TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği
04 Haziran 2012 - 21:22

5 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28314

YÖNETMELİK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TİKA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TİKA Uzman ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları; görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında istihdam edilecek TİKA Uzman ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Bakanlık: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlığı,

c) Başkan: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısını,

d) Başkanlık: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını,

e) Birim: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Hizmet Birimlerini,

f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Tez: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

h) TİKA: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını,

ı) Uzman: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzmanını,

i) Uzman Yardımcısı: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzman Yardımcısını,

j) Yarışma Sınavı: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzman Yardımcılığı yarışma sınavını,

k) Yarışma Sınav Komisyonu: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Komisyonunu,

l) Yeterlik Sınavı: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzmanlığı yeterlik sınavını,

m) Yeterlik Sınavı Komisyonu: Yeterlik Sınavını yapan Komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Uzman yardımcılığı yarışma sınavı

MADDE 5 – (1) Başkanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı yarışma sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlık tarafından yapılacak yazılı ve sözlü veya Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yarışma sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda, ihtiyaç duyulan dil ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Yarışma sınavı, yarışma sınavı komisyonu tarafından yapılır. Yazılı yarışma sınavı, klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Başkanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı yarışma sınavının bir kısmını ya da tamamını üniversiteler veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırabilir.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgarî puanlar, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, atama yapılacak kadro unvanları ve sayıları, sınıfı ve derecesi, son başvuru tarihi, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dallarına ve yabancı dillere ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî Gazete’de ve Başkanlığın internet sitesinde ilân edilir. Yarışma sınav duyurusunda yer alacak öğrenim dalları 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından Başkanlık tarafından belirlenir.

Yarışma sınavı katılma şartları

MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Başkanlığın ihtiyacına göre tespit edilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Başkanlıkça belirlenen yabancı dillerden KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, KPDS veya Yükseköğretim Kurulunca bu sınava denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda %80 oranında başarılı olmak,

ç) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak.

(2) Başkanlık, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ve yabancı dillere ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 8 – (1) Yarışma sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başkanlıktan veya Başkanlığın internet sitesinden temin edilecek başvuru formu,

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen diploma ya da belgelerin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

d) Yazılı özgeçmiş,

e) İki adet vesikalık fotoğraf,

f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

g) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Başkanlığa en geç yarışma sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 9 – (1) Yarışma sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belirtilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 10 – (1) Yarışma sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılabileceklerin isimlerini Başkanlık internet sitesinde ilan eder.

(2) Yazılı sınavın yapılması halinde, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren üç gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, yarışma sınav komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 11 – (1) Yarışma Sınav Komisyonu, Bakan oluruyla kurulur. Komisyon, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ile Başkan tarafından Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve TİKA Uzmanları arasından belirlenecek üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

(2) Yarışma sınav komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(3) Yarışma sınav komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav yapılması hâlinde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) çağrılır. Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır.

(2) Yazılı sınav;

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe,

b) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine,

c) Başkanlığın görev alanına ait bilgilere,

ilişkin konulardan yapılır.

(3) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak yarışma sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır. Belirtilen sayıda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın internet sitesinde ilân edilir.

(4) Yazılı sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, yarışma sınav komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak komisyon üyelerince imzalanarak mühürlü zarf içinde yarışma sınavı komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(5) Sınavın Başkanlık dışındaki bir kamu kurum veya kuruluşuna yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava ilişkin hususlar, Başkanlık ve ilgili kurum veya kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı yarışma sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamaz.

(2) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;

a) Yarışma sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, yarışma sınav komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Değerlendirme

MADDE 14 – (1) Başarı puanı yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı, yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı, yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Yarışma sınavında başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

(4) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak yarışma sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar komisyon tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 15 – (1) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcıları için, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, adaylık eğitimi dışında ve üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Başkan tarafından onaylanır.

(2) Bu plan;

a) Uzman yardımcılarına, Başkanlığın görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde uzman yardımcılarının rotasyona tabi tutulabilmesini,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini ve bilgi ve görgü artırmak maksadıyla eğitime gönderilmesini,

e) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,

f) Başkanlığın yurtdışı program koordinasyon ofislerinde yapılacak staj ve eğitim,

sağlamaya yönelik programları kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi, Uzmanlık Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamladıklarında, Başkanlığa tez konusunu belirlemek üzere bir ay içinde müracaat ederler.

(2) Yeterlik sınav komisyonu, Başkanlığın ilgili birimlerince kendi faaliyet alanlarına göre belirlediği tez konularının listesini oluşturur. Komisyon, bu liste içerisinden öncelikli konuları, uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirir.

(3) Uzman yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre, birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirirler. Uzman yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, uzman yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

(4) Uzman yardımcılarının belirledikleri tez konuları, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yeterlik sınav komisyonu onayına sunulur. Komisyon, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu uzman yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir. Onaylanan tez konuları, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca uzman yardımcılarına bildirilir.

(5) Tez konuları, uzman yardımcısının müracaatını takip eden bir ay içinde kesinleşir.

Tez danışmanı

MADDE 18 – (1) Yeterlik sınav komisyonu tarafından, uzmanlık tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde, uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Başkanlığın görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek maksadıyla bir danışman belirlenir.

(2) Tez danışmanı, uzmanlar ile Başkanlık teşkilatı veya diğer kamu kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezde, bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihî gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması ve tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.

Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezini teslim etmek zorundadır.

(2) Tezini süresinde teslim etmeyen uzman yardımcısına, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik sınav komisyonunun kararı ile altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(3) Uzman yardımcısınca hazırlanan tez, belirlenen sürenin sonunda tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte istenilen sayıda İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak üzere, bağlı bulunduğu birim amirine sunulmak zorundadır. Teslim edilen tez ve raporlar, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yeterlik sınav komisyonu üyelerine gönderilir.

(4) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Başkanlıkça gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Tez değerlendirme ve tez savunması

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınav komisyonu, teslim aldığı tez ve raporları en geç iki ay içinde inceler. Tezi uygun görülen uzman yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içerisinde çağrılır.

(2) Yeterlik sınav komisyonu, uzman yardımcısının hazırlamış olduğu tezi, tezin sözlü savunmasını da göz önüne alarak değerlendirir.

(3) Yeterlik sınav komisyonu üyelerinin her biri, tez savunmasının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(4) Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı yeterlik sınav komisyonu raporunu dikkate almak suretiyle altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır.

(5) Yeterlik sınavı komisyonunca, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder.

Yeterlik sınav komisyonu

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınav komisyonu, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Başkan; Başkan Yardımcıları arasından biri başkan olmak üzere üyeleri, daire başkanları ve uzmanlar ile gerekli görürse yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçer. Başkan aynı usûlle iki yedek üye de seçer. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılamamaları halinde, yedek üyeler, tespit sırasına göre Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılır.

(2) Komisyon tez jürisi olarak uzman yardımcısının tezini değerlendirir.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Yeterlik sınavına giriş şartı ve yeterlik sınavı

MADDE 23 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, uzman yardımcılığında fiilen en az üç yıl görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, Başkanlık tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı veya sözlü olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az bir ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde ise sınav kurulu üyelerince yüz üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 24 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Uzman yardımcılığı döneminde alınmış olması şartıyla KPDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 25 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk

Görev ve yetkiler, sorumluluk

MADDE 26 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları;

a) Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Başkanlığın görev alanına giren konularda her türlü araştırma ve incelemede bulunmak,

c) Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkan tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,

d) Başkanlığın yurtiçi ve yurtdışı program, proje ve faaliyetleri ile ilgili yazışmaları yapmak, mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek ve proje, program ve faaliyetlerin bitiminde bunları raporlamak,

e) Başkanlık tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevli ve yetkilidirler.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin, Başkanlık talimat ve direktifleri doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesinden, yürütülmesinden Başkana ve bağlı bulundukları birim amirlerine karşı sorumludurlar.

Yurt dışında eğitim

MADDE 27 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 29 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Başkanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Başkanlığın ihtiyacının bulunması şartıyla uzmanlığa atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 30 – (1) 22/4/2002 tarihli ve 24734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ile Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman ve uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta görev yapmakta olan uzman yardımcılarının yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, yürürlükten kaldırılan Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ile Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım