Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
13 Haziran 2012 - 20:57

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, sınıfı, ünvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

Sınıfı

Ünvanı

Kadro Derecesi

Sayısı

GİH

Müfettiş Yardımcısı

7

1

GİH

Müfettiş Yardımcısı

6

6

Sınava Katılma Şartları

1 – ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 140 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 140 aday giriş sınavına alınacaktır. 140’ncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.)

2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

3 – Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

4 – Giriş Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 657 sayılı DMK’nın Ek-40.ncı maddesi hükmünce askerlik görevini yapmamış olanlar için otuzbeş, askerlik görevini yapmış olanlar için otuz yedi yaşını doldurmamış olmak,

5 – Üçüncü defa Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,

6 – Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak,

7 – Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları ya da özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü ya da herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,

8 – Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

9 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

Sınav Başvurusu: Başvurular 29.06.2012 günü mesai saati bitimine kadar, www.aski.gov.tr adresindeki “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu” linkinden yapılabilir. Şahsen yapılacak başvuruda, istenilen belgeler ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No:70 06030 Ulus/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla 29.06.2012 günü mesai saati bitimine kadar teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Şahsi Başvuru Sırasında:

a) İmzalı Başvuru Formu,

b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Nüfus Cüzdanı sureti veya arkalı önlü fotokopisi,

f) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

İstenir.

Ancak şahsi başvuru sırasında istenen bu belgeler için 3 Nisan 2012 gün ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 1.Maddesinin 2.fıkrası uyarınca yazılı beyan verilebilir. Gerçeğe aykırı belge ve beyan verenler için aynı maddenin 3.fıkrası uygulanır.

Sınav Giriş Belgesi: Sınava girebilecekler 02.07.2012 tarihinde Internet üzerinden “www.aski.qov.tr”adresinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilecektir. Sınava girebileceklere Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi “www.aski.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek olan “ASKİ Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar” linkinden sınav tarihinden 1 gün öncesi mesai saati bitimine kadar internet ortamında verilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Yazılı Sınav Tarihi: Yazılı sınav 15.07.2012 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 Yemekhane Binası ULUS/ANKARA adresinde sabah 09:00 12:00 ile 14:00- 16:00 arasında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Internet üzerinde “www.aski.gov.tr” ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara tebligat yapılarak sözlü sınava davet edileceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI: Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır;

Yazılı sınav konuları:

A – İKTİSAT:

a) Genel iktisat teorisi,

b) Para, banka ve konjonktür,

c) Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.

B-MALİYE:

a) Genel maliye teorisi,

b) Maliye politikası,

c) Vergi ve bütçe.

C-HUKUK:

a) İş Hukuku,

b) İdare Hukuku:

– İdare hukukunun genel esasları, .

– İdari yargı.

c) Ceza Hukuku:

– Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri,

– Türk Ceza Kanununun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri,

– Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri.

d) Ceza Muhakemesi Kanunu:

– Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler başlığını taşıyan hükümleri,

– Kovuşturma Evresi başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.

e) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku:

– Medeni Kanunun aile ve miras dışındaki hükümleri, .

– Borçlar Kanununun genel esasları.

f) Ticaret Hukuku:

– Genel esaslar,

– Kıymetli Evrak.

D – MUHASEBE

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço ve Ticari Hesap.

E – YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri. Yabancı dil sınavı, metin üzerinden tercüme suretiyle yapılır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması: Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere tam not 100 puan, sözlü sınavda tam not 100 puandır.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60’dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70’den aşağı olmaması şarttır. Adaya Yabancı Dil grubunda yapılan sınav sonucunda bir de Yabancı Dil Notu verilir.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce

a) Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı,

f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir),

İstenir.

Ancak sözlü sınavdan önce istenen bu belgeler için 3 Nisan 2012 gün ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 1.Maddesinin 2.fıkrası uyarınca yazılı beyan verilebilir. Gerçeğe aykırı belge ve beyan verenler için aynı maddenin 3.fıkrası uygulanır.

g) Eleme Sınavı Sonuç Belgesi.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların genel olarak zeka, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranışları gibi kişisel özellikleri yanında genel kültür ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından tek not verilir. Sözlü sınavda adayın başarılı sayılabilmesi için, sınavda sorulan sorulara verilen cevapların Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda adaya verilen puanların ortalamasının tam not üzerinden 70’den aşağı olmaması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notları n ortalaması, adayın Giriş Sınavı Notu olarak tespit edilir.

Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa Giriş Sınavı Notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş Sınavı Notunun eşitliği halinde, Yabancı Dil Notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş Sınavı Sonuçları:

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notları ve sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Internet üzerinde “www.aski.gov.tr” ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilir.

Müfettiş Yardımcılığına Atanma:

Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Ayrıca; başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulur.

İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.