya Bakanlıkça ya da resmi makamlarca onaylı örneği getirilecektir.

e) 3 adet vesikalık fotoğraf.(4,5×6 ebadında)

f) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Sınavları kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

g) Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın www.csgb.gov.tr adresinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün web sayfası ve ilan panolarında ilan edilir.

3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ:

Sınavlara katılacak adaylar, iş talep formunu doldurarak forma istenilen diğer belgelerle birlikte 03/09/2012-17/09/2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar başvurularını yapacaklardır. Başvuru evrakları, süresi içinde sınav başvuru bürosu veya Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/Ankara adresine teslim edilmesi gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve süresinde Bakanlığımıza intikal etmemiş başvuru evrakları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – SINAV TARİHLERİ YERİ VE SAATLERİ:

Yazılı sınav yeri:  Bakanlığın www.csgb.gov.tr adresinde, Genel Müdürlüğün web sayfasında ve ilan panosunda, sınav başvuruları başladığında ilan edilecektir.

Sözlü sınav yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yazılı sınav tarihi:  30.09.2012 tarihinde saat 09:30’da başlayacaktır.

Sözlü sınav tarihleri: 05-15.11.2012 tarihlerinde saat 09:30-17:30 saatleri arasında yapılacaktır.

5 – SINAVLARIN KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı sınav konuları:

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, yukarıdaki konulara ilaveten teknik ve mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

B) Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda, yazılı sınav konuları yanında; 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, adayın mezunu olduğu bölüm itibariyle teknik ve mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Kültür sınav konuları arasında yer alır.

Yukarıdaki konulara ilave olarak adayın; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yanında, bir konuyu kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı puan verilecektir.

6 – GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA:

A) Yazılı ve sözlü sınavda her adayın değerlendirmesi yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir ve her sınavdan en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Her sınav sonucunun aritmetik ortalaması alındıktan sonra nihai başarı sıralaması yapılır. Nihai başarı sıralamasında başarılı olan adayların sayısı, ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlayarak başarı sırasına göre alınacak kadro sayısı kadar aday asil ve 12 kişilik yedek aday listesi oluşturulur. Oluşturulan bu liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz web sayfası ve ilan panolarında ilan edilir.

B) Sınavı kazanan adaylar, sonuçlarını öğrendikleri veya tebligatı aldıkları tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaat ederek atamaya esas evraklarını ibraz edeceklerdir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen ve evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Başarılı olan asil listedeki adaylardan çeşitli sebeplerle atama yapılamadığı takdirde başarı sırasına göre yedek listeden atama yapılır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

  • iş güvenliği uzmanlığı şartları
  • iş güvenliği uzmanı kpss atamaları
  • iş sağlığı ve güvenliği uzmanı alımı
  • devlet iş güvenliği uzmanı alımı
  • iş güvenliği uzmanlığı atamaları
  • iş güvenliği uzmanlığı devlet ataması
  • kpss iş güvenliği uzmanı alımı
  • iş güvenliği uzmanı kamu alımı
  • devlete iş güvenliği uzmanı alımı
  • iş güvenliği uzmanı şartları

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba