Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
13 Haziran 2012 - 5:57

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet Memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b) Bölge müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri, ,

d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

e) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

f) Yer Değiştirme Kurulu: Personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Personel Şube Müdüründen oluşan kurulu,

g) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Esaslar

Hizmet bölgeleri

MADDE 5 (1) Hizmet bölgeleri;

a) Ekonomik durum,

b) Sosyal durum,

c) Kültürel durum,

ç) Sağlık kurumlarının durumu,

d) Eğitim kurumlarının durumu,

e) Ulaşım durumu ile ana merkezlere olan mesafesi,

f) Nüfus yoğunluğu,

g) Ormanlık alanı,

ğ) Üretim durumu,

h) Sosyal ormancılık faaliyetleri,

ı) Diğer ormancılık faaliyetleri,

kriterleri esas alınarak Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilmiştir.

Bölgelerde zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6 (1) Bölgelerde zorunlu çalışma süreleri unvanlar ve hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

 

Unvanlar

Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi

1 inci Bölge

(Yıl)

2 nci Bölge

(Yıl)

3 üncü Bölge

(Yıl)

İşletme müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı ve enstitüsü müdür yardımcısı

2

2

2

Şef (işletme ve fidanlık)

(Bölge Müdürlüğü bazında)

2

3

5

 

a) Yapılacak atamaların 3 üncü hizmet bölgesinden başlaması ve bu bölgede belirtilen süre kadar çalışılması zorunludur. 3 üncü hizmet bölgesinde zorunlu hizmet süresini dolduranlar 2 nci bölgeye, 2 nci bölgede zorunlu hizmet süresini dolduranlar 1 inci hizmet bölgesine atanabilirler.

b) Atanacak personel sayısının 3 üncü hizmet bölgesindeki boş kadro sayısından fazla olması halinde puan durumları dikkate alınarak sırasıyla 2 nci ve 1 inci hizmet bölgesine atamaları gerçekleştirilebilir.

c) (b) bendine göre atananlar, 2 nci veya 1 inci hizmet bölgesinde çalışma sürelerini tamamladıklarında veya 3 üncü hizmet bölgesinde boşalma olması halinde atama sıralarına göre öncelikle 3 üncü hizmet bölgesine atanarak bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlattırılır.

ç) Zorunlu çalışma süresi, aynı hizmet bölgesindeki iller arasında bölünebilir. Bu bölünme sonucunda çalışma süresi hizmet bölgesindeki toplam çalışma süresinden az olamaz.

d) Şef (işletme, fidanlık) olarak atanacaklar 3 üncü hizmet bölgesindeki işletme müdürlüklerinde göreve başlarlar. Ancak hizmetin önemi gereği 1 inci ve 2 nci hizmet bölgelerinde yüzde ondan fazla açık bulunması halinde ilk defa şef (işletme, fidanlık) olarak atanacakların bir kısmı puan durumları veya yarışma sınav sonuçları dikkate alınarak bu görev yerlerinde göreve başlatılabilirler.

(2) Bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı beş yıl ve taşra teşkilatında görev yapan diğer müdürler on yıldan fazla aynı unvanla aynı yerde çalışamazlar.

(3) Zorunlu çalışma süresini doldurdukları halde bulundukları görev yerlerinde on yıldan fazla çalışan personel, başka illerde aynı düzeydeki görevlere atanabilirler.

Atama

MADDE 7 (1) Orman Genel Müdürlüğü personelinin atanması, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 31 inci maddesine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlk Defa Memuriyete Atanacaklar ile Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya

İlişkin İşlemler

İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel

MADDE 8 (1) Kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere ilk defa atanacak personel, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının il bazında yaptığı yerleştirmeler sonucunda atanırlar. Atanacakları ilde birden fazla birim olması halinde görev yerleri kura ile belirlenir. Kura çekmede ilgili mevzuatta atanamayacağı belirtilen yerlerden birini çeken personele yeniden kura çektirilir. Kura çekimi günü mesai bitimine kadar becayiş yapmak suretiyle yer değiştirmek isteyenlerin beyanları alınarak atamaları yapılır.

(2) Aday olarak göreve başlayan orman mühendisleri, görevlendirildikleri veya atandıkları görev yerlerinde eğitici nitelikteki personel tarafından memuriyete ve mesleğe alıştırma eğitim programlarına alınarak yetiştirilirler.

(3) Asli memurluğa atanan orman mühendisleri, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak öncelikle şef (işletme, fidanlık) olarak, orman kadastro komisyonu üyesi veya başmühendisliklere (orman amenajman ) mühendis olarak çalışmak üzere atanırlar.

Hizmet gereği atama

MADDE 9 (1) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanların bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Bu durumda olanların ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Yer değiştirme kurulu

MADDE 10 (1) Yer değiştirme kurulu; Genel Müdürlük içinde yer değiştirmeye tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Personel Şube Müdüründen oluşur. Ayrıca üç tane yedek üye belirlenir.

(2) Kurul, Başkanın çağrısı üzere bütün üyelerinin katılımıyla toplanır. Asil üyelerin yokluğunda Kurula yedekleri katılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanakla tespit edilir. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

(3) Kurulun sekretarya işleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

MADDE 11 (1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formunu doldurarak ikinci fıkrada belirtildiği şekilde birimlerine başvuru yaparlar. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.

(2) Zorunlu olarak yapılması gereken atamalar haricinde yer değiştirme talep ve teklifleri her yılın Mart ve Ekim aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, birinci dönem tayinler için en geç 15 Marta kadar, ikinci dönem tayinler için ise en geç 15 Ekime kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 (1) 12/3/2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

 

EK -1

HİZMET BÖLGELERİ

I. BÖLGE

 

II. BÖLGE

 

III. BÖLGE

1. Adana   1. Aksaray   1. Adıyaman
2. Afyonkarahisar   2. Amasya   2. Ağrı
3. Ankara   3. Bartın   3. Ardahan
4. Antalya   4. Bilecik   4. Artvin
5. Aydın   5. Çankırı   5. Batman
6. Balıkesir   6. Çorum   6. Bayburt
7. Bolu   7. Gaziantep   7. Bingöl
8. Burdur   8. Karabük   8. Bitlis
9. Bursa   9. Karaman   9. Diyarbakır
10. Çanakkale   10. Kastamonu   10. Elazığ
11. Denizli   11. Kırıkkale   11. Erzincan
12. Düzce   12. Kırklareli   12. Erzurum
13. Edirne   13. Kırşehir   13. Gümüşhane
14. Eskişehir   14. Kilis   14. Hakkari
15. Giresun   15. Kütahya   15. Iğdır
16. Hatay   16. Nevşehir   16. K. Maraş
17. Isparta   17. Niğde   17. Kars
18. İçel   18. Rize   18. Malatya
19. İstanbul   19. Sinop   19. Mardin
20. İzmir   20. Tekirdağ   20. Muş
21. Kayseri   21. Tokat   21. Siirt
22. Kocaeli   22. Yozgat   22. Sivas
23. Konya         23. Şanlıurfa
24. Manisa         24. Şırnak
25. Muğla         25. Tunceli
26. Ordu         26. Van
27. Osmaniye            
28. Sakarya            
29. Samsun            
30. Trabzon            
31. Uşak            
32. Yalova            
33. Zonguldak            

 

 

EK-2

               

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

1- Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun;

A- Adı ve Soyadı :
B- Baba Adı :
C- Unvanı :
Ç- Sicil No :
D- Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe :
E- Öğrenim Durumu :
F- Görev Yeri :
G- Medeni Hali :
Ğ- Eşinin Çalışıp Çalışmadığı :
H- Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe :
I- Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı :

İ- Bulunduğu Hizmet Birimine Atandığı Tarih (Gün, Ay, Yıl):    /    /  

 

2- Özre Dayalı Yer Değiştirme Talebinde Bulunması Halinde;

A- Sağlık Durumu : (     )
B- Eş Durumu : (     )

 

Eşinin Görev Unvanı ve Mesleği:

 

3- Tercih Sırasına Göre Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanmak İstediği Hizmet Alanı:

1- ………………………………

2- ………………………………

3- ………………………………

4- ………………………………

5- ………………………………

 

ADRES:                                                                                                    İmza , Tarih

 

Not: Özür grubuna dayanarak istekte bulunanlar, sağlık veya eş durumu belgelerini bu forma ekleyeceklerdir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. hürrem
    09 Temmuz 2012 - 11:47

    eş durumu sebebiyle atama istenildiğinde , ne gibi şeyler gerekiyor ? söylenildiğine göre eşin son çalıştığı yerde 2 yıl sigortalı olması gerekiyor falan denilmişti. şimdi eşinin 5 yıl bi yerde çalışmışlığı var a şehrinde ve yine a şehrinde arasında 4-5 ay farkla başka bi yerde çalışmaya başlamış ve 1 yılını doldurmasına 2-3 ay var. şimdi 2 yıl son yılda çalışmış olması gerek denilmiş ya geri kalan 5 yıl çöpe mi gidecek ne alaka yani ? tabi böyle bir durum varsa ? merak ettiğim sorumu giderirseniz çok memnun olurum…

  2. sakine
    04 Temmuz 2012 - 10:06

    ziraat teknikeriym tarım alet ve makinalarıbölümü mezunuyum neden alım yok alım olcakmı nezaman olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım