Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
24 Haziran 2012 - 21:36
25 Haziran 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28334

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman (özel yarışma ve yeterlik sınavıyla atanılan kadrolar hariç) veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Birim: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ve Proje Grup Başkanlıklarını,

ç) Birim yöneticisi: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Proje Grup Başkanını,

d) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

e) Görevde yükselme: 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

ı) İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

i) Personel: Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personeli,

j) Sınav Kurulu: Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim ve sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar;

a) Yönetim Hizmetleri Grubu

1) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu

1) Hukuk Müşaviri.

c) İdari Hizmetler Grubu

1) Bilgisayar İşletmeni, Anbar Memuru, Veznedar, Memur, Santral Memuru, Şoför.

ç) Destek Hizmetleri Grubu

1) Hizmetli, Kaloriferci, Dağıtıcı, Bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

a) Mühendis, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, Avukat.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda, unvanlar itibariyle yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İdarede, Bilgisayar İşletmeni, Teknisyen, Anbar Memuru, Veznedar, Memur, Santral Memuru kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak.

b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Üç yılı İdarede olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl avukat olarak görev yapmış olmak.

c) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İdarede Hizmetli, Kaloriferci, Dağıtıcı, Bekçi kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

ç) Anbar Memuru, Veznedar, Memur, Santral Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İdarede Hizmetli, Kaloriferci, Dağıtıcı, Bekçi kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak.

d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İdarede Hizmetli, Kaloriferci, Dağıtıcı, Bekçi kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen kadrolara, yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartların taşınması kaydıyla, herhangi bir eğitime tabi tutulmaksızın atama yapılır.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak.

b) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak.

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak.

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi ve Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, sınavlardan en az kırkbeş gün önce personele duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde İdareye başvuruda bulunabilir. Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyenler dilekçelerini, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına iletirler. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından incelenerek, sınava girme şartlarına haiz olan adaylar görevde yükselme eğitimine alınırlar. Başvuruda bulunanlardan gerekli şartları taşımayanlara, eğitime ve sınava alınmama nedeni yazılı olarak bildirilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve eğitime ilişkin diğer hususlar, İdare tarafından eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce duyurulur. Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 saat, (g) bendinde belirtilen ders konularından ise en az 45 saat olmak üzere, toplam en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları ve akabinde yapılacak olan görevde yükselme sınavında başarılı olmaları gerekir.

(2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(3) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(2) Görevde yükselme eğitim programlarında bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

(4) Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, İdare tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim Kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için İdare tarafından, sınavı yapacak kuruma başvuruda bulunulur. İlgili kurumla İdarenin birlikte belirleyeceği yer, tarih ve saatte görevde yükselme sınavı yapılır.

(3) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

(4) Görevde yükselme sınavında yüz tam puan üzerinden, yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile bu sınavda başarısız olanlar veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanla ilgili müteakip sınava kadar atanmamış olanlar; bu unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidirler.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ve en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdarenin kendi personeli başvurabilir. Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav Kurulu

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu; İdare Başkanı veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile birlikte Birim Yöneticisi veya Uzman düzeyinde üç üye olmak üzere, toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye belirlenir. Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye çağrılır.

(2) Sınav kurulunda görev alan üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulunun sekretarya görevi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 14 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini bu Yönetmelikte belirtilen asgari ve azami süreleri dikkate alarak tespit etmek,

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için, atama yapılacak kadronun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notları hazırlamak ve hazırlatmak,

ç) Sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlamak,

d) Sınavı yapacak kurumlara bildirmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

e) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

f) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

g) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 15 – (1) Sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan kurumun sorumluluğunda sınav yerine ulaştırılarak, sınavın başlama saatinde sınav salonunda açılır ve adaylara dağıtılır.

(2) Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmezler.

(3) Sınavın başlangıç saati, soruların adaylar önünde açıldığı, sınava girenlerin sayısı sınavın bitiş saati, sınav süresi içinde bir olay olup olmadığı gibi hususlarda tutanak düzenlenir. Sınavın yürütülmesi ve güvenliğinin sağlanması, sınavı yapan kurumun talebine istinaden idarece yapılıyorsa bu tutanak görevli sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. Aksi taktirde sınavı yapan kurumun yetkililerince düzenlenerek imzalanır.

(4) Sonuç tutanağına başarılı olanların tüm notları yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. Bu tutanakta, değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlayarak ayrıca gösterilir.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Sınav sırasında kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, haklarında disiplin işlemi yapılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

(2) Sınava katılanlar, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınavla ilgili belgeler, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınav sonuçları; sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi geçmemek üzere aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçiş

MADDE 20 – (1) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

(3) Yönetim hizmetleri grubundaki görevlerden, diğer hizmet gruplarındaki daha önce asaleten çalışılan görevlere sınavsız atama yapılabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen ve açıktan atamalar

MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvandan; bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt grupta yer alan diğer unvanlara veya aynı düzeyde olan ya da daha alt unvanlara; atanılacak unvan için aranan şartları taşımak kaydıyla, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) 18/4/1999 tarihinde İdarede görevde bulunan personel hakkında, 6 ncı madde ile öngörülen öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre İdareye yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 13/8/2000 tarihli ve 24139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım