Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği
13 Haziran 2012 - 5:55

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği

 
13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık uzmanları ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında istihdam edilecek sağlık uzmanları ve uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bağlı Kuruluş: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın bağlı kuruluşu olarak kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

ç) Birim amiri: Merkez teşkilatın birimleri ile bağlı kuruluşların en üst amirini,

d) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

e) Hizmet Birimi: Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimleri ile Bağlı Kuruluşların Merkez Teşkilatını,

f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Tez: Sağlık Uzmanlık Tezini,

ı) Tez danışmanı: Uzman yardımcısının çalışmalarına yol gösteren görevliyi,

i) TODAİE: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

j) Uzman: Sağlık Uzmanını,

k) Uzman yardımcısı: Sağlık Uzman Yardımcısını,

l) Yarışma sınavı: Sağlık Uzman ve Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

m) Yeterlik sınavı: Sağlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı ve türü, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, sınıfı, kadro derecesi, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı ve içeriği başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan ve tirajı en yüksek olan ilk beş gazeteden en az birinde yayınlanmak, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesi gibi basın yayın kuruluşlarından ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, tıp, eczacılık fakülteleri ile Bakanlığın hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu ile belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,

ç) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için Bakanlık veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

b) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

e) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

f) 2 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yarışma sınavını kazananlardan başvuru belgelerinden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 8 – (1) Yarışma sınavının sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Sınava alınmayanların belgelerini istemeleri halinde bu belgeler, kendilerine teslim edilir ya da posta yolu ile adreslerine taahhütlü olarak gönderilir.

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Hizmet birimleri personeli arasından başkan dahil beş üyeden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu Müsteşar onayı ile kurulur.

(2) Sınav Hazırlık Komisyonu, yarışma sınavı hazırlık çalışmaları yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(3) Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

Yarışma sınav kurulu

MADDE 10 – (1) Yarışma sınav kurulu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, müsteşar yardımcıları, birim amirleri, birim amir yardımcıları, daire başkanları ve sağlık uzmanları ile yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından toplam beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Müsteşar yetkilidir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın tümü test usulünde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere de yaptırılabilir.

(2) Sınav sorularının %60’ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konulardan, %20’si genel kültür ve genel yetenek konularından ve %20’si ise Bakanlık görev alanı ile ilgili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.

(3) Yarışma sınavının genel kültür ve genel yetenek konuları mesleki alan bilgisi bölümleri için ortaktır. Mesleki alan bilgisi soruları sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları dikkate alınarak her mesleki alan bilgisi bölümü için ayrı ayrı düzenlenir.

(4) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, sınav kurulunun belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu Kurula sunulur. Soruların hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sınav Kurulu tarafından belirlenir. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(5) Çoğaltılan soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir ve gerekli tedbirler alınır.

(7) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, sınav kurulu başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(8) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

(9) Yazılı sınav sonuçları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(10) Yazılı sınavın ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar protokolle belirlenir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Sözlü sınava yazılı sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) Sınav Kurulu, sözlü sınavı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi çerçevesinde değerlendirir ve adayların sözlü sınav puanını belirler.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre başarı puanını yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması olarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

(2) Yarışma sınav sonuçları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Yedek adayların hakları iki yılı aşmamak suretiyle bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

(3) Yarışma sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konur; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş gün içinde sınav kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Atama işlemleri

MADDE 15 – (1) Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Tez ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılarının eğitimi ve süresi

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimler, hizmet birimlerinin görüşü alınarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir. Bu süreçte;

a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Alanları ile ilgili stratejik belgeleri hazırlamaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Bakanlığın çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

(3) Bakanlık politikaları ve görevleriyle ilgili diğer kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan, süresi dört aydan az oniki aydan çok olmamak üzere içeriği hizmet birimlerinin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur.

(4) Uzman yardımcıları, gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak bir program çerçevesinde görev yaptıkları birimler dışında uygun görülen en çok üç hizmet biriminde doksan günü geçmemek üzere rotasyona tabi tutulabilirler.

Tez jürisi ve görevleri

MADDE 17 – (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce oluşturulur.

(2) Tez jürisi, Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı veya hizmet birimi amirinin başkanlığında ilgili hizmet birimi amiri, yardımcısı, daire başkanı, sağlık uzmanı ile tez alanlarından iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle her bir üyenin yedekleri de belirlenir.

(3) Tez jürisinin sekretarya hizmetleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(4) Tez jürisi; önerilen tez konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 18 – (1) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığın ihtiyaçlarına göre tez konularını belirleyerek, bir tez konuları listesini oluşturur ve bu listeyi tez jürisine bildirir. Tez jürisi bu liste içerisinden öncelikli konuları, uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere on iş günü içerinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) İki yılını tamamlayan uzman yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre seçip birim amirlerinin aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirirler. Uzman yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, uzman yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

(3) Uzman yardımcılarının belirledikleri tez konuları, Genel Müdürlük tarafından on iş günü içerisinde tez jürisi onayına sunulur. Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu uzman yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

(4) Tez jürisi, uzman yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her uzman yardımcısına uzman yardımcısının teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler. Bir öğretim üyesi veya uzmandan tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir. Uygun bulunan tez konuları ve tez danışmanları, Genel Müdürlük tarafından uzman yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(5) Uzman yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmez.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 19 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara ve tez hazırlama klavuzuna uygun olarak hazırlar. Tez hazırlama klavuzu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanır. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Bakanlık kurumsal görüşünü yansıtmaz.

Tezin teslimi

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı, tez danışmanının değerlendirme raporunu ve tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi, elektronik ortamda ve yazılı olarak birim amirine sunar.

(2) Süresi içinde tezlerini sunamayan uzman yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Hizmet birim amirine sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.

(2) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde uzman yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulması

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, gerekli durumlarda tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin başarısız bulunması, tez düzeltme ve yeniden teslimi

MADDE 23 – (1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcılarına, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Tezin yeniden başarısız bulunması halinde 27 nci madde hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, müsteşar yardımcıları birim amiri ve yardımcıları, daire başkanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müsteşarca seçilecek üyeler ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından yedi yedek üye tespit edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir.

(4) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü yapılır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(6) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama, Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk

Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma

MADDE 26 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde KPDS’den asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi Genel Müdürlüğe ibraz etmiş olması,

şartları aranır.

(2) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

Uzman olma hakkını kaybetme

MADDE 27 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 28 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Görev yaptığı hizmet biriminin sağlık politikaları, strateji, plan, ilke, amaç ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,

b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,

c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek, yeni mevzuat ve çalışma önerileri geliştirmek,

ç) Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak, görüş oluşturmak,

d) Toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak,

e) Yukarıda belirtilen görevler ile benzer görevleri yerine getirmek,

f) Bakanlıkça verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.

(3) Uzmanlar, Bakanlık Yıllık Eğitim Programında belirlenecek konularda çalışma grupları oluşturarak mevzuat, politika ve strateji önerilerine yönelik tebliğ ve projeleri eğitimde sunarlar.

(4) Uzmanlar verilen işleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı birim amirine ve daire başkanına karşı, uzman yardımcıları da birlikte çalıştıkları uzmana ve birim amirine ve daire başkanına karşı sorumludurlar.

(5) Uzmanlar, Bakanlığın görev ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması, strateji hazırlanması ve analizler yapılması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla eğitime tabi tutulabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 29 – (1) Atama sonucu göreve başlatılanlar ve niteliği uymadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan adaylar, ayrı listeler halinde, 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığına ve ÖSYM’ye bildirilir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Yeniden atanma

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde yeniden atanabilirler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım