İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı Haziran 2012

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı Haziran 2012
08 Haziran 2012 - 19:49

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 2010 ve 2011 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4(dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a.   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b.   Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,

c.   (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)

d.   Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e.   Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a)     Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i.     Microsoft .Net – C#/ MS Reporting Services, J2EE – JAVA ve Oracle Forms/Reports Builder – PL/SQL platformlarında kurumsal yazılım geliştirmiş olmak,

ii.     Yazılım mimarisi geliştirme, veritabanı tasarımı, uçtan uca uygulama geliştirme ve uygulamaya alma konusunda deneyimli olmak, tercihen kullanıcı eğitimleri vermiş olmak,

iii.     Güncel (MsSQL, Oracle, MySQL…) veritabanları üzerinde uygulama geliştirmiş ve

ilişkisel veritabanı mantığına hakim olmak,

iv.     İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Tercihen;

v.   Tercihen Delphi platformunda kurumsal yazılım geliştirmiş olmak,

vi.   Tercihen Crystal Reports, DevExpress kullanmış olmak,

vii.   Geniş Ölçekli Windows Desktop ve Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri, WebServis (Soap, WCF, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML,Css, Javascript, Ajax, Php) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

viii.   Hastane Bilgi Yönetim Sistemi analiz, tasarım ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

ix.   Team Foundation Server üzerinde proje geliştirmiş olmak,

x.   SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonu konusunda deneyimli olmak,

xi.   Personel Bilgi Yönetim Sistemi ve Lojistik Bilgi Yönetim Sistemi analiz, tasarım ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

xii.   Yüksek Lisans Sahibi olmak xiii.   10 yıl yazılım geliştirme tecrübesi olması

b)   Hastane Projeleri Yöneticisi (4 kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i.   Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Proje yönetimi tecrübesi olmak

ii.   Süreç geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (MS Visio gibi) konusunda bilgili

iii.   Proje Yönetimi ve PMI standartları konusunda tecrübeli olmak

iv.   Proje Yönetimi araçlarını (MS Project) iyi derecede biliyor olmak

Tercihen;

v.   SQL sorgulama dilini iyi derecede bilmek

vi.   Object oriented programlama bilgisine sahip olmak (C#, Java, J2EE tecrübesi)

vii.   İstatistik araçlarını (SPSS) iyi derecede biliyor olmak

viii.   Yüksek Lisans yapmış olmak.

ix.   Hastane süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak

x.   PRINCE2 Practitioner, Oracle OCP sertifikasına sahip olunması

xi.   10 sene bilişim tecrübesi olması

c)   Sistem Güvenlik Uzmanı (3 kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i.      Kurumsal bilgisayar ve çok kullanıcılı ortamda, kurulum, bakım, destek faaliyetlerini sürdürmüş, yönetmiş

ii.      Çok sunuculu (en az 25) ortamında, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği

faaliyetlerini yapmış

iii.      Aktif ağ donanım, işletim, bakım, güvenlik konfigürasyonları konularına hakim

iv.      Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış veya uygulamış

v.      Güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli (Firewall, URL Filtering, IDS/IPS)

Tercihen;

vi.      CISA, CISSP gibi Güvenlik üzerine sertifikalarından herhangi birine sahip olmak

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular, 18/06/2012 – 27/06/2012 tarihleri arasında http://www.istanbul.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 27/06/2012 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

a)      Başvuru formu (Fotoğraflı),

b)      Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c)      Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

d)     Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır),

e)      GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

f)       GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

g)      Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

h)    Özgeçmiş

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının dört (4) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbul.edu.tr sitesinde 02/07/2012 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV-  SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 1. Proje Yönetimi
 2. Yazılım Mühendisliği,
 3. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri,
 4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL)
 5. Yazılım mimarisi,
 6. Bilgisayar Ağları,
 7. Bilgi Güvenliği,
 8. İşletim Sistemleri,
 9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
 10. Bilgisayar Donanımı
 11. Web Programlama ve teknolojileri
 12. Modelleme ve Simulasyon
 13. Pozisyonla ilgili diğer konular,

İş   Tanımı                                   Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

Yazılım Geliştirme Uzmanı        1,2,3,4,5,8,11,13   sırasında  belirtilenler

Hastane Projeleri Yöneticisi       1,2,3,4,8,9,12,13 sırasında  belirtilenler

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Sistem Güvenlik Uzmanı             4,6,7,8,10,13   sırasında     belirtilenler

Yazılı sınav, 09/07/2012 tarihinde saat 12:00 – 14:00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof.Dr. Ümit Doğanay cad. İktisat Ek Binası No:6 Kat:1 Beyazıt/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren yedi gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- DEĞERLENDİRME

Yazılı ve uygulamalı sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından nihai puan sırasına göre ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI – ATANMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI

Yazılı ve uygulamalı sözlü sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan adayların listesi en geç yedi gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yazılı tebligat yapılacaktır.

VII ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Bu ilan 07 Haziran 2012 Perşembe günü  yayınlanmıştır.

DUYURULUR

İŞ TALEP FORMU

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2012
Son Başvuru Tarihi :  27 Haziran 2012 (Mesai bitimine kadar)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel AlıyorBoğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak...
Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanıHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...
Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacakT.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....
Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alım ilanıGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B...
Adnan Menderes Üniversitesi 83 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacakADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Emniyet Sözleşmeli 3 Uçak Pilotu AlacakT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alım İlanıTOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ...
İçişleri Bakanlığı 72 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacakİçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek...
Riyad Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Büyükelçiliğimizde...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.