40 Bin Öğretmen Atamasının Yer Aldığı Torba Kanun Teklifi TAM METİN

Ana Sayfa » Bilgi » 40 Bin Öğretmen Atamasının Yer Aldığı Torba Kanun Teklifi TAM METİN
18 Haziran 2012 - 19:06

2012 Ağustos 40 Bin Öğretmen atamasının yapılabilmesi için gerekli olan kanun teklifi torba kanun teklifi içerisinde meclise sunuldu. 2012 yılında 40 bin öğretmen atamasının yapılabileceği Torba Kanun teklifi içerisinde 36. madde geçici madde 9’da yer alıyor.

 “GEÇİCİ MADDE 9- Bakanlığa tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 40.000 öğretmen kadrosuna, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilir.”

Ayrıca Torba Kanun Teklifinde yer alan madde 10 ile sürücü belgesi alacakların 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı getiriliyor.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23-17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle hak sahibi olup da kendilerine teslim edilen işyerlerini son iki yıl içinde fiilen kullanmayanlardan; borçlanmasını yapmasına rağmen üst üste üç taksidini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülür. Hak sahipliği düşürülenlerden tazminat alınmaz. Hak sahipliğinin düşürüldüğü tarihe kadar hak sahipleri tarafından ödenen tutar, Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından kanuni faizi ile birlikte hak sahibine geri ödenir. Hak sahipliği düşürülen kişilere ait işyerleri, bu Kanunun 31 inci maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 2- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununun 151 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ibaresi “100 günden 200 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ibaresi “200 günden 300 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 298 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan”iki yıl” ibaresi “altı ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4-16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “beş yıla kadar” ibaresi ” oniki yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Kurum bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yapan merkezlerde, enstitülerde ve birimlerde geliştirilen teknolojilerin üretimde ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmasını, tanıtılmasını veya bunlardan daha kolay yararlanılmasını sağlamak için gerekli ortamları ve yönetim yöntemlerini hazırlamak ve bu teknolojilerin ülke ekonomisine, sınaî ve sosyal gelişmeye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüşmesini sağlamak, bu amaçla şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak;”

“e) Kamu ve özel sektörün teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine etkin katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak; erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren tüzelkişi ve fonları desteklemek, ayrıca bu amaçla şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak; kamu ve özel sektörün araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesini desteklemek; sanayinin üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek ve bu iş birliğinin somut hale dönüşebileceği ortamlar oluşturmak; bu alanlarda girişimciliği desteklemek; fikri ve sınai haklara ilişkin destek vermek; bu bentte sayılan amaçlarla Bilim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın, hibe niteliğinde ve/veya geri ödemeli destekler vermek ve ön ödemede bulunmak;”

“Kurum sayılan görevlerini yerine getirmek amacıyla, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve desteklemek, yurtdışı irtibat büroları kurmak, destek programları oluşturmak, iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül, burs ve teşvik ikramiyesi vermek, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminat alınmaksızın hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği vermek ve ön ödemede bulunmak ve yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak ve gerekli desteği sağlamak yetkisini haizdir.”

MADDE 6- 278 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine, (10) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (11) numaralı alt bendin numarası (13) olarak teselsül ettirilmiştir.

“11) Kurumun amacı ve görevleri ile ilgili hususlarda kuluçka ve teknoloji merkezleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, müze, bilim parkı, bilim merkezi, yurtdışı irtibat büroları ve benzeri oluşumların kurulmasına, yönetimine ve desteklenmesi ile bu konularda gerekli destek programlarının oluşturulmasına ve bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendi kapsamında şirket kurmaya ve kurulmuş bir şirkette pay sahibi olmaya karar vermek.”

” 12) Kurumun, bünyesinde elde edilen tüm fikri ve sınai hakları bedelli veya bedelsiz olarak devretmeye, lisans vermeye veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışını yapmaya ve bu amaçla şirket kurmaya karar vermek.”

MADDE 7- 278 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde yer alan “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 62- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere, bu Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan usul ve esaslara göre hesaplanır.”

MADDE 10- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrenim Şartları:

Al, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şarttır. Ancak 18/8/1997 tarihinden önce ilkokulu bitirenlerde bu şart aranmaz.”

 

MADDE 11- 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 68 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 68/A maddesi eklenmiştir.

“Öncelikle uygulanacak hüküm

MADDE 68/A – Türkiye Cumhuriyeti adına 16/11/2001 tarihinde Cape Town’da imzalanan ve 10/3/2011 tarihli ve 6192 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol” ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol” hükümleri esas alınır.”

MADDE 12- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kurumlardan aylık alan veya gelir elde edenlerden Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre;

a)   Hane içindeki kişi başına düşen geliri, asgari ücretin net tutarının 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar,

b)  Afetlerden zarar görenler,

c)   Şehit yakınları ile gaziler, bu kanun kapsamındadır.”

MADDE 13- 3294 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Sosyal yardımların ve desteklerin haczedilemeyeceği

EK MADDE 2- Bu kanun gereğince yapılan yardımlar ve proje destekleri ile 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince verilen yaşlılık ve özürlü yardımları, kişinin muvaffakatı olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edilemez.”

MADDE 14- 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- TBMM Başkanlığınca Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.”

MADDE 15- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir. Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatırım plânlaması ve uygulamasında onay ve değişiklik yetkisi Kurula aittir. Kurul, hizmetin verilmesini sağlayacak yatırımların teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde lisans iptal edilerek yeniden ihale yapılır. Kanun kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin her türlü denetimi Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık bu denetimi bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devri suretiyle veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle yaptırabilir. Bu kapsamda düzenlenecek denetim raporları Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağlanır. Denetim  şirketlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi,  seçimi, yetkili denetim şirketleri ve denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 16- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- 21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun mülga 8 inci maddesi ile 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun mülga 5 inci maddesine göre, üzerlerinde yatırım yapılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak devredilen veya süresiz kullanma izni verilen taşınmazların yatırımcılar tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat edilmesi ve iki yıl içinde;

a)   Taahhüt edilen yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi ve anılan Kanunlarda öngörülen asgari istihdam sayılarından az olmamak kaydıyla istihdam sayısının (her kişi için en az bir ay olmak üzere) beş yıllık toplam üzerinden yüzde ellisinin sağlanması, üretime tamamen ya da kısmen geçilmiş olunması ve ilgili idarelerden gerekli izinlerin alınması koşullarıyla, başka bir işleme gerek olmaksızın tapu kütüklerine veya sözleşmelerine konulan şerhler terkin edilir.

b)   Taahhüt edilen yatırımın yüzde ellisi kadar asgari yatırım yapılmış olması ve anılan Kanunlarda öngörülen asgari istihdam sayılarından az olmamak kaydıyla istihdam sayısının (her kişi için en az bir ay olmak üzere) beş yıllık toplam üzerinden yüzde kırkının sağlandığının ve üretime kısmen geçildiğinin tespit edilmesi halinde, taşınmazın şerhin kaldırılacağı tarihteki emlak vergi değerinin ilgili idarece genel hükümlere göre tahsil edilmesinden sonra tapu kütüklerine konulan şerhler terkin edilir.

c)   Taahhüt edilen yatırımın yüzde yirmi beşi kadar asgari yatırım yapılmış olması halinde istihdam sayısına bakılmaksızın taşınmazın şerhin kaldırılacağı tarihteki rayiç bedelinin ilgili idarece genel hükümlere göre tahsil edilmesinden sonra tapu kütüklerine konulan şerhler terkin edilir.

Yukarıdaki fıkra hükümlerinden yararlanma talebinde bulunamayan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat eden ve aynı süre içerisinde taahhüt ettiği yatırımın en az yüzde onu kadar asgari yatırım yapmış olan yatırımcılar tarafından üretime geçilip geçilmediğine ve istihdam sayısına bakılmaksızın devredilen veya süresiz kullanma izni verilen taşınmazların eski maliki idareler adına tescilleri sağlanarak, bu taşınmazlar üzerinde ilgili yatırımcılar adına doğrudan genel hükümlere göre rayiç bedel karşılığında hasılat payı alınmaksızın kırk dokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Yatırımcılara bedelsiz olarak devredilen ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle devir işlemi iptal edilerek tapuda eski maliki idare adına tescil edilen veya edilmek istenen, ancak dava konusu edilmesi nedeniyle davası devam eden ve idarece herhangi bir tasarrufta bulunulmamış taşınmazlar hakkında da, bu maddenin yürürlük tarihinde yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde bu madde hükümleri uygulanır.”

“GEÇİCİ MADDE 15- 5084 sayılı Kanunun mülga 5 inci maddesine göre taşınmazlar üzerinde yatırım yapılmak amacıyla yatırımcılara bedelsiz olarak verilen ve uzatılan ön izin süreleri ile kırk dokuz yıl süreli tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izinlerindeki yatırımı tamamlama süreleri; yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde, yükümlülüklerin yatırımcının kusuru dışında kamudan kaynaklanan ve/veya taşınmaz maliki ilgili idarelerce kabul edilebilir sebeplerle yerine getirilmemesi ve bu sebeplerin aynı idarelerce uygun görülmesi halinde, öngörülen sürelerin bitim tarihinden itibaren üç yıla kadar ilave süre verilmek suretiyle uzatılabilir.

Bedelsiz kırk dokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazların üzerinde taahhüt edilen yatırımın kısmen veya tamamen yapılmış olmasına karşın, öngörülen yatırım ve istihdam şartlarını tam olarak sağlayamamış yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde; Kanunun öngördüğü asgari istihdam şartından aşağı olmamak üzere taahhüt edilen istihdamın ve yatırımın en az yüzde ellisinin sağlanması, ilgili idarelerden gerekli izinlerin alınması halinde, kanunda belirtilen beş yıllık süre başlatılır. İstihdam sayısı her kişi için en az bir ay olmak üzere beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir.

Bedelsiz kırk dokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların üzerinde taahhüt edilen yatırımın en az yüzde ellisini gerçekleştiren yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde; irtifak hakkı tesis edilen taşınmaz, taşınmazın zemin bedeli ile üzerindeki bina ve tesislerin taşınmaz maliki idareye geçmesi gereken kısmının rayiç bedelleri üzerinden yatırımcıya doğrudan satılabilir.

Lehine kırk dokuz yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilen veya kendisine kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından öngörülen sürede taahhüt edilen yatırımın en az yüzde onunu gerçekleştiren yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde; bunlar lehine bedelsiz olarak tesis edilmiş olan irtifak hakkı veya verilen kullanma izni, hasılat payı alınmaksızın rayiç bedel üzerinden bedelliye dönüştürülebilir.

Lehine bedelsiz kırk dokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edilen veya kendisine kullanma izni verilen yatırımcıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu işlemleri iptal edilenlerden dava konusu edilip davası devam edenler ve idarece her hangi bir tasarrufta bulunulmayan taşınmazlar hakkında da, bu maddenin yürürlük tarihinde yukarıda belirtilen şartları taşıyan yatırımcılar için de bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 17- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ş) bendi eklenmiştir.

ş) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının kuracağı veya iştirak edeceği şirketten sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımları,”

MADDE 18- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (h) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “üç” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun kapsamındaki üretim tesislerinin lisansı kapsamındaki inceleme ve denetimi EPDK tarafından yapılır veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 20- 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kamu kurum ve kuruluşları, mevzuatın adli sicil ve arşiv kaydı alınmasını öngördüğü hallerde, ilgili kişilerle ilgili olarak adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabilirler. Gerçek kişiler kendileriyle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını, güvenli kimlik doğrulama araçlarını  kullanarak  sorgulayabilir,   sonucu fiziki  veya elektronik  ortamda ilgilisine verebilirler.”

MADDE 21- 5352 sayılı Kanunun 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına, (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,”

“a) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,”

MADDE 23- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42- (1) Geçici 38 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlardan 60 gün içinde başvuru hakkını kullanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Kuruma başvurmaları halinde, geçici 38 inci madde hükümlerinden yararlandırılır.”

“GEÇİCİ MADDE 43- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup geçici 4 üncü madde kapsamında çalışmaya devam edenler; yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının tamamını veya bir bölümünü, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde veya mecburi hizmetlerini tamamlayacakları tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri ve müracaatın kabul edildiği ay itibariyle geçerli olan emekli keseneğine esas kazanç tutarı üzerinden ve borçlanacakları süreye ilişkin olarak hesaplanacak kesenek ve kurum karşılığı toplamından oluşan yükümlülük tutarının tamamını peşin olarak veya müracaatın kabul tarihinden itibaren oniki ayda eşit taksitler halinde ödemek suretiyle borçlanabilirler. Borcunu taksitler halinde ödeyecek olanların borçlanma işlemi sırasında hesaplanan aylık taksit tutarı, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır ve bulunan tutar, ilgili ayın taksit tutarı kabul edilir.

Borcunun tamamını peşin ödeyenler ile taksit ödeme dönemi sonunda borcunun tamamını ödemiş olduğu tespit olunanların borçlanmış oldukları süreler, fiili hizmet süresinin hesabında ve iştirakçiliğin başlangıç tarihinin tespitinde dikkate alınır. Aylık taksitlerini zamanında ödemeyenlerin önceki aylara ilişkin olarak ödemiş oldukları tutarlar, süresi geçen son taksit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgililere iade olunur.

Bu maddeye göre yapılacak borçlanma işlemlerine ilişkin olarak birinci ve ikinci fıkrada düzenlenmemiş olan hususlar hakkında mülga hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.” 

 

MADDE 24- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilerden öğretim yılı sonunda başarılı olan her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Bakanlar Kurulu kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için de altıncı fıkradaki usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin okullar tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Eğitim ve öğretim desteğinin verilme kriterleri, hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceği ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 25- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun ikinci maddesinin üçüncü fıkrasının başına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere”

MADDE 26- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- 3/12/2010 tarihli 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

” (2) Denetimin yürütülmesi ve kamu zararının tespitinde aşağıdaki hususlara uyulur.

a)         Düzenlilik denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali nitelikteki tüm hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitini kapsayacak şekilde yapılır. Söz konusu hesap ve işlemler dışında kalan diğer hesap ve işlemler ile diğer faaliyetler düzenlilik denetimi kapsamında değerlendirilemez. Yapılan düzenlilik denetiminin kapsamına ilişkin denetlenen kamu idaresi ile ortaya çıkan görüş farklılıklarının nasıl giderileceği hususu yönetmelikle düzenlenir.

b)   Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali nitelikteki tüm hesap ve işlemlerinin denetiminde; yetkili merci ve organlar tarafından usulüne uygun olarak alınan karar veya yapılan iş ve işlemlerin mevzuata ve idarelerce belirlenen hedef ve göstergelere uygun olmasına rağmen, yönetsel bakımdan gerekliliği, ölçülülüğü, etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle uygun bulunmadığı yönünde görüş ve öneri içeren yerindelik denetimi sayılabilecek denetim raporu düzenlenemez. Denetim raporlarında, kamu idaresinin yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak görüş ve talep içeren rapor düzenlenemez.

c)Yapılan denetimler sonucunda, ilgili kanunlar ile bunlara dayanarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından yapılan düzenleme ve verilen görüşlere aykırı denetim raporu düzenlenemez. Ancak, bu düzenlemelerin ilgili kanunlara aykırı olduğu kanaatine varılır ve bu hususa Başkanlık tarafından da iştirak edilir ise düzenlenen rapor Başkanlık tarafından ilgili mercilere gönderilir. İlgili kamu idaresinin Sayıştay görüşüne katılması halinde ilgili düzenleme veya görüş usulüne uygun olarak düzeltilir. İlgili kamu idaresinin Sayıştay görüşüne katılmaması halinde, Sayıştay tarafından görevlendirilecek üç uzman denetçi ile ilgili kamu idaresi tarafından görevlendirilecek iki üyeden oluşacak komisyon tarafından düzenlenecek rapora göre işlem yapılır.

ç)Düzenlilik denetimi sonucunda düzenlenen raporda, yapılan denetimin kapsadığı iş ve işlemler ile bunlardan ilgili mevzuatına uygun olduğu tespit edilen hususlara da yer verilir. Bu hususların ilgili Daireler tarafından da uygun bulunması halinde ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu mevzuata uygun olarak aynı şekilde yapılan mali iş ve işlemler hakkında da daha sonra mevzuata aykırılık gerekçe gösterilerek denetim raporu düzenlenemez.

d)Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda düzenlenen taslak denetim raporları denetim grup başkanlıkları tarafından Başkanlığa sunulmadan önce üç uzman denetçiden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından ilgili kanunlar ile bunlara dayanarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili Kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından yapılan düzenleme ve verilen görüşler ile bu fıkrada yer alan diğer hususlara uygunluğu yönünden değerlendirilir. Rapor değerlendirme komisyonlarının teşekkülü ile bunların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 28- (1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Başkanlık” ibaresi Başkanlık ile Başkanlığın kuracağı veya iştirak edeceği şirketler” şeklinde değiştirilmiştir.

j) Faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.”

MADDE 29- 6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde, sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yedi” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve onbirinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Başkanlığın sınav faaliyetleri ile ilgili olarak kuracağı veya iştirak edeceği şirketler için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.”

MADDE 30- 6114 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ile dördüncü fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı. ğ) Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı.”

“g) Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı: Başkanlıkça ilk defa yapılacak olan sınavları tanımlamak, sınav kabul koşullarını belirlemek, sınavla ilgili protokolleri hazırlamak, sınav takvimini oluşturmak, sınav yönergeleri ve kılavuzlarını hazırlamak, sınavların uygulanmasına yönelik iş geliştirme çalışmalarını koordine etmek, sınav evrakının basımı ve dağıtımı ile ilgili işleri ve dış ilişkileri yürütmek Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı: Başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacak olan personeli görevlendirmek ve sınav ücretleri ile ilgili işlemleri yürütmek, doğrudan merkeze bağlı temsilcilikleri yönetmek, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

“(5) Başkanlık, sınav faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kuracağı veya iştirak edeceği şirketler eliyle yürütebilir. Şirket kurulmasına veya kurulu şirketlere iştirak edilmesine, yönetim kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.”

MADDE 31- 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onüçüncü fıkrasının dördüncü cümlesine “görevlendirilenlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “(kapalı dönem hariç)” ibaresi ve onüçüncü fıkranın sonuna “Memuriyet mahalli dışına sınav görevi için yurtiçinde görevlendirilenlere sınav ücreti dışında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ayrıca harcırah ödenmez.” cümlesi ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Başkan ve Başkan yardımcıları tam zamanlı görev yapar ve görevleri süresince, lisansüstü eğitim faaliyetleri ve bu Kanun uyarınca kurulan şirket organlarında alınan görevler hariç, başka hiçbir kurum veya kuruluşta ücretli iş göremez. Bunlara, şirket organlarında aldıkları görevleri nedeniyle şirket kaynaklarından yapılabilecek aylık ödeme tutarı, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarları geçemez.”

“(17) Yurt dışı temsilcilikler bünyesinde sınav koordinatörlüğünün kurulacağı yerler ve süresi ile koordinatörlüklerin çalışma usul ve esasları, bu koordinatörlüklerde görevlendirilenlerin niteliği, görev süresi ve ödenecek ücretler, koordinatörlere yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(18) Soru hazırlama, denetleme ve değerlendirme konularında ihtisaslaşmış doçent ve profesör unvanlı öğretim üyeleri, üniversitelerinin muvafakati ile Başkanlığın soru hazırlama ve denetleme hizmetlerinde görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı onu geçemez. Görevlendirilenler, görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede aylıksız izinli sayılırlar ve bunlara 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca başkan yardımcılarına ödenen aylık ve sosyal yardımların yüzde doksanı tutarında ödeme yapılır. Görevleri süresince, kadrolarıyla ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Görevleri sona erenler, başka bir işleme gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döner. Bu fıkra hükümlerine göre görevlendirilen asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primleri Başkanlık tarafından karşılanır.”

MADDE 32- 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresi “altı ay”, “iki yıl” ibaresi de “bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “amacıyla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34- 6114 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2- (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesinin (b) fıkrası hükmü, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ncı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca görevlendirilenler hakkında 31/12/2015 tarihine kadar uygulanır.”

 

 

MADDE 35- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346, 347 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.”

MADDE 36- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin yedinci fıkrasına “il milli eğitim müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “il milli eğitim müdür yardımcısı” ibaresi ve aynı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Bakanlığa tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 40.000 öğretmen kadrosuna, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilir.”

MADDE 37- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumun Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Her kademedeki askeri okullarda veya Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler ile Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere her kademedeki eğitim kurumlarında okutulanlardan öğrencilikle ilişiği kesilenler ile belirtilen eğitim kurumları veya bu eğitim kurumları dışındaki eğitim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimi tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerden ilgili mevzuatı gereğince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlu hale gelip borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Borçlunun kendisi, mirasçıları veya kefilleri hakkında bu madde kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak başlamış olan borç takibi işlemlerine son verilir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 15/6/2012 tarihinden önce 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için dava açılmaz, açılmış olan davalar yargılama gideri ve vekalet ücreti talep edilmeksizin karşılıklı olarak sonlandırılır ve bu davalara ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra taraflara tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.”

GEÇİCİ MADDE 3- 278 sayılı Kanunun, bu Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen 5 inci maddesi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan Başkan için de uygulanır.

MADDE 38- Bu Kanunun 25 inci maddesi 1/1/2013 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 39- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU     : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

EOH Öğretmen

1-9

30.000

30.000

GIH Şube Müdürü

1

950

950

  TOPLAM  

30.950

30.950

KURUMU     : ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

Sınıfı Unvanı Derecesi

Serbest

Kadro

Adedi

Toplam

GIH Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Daire Başkanı 1 1

1

GİH Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı 1 1

1

GİH Başkanlık Müşaviri 1 5

5

  TOPLAM   7

7

KURUMU     : YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

Sınıfı Unvanı Derecesi SerbestKadro

Adedi

Toplam

GİH Müşavir 1 5

5

  TOPLAM   5

5

 

GENEL GEREKÇE

17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra, işyeri ihtiyacını karşılamak üzere yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen iş yerlerinin önemli bir kısmı işyerlerinin şehir dışında yapılması veya ihtiyaca uygun olmamasından dolayı hak sahipleri tarafından kullanılmamaktadır. Taahhüdünden dönecek hak sahipleri için öngörülen 500-2000 TL arasındaki tazminat ödeme zorunluluğu, bu binaların hak sahipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devrine mani olmuştur. Teklifle, işyerleri yapıldıktan sonra, borç taksitlerinin hak sahipleri tarafından üst üste üç kez ödenmemiş olduğunun tespiti veya hak sahiplerinin hakkından vazgeçmesi halinde, il idare kurulu kararı ile hak sahipliğinin düşürülmesi öngörülerek, hak sahipliğinin idare kurulu kararı ile düşürülmesi halinde, hak sahiplerinin tazminat ödememesi, düşürülme tarihine kadar ödenen miktarın faiziyle birlikte hak sahibine geri ödenmesi imkanı getirilmektedir.

Hukukun temel ilkelerinden biri, cezalardaki “orantılılık” ilkesidir. Bu maksatla, seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezası adli para cezasına dönüştürülmektedir. Bilgi ve iletişim çağının özellikleri dikkate alındığında bilgi ve belgeye erişebilmenin çok daha hızlı ve kısa sürede gerçekleştiği bilinmektedir. Buna göre de seçimlerin bittiği tarihten itibaren 2 yıl gibi bir uzun sürenin korunması bu gerçekliğe, ceza yargılamasının genel ilkelerine uygun düşmemektedir. Yargının hızlandırılması temel amaç ve hedeftir. Bütün bu gerekçelerle 298 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin birinci fıkrasındaki dava açma süresi olarak öngörülen 2 yıllık süre 6 ay’ a düşürülmektedir.

Ülkemizdeki üniversite sayısının hızla artması neticesinde artan öğrenci sayısına bağlı olarak ülke çapında öğrencilerin yurt ihtiyaçları da artmaktadır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından artan talebi karşılamak için yoğun şekilde yurt inşa çalışmaları devam etmektedir. Diğer yandan kiralama yöntemiyle bina temini çalışmaları da yürütülmektedir. Ancak, yurt olmaya elverişli bina sayısı sınırlı olduğu gibi konut ve işyeri olarak inşa edilmiş binaların kiralanıp yurda dönüştürülmesi halinde ise barınma ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hali hazırda 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükme dayanılarak Yönetim Kurulu Kararıyla beş yıla kadar kiralama yapılabilmektedir. Özellikle ön protokollerle yurt binası yaparak Kuruma kiralayacak yatırımcılar açısından bakıldığında, yatırım maliyeti oldukça yüksek olan yurt binalarının beş yıla kadar kiralanması yatırımcılar açısından cazip gelmemektedir. Teklifle, Yönetim Kuruluna verilen beş yıla kadar kiralama ibaresi oniki yıla kadar şeklinde değiştirilmek suretiyle, özel sektörün yurt inşaatına daha fazla yatırım yapması sağlanarak, öğrencilerin barınma sorunlarına çözüm geliştirilmektedir.

Bilindiği üzere, UBTYS 2011-2016’da belirlenen hedefler arasında, araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümünün teşvik edilmesi ile çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge ve yenilik işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması ile KOBI’lerin yenilik sisteminde daha güçlü aktörler olmalarının teşvik edilmesi hususları da bulunmaktadır. Belirtilen hedeflere ulaşılabilmesini teminen, TÜBİTAK’ın araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen ticari değeri olan bilgi ve buluşların ticarileştirilebilmesi için özel nitelikli şirketlerin kurulabilmesi amaçlanmakta, ayrıca söz konusu ticari değeri olan bilgi ve buluşların ticarileştirilebilmesi için bir ara yüz görevi üstlenecek yapıların kurulması öngörülmektedir. Yine buluşların ticarileştirilebilmesine yönelik faaliyette bulunan tüzelkişi ve fonlara Kurum tarafından destek sağlanması ile yönetiminde yer almayı sağlayacak şekilde

 

 

imtiyazlı pay sahibi olmak kaydıyla, bu amaçla şirket kurmak veya kurulmuş bir şirkete ortak olarak bizzat bu faaliyetleri yönlendirmesi, böylelikle erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluş sahibi girişimcilere verilen desteklerin arttırılması amaçlanmaktadır.

Diğer taranan, Teklif ile, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 40.000 öğretmen kadrosuna, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizde satılan otomobillerin belirli bir kısmı otomatik vitesli araçlardan oluşmaktadır. Özellikle bayan ve ileri yaş grubunu oluşturan sürücülerin, düz vitesli araçla eğitim görmeleri bir takım güçlüklerin yaşanmasına neden olmaktadır. Sürücü adayları, eğimli yollarda araçlarını kullanamamakta ve sahibi oldukları veya olacakları otomatik araçlarda yaşamayacakları bu durumdan dolayı ciddi sıkıntılar çekmektedir. Belki de ömrünün sonuna kadar otomatik araç kullanacak olan bir sürücünün, eğitimde otomatik vitesli bir araç yerine düz vitesli bir araçla eğitim görmesi, mantık açısından da doğru değildir. Diğer taranan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesi (b) bendinde öngörülen sürücü belgesi alacak olanlarda aranan eğitim şartının, 5/7/2011 tarihinde yürürlüğe girmesi ile ilkokul mezunu vatandaşlarımız Al, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgelerini alma haklarını kaybetmiş bulunmaktadır. Yine, daha önceden herhangi bir sürücü belgesi (otomobil, traktör, motosiklet, kamyon) olup da bu belgesini farklı sınıf (otobüs, çekici vb.) bir sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen ilkokul mezunları bu haktan mahrum bırakılmaktadır. Teklif ile, bu sıkıntıların aşılması amaçlanmaktadır.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2 nci maddesi gereğince fakir ve muhtaç durumdaki kişiler, ancak kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak şartıyla yardımlardan faydalandırılmadadırlar. Bu durum özellikle sosyal güvenlik kurumu tarafından aylık bağlanan ancak bu aylık asgari ücretin altında olan kişilere (örneğin dul ve yetimlere) ve aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3’ünden az olan kişilere yardım yapılmasına engel olmaktadır. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yararlanan kişiler herhangi bir sosyal güvenliğe sahip olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan kişilerden oluşmaktadır. Ekonomik açıdan toplumun en dezavantajlı kesiminde yer alan bu kişilere yönelik yardımlar ile, bu kişilerin, geçimlerini sağlayabilecekleri asgari bir geçim standardına kavuşturulması ve acil veya zorunlu ihtiyaçların giderilmesi amaçlanmış olmakla birlikte, bu kişilerin ekonomik durumları nazara alındığında sıklıkla haciz veya İcra tehdidi ile karşı karşıya olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İcra İflas Kanunu’un 82 nci maddesinde haczedilmeyecek mal ve haklardan bir kısmı sayma yoluyla belirlenmiş olup; Kanun koyucu, haczedilemeyecek mal ve hakları belirtirken, kişinin asgari bir düzeyde yaşamını sürdürebilmesine imkan tanımak suretiyle borcun o kişinin mahvına, sebep olmasının engellenmesi amaçlamış bulunmaktadır. Toplumun ekonomik açıdan en dezavantajlı kesimine yapılan yardımlar ve bazı geri ödemeli destekler göreceli olarak ekonomik zenginleşme gibi görünmekte ve icra tehdidiyle karşılaşmaktadır. Diğer taranan Fondan yapılan yardımlar ve destekler yoksulluğun azaltılması yönündeki hedefe aykırı olarak alacaklıların alacaklarının karşılandığı bir kaynağa dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya olup; bu durum yardımlardan faydalanan kişiler ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında sorunlara da sebebiyet vermektedir. Tekline yer alan düzenlemelerle belirtilen sıkıntılar aşılmaya çalışılmaktadır.

 

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliği kadroları istisnai memur kadrosuna dönüştürülmekte ve sınav hizmetleri yerine getirilirken, sınav evrakının basılması, korunması ve taşınması hizmetlerinin kamuya ait bir şirket tarafından yapılması suretiyle sınav güvenliğinin sağlanması ve bu işlerin daha düşük bir maliyetle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. ÖSYM’nin kuracağı veya iştirak edeceği şirketten sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik yapılacak mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunundan istisna edilmektedir. ÖSYM yurtiçi temsilcilik ve koordinatörlüklerinin faaliyete geçmesi ve iş yükünün artması nedeniyle başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üye sayısının artırılması ve Yönetim Kurulunun, Başkanlığın sınav faaliyetlerini şirketler eliyle yürütebilmesini sağlamak üzere şirket kurmayı veya kurulu şirketlere iştirak edebilmeyi Bakanlar Kuruluna teklif etmesi öngörülmektedir. Ayrıca, yurt dışında yapacağı sınavlarla ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışı koordinatörlük oluşturabilmesinin ve kapalı dönemde çalıştırılan personele sınav ücreti ödenmesinin önü açılmaktadır.

Yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım şirketlerinin sayısının artması ve görev alanları genişlemesi sonucunda şirketlerin yatırım ve işletme faaliyetleri açısından denetlenmesi konusunda bir boşluk doğduğu anlaşılmaktadır. Yatırım maliyetlerinin gerçekçi oluşması ve kamu zararına sebebiyet verilmemesi açısından zamanında, etkin, verimli ve gereğince denetim yapılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının müdahil olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununlar çerçevesinde yatırımcılara getirilen Hazine taşınmazlarına yönelik teşviklerle ilgili, uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve bu yatırımların biran evvel hayata geçirilerek ekonomiye kazandırılması önem arz etmektedir. Bu hususu teminen 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici madde eklenmesi suretiyle değişikliğe gidilmektedir.

Yükseköğretime giriş ve yerleştirmede adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanlarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanması ve 1416 sayılı Kanun uyarınca resmi burslu olarak yurt dışına gönderilen öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamalarından sonra Türkiye’ye geri dönmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda üç olan Başkan Yardımcılığı sayısının teklifle dörde çıkarılması amaçlanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru süresini geçirmiş olanlara 60 günlük ek süre tanınması öngörülmektedir.

Büyükşehir belediyeleri paylarının hesabına, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi tutarlarının dahil edilmemesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

 

 

Organize sanayi bölgelerinin öğrenci başına verilecek teşviklerle okul açmalarının desteklenmesi ve böylece mesleki eğitim okullarının kapasitesinin genişlemesi ve mesleki eğitime özel sektörün katılımının artırılması amaçlanmaktadır.

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan düzenlemeler çerçevesinde geçici 4 üncü madde ile yapılan düzenlemeye paralel olarak anılan Kanunun 17 nci maddesinin yirmisekizinci fıkrasında belirtilenler hakkında da düzenleme yapılmaktadır.

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılan tevkifatlar yargı mercilerinde dava konusu edilmektedir. Yapılan düzenlemeyle halen devam eden bu davaların sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

Teklifle ayrıca uygulamada yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra, işyeri ihtiyacını karşılamak üzere yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen iş yerlerinin önemli bir kısmı işyerlerinin şehir dışında yapılması veya ihtiyaca uygun olmamasından dolayı hak sahipleri tarafından kullanılmamaktadır. Bu iş yerleri, zamanla metruk hale gelmiş ve bir kısmı da tahrip edilmiştir. Bu durum, kamu vicdanını rahatsız etmiş, yerel düzeyde sorunu çözmek için başlatılan arayışlar sonuçsuz kalmıştır. Çünkü taahhüdünden dönecek hak sahipleri için 28 inci maddede öngörülen 500-2000 TL arasındaki tazminat ödeme zorunluluğu, bu binaların hak sahipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devrine mani olmuştur.

Kanuna eklenen hükümler ile işyerleri yapıldıktan sonra, borç taksitlerinin hak sahipleri tarafından üst üste üç kez ödenmemiş olduğunun tespiti veya hak sahiplerinin hakkından vazgeçmesi halinde, il idare kurulu kararı ile hak sahipliğinin düşürülmesi öngörülmektedir. Hak sahipliğinin idare kurulu kararı ile düşürülmesi halinde, hak sahiplerinin tazminat ödememesi, düşürülme tarihine kadar ödenen miktarın faiziyle birlikte hak sahibine geri ödenmesi imkanı getirilmektedir.

MADDE 2- Hukukun temel ilkelerinden biri, cezalardaki “orantılılık” ilkesidir. Maddeyle, seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezasının, adli para cezasına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Bilgi ve iletişim çağının özellikleri dikkate alındığında bilgi ve belgeye erişebilmenin çok daha hızlı ve kısa sürede gerçekleştiği bilinmektedir. Buna göre de seçimlerin bittiği tarihten itibaren 2 yıl gibi bir uzun sürenin korunması bu gerçekliğe, ceza yargılamasının genel ilkelerine uygun düşmemektedir. Yargının hızlandırılması temel amaç ve hedeftir. Bütün bu gerekçelerle maddeyle, 298 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin birinci fıkrasındaki dava açma süresi olarak öngörülen 2 yıllık sürenin 6 ay olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Ülkemizdeki üniversite sayısının hızla artması neticesinde artan öğrenci sayısına bağlı olarak ülke çapında öğrencilerin yurt ihtiyaçları da artmaktadır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından artan talebi karşılamak için yoğun şekilde yurt inşa çalışmaları devam etmektedir. Diğer yandan kiralama yöntemiyle bina temini çalışmaları da yürütülmektedir. Ancak, yurt olmaya elverişli bina sayısı sınırlı olduğu gibi konut ve işyeri olarak inşa edilmiş binaların kiralanıp yurda dönüştürülmesi halinde ise barınma ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hali hazırda 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükme dayanılarak Yönetim Kurulu Kararıyla beş yıla kadar kiralama yapılabilmektedir. Özellikle ön protokollerle yurt binası yaparak Kuruma kiralayacak yatırımcılar açısından bakıldığında, yatırım maliyeti oldukça yüksek olan yurt binalarının beş yıla kadar kiralanması yatırımcılar açısından cazip gelmemektedir. Maddeyle, Yönetim Kuruluna verilen beş yıla kadar kiralama yapma yetkisi oniki yıla kadar artırılmak suretiyle, özel sektörün yurt inşaatlarına daha fazla yatırım yapması sağlanarak, öğrencilerin barınma sorunlarına çözüm geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

MADDE 5- Bilindiği üzere, UBTYS 2011-2016’da belirlenen hedefler arasında, araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümünün teşvik edilmesi ile çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge ve yenilik işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması ile KOBİ’lerin yenilik sisteminde daha güçlü aktörler olmalarının teşvik edilmesi hususları da bulunmaktadır. Maddeyle, belirtilen hedeflere ulaşılabilmesini teminen, TÜBİTAK’ın araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen ticari değeri olan bilgi ve buluşların ticarileştirilebilmesi için özel nitelikli şirketlerin kurulabilmesi amaçlanmakta, ayrıca söz konusu ticari değeri olan bilgi ve buluşların ticarileştirilebilmesi için bir ara yüz görevi üstlenecek yapıların kurulması öngörülmektedir.

Yine buluşların ticarileştirilebilmesine yönelik faaliyette bulunan tüzelkişi ve fonlara Kurum tarafından destek sağlanması ile yönetiminde yer almayı sağlayacak şekilde imtiyazlı pay sahibi olmak kaydıyla, bu amaçla şirket kurmak veya kurulmuş bir şirkete ortak olarak bizzat bu faaliyetleri yönlendirmesi; böylelikle erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluş sahibi girişimcilere verilen desteklerin arttırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için kurulması gerekebilecek şirket, kuluçka ve teknoloji merkezleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, müze, bilim parkı, bilim merkezi, yurtdışı irtibat bürosu ve benzeri oluşumların kurulmasına ve şirket ortağı olunmasına dair kararların TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından alınacağı sağlanmaktadır.

MADDE 7- Maddeyle, Türkiye’de benzer kurumlardaki düzenlemelere de uygun olarak, TÜBİTAK’ın görev ve faaliyetleri çerçevesinde bir programın hazırlanması, başlatılması, yürütülmesi ve ilk sonuçlarının izlenmesi için gereken sürenin ortalama dört yıl olacağı dikkate alınarak bu süreçte yönetim istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Maddeyle, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliği kadroları eklenmek suretiyle bu kadroların istisnai memur kadrosuna dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 9- 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiş ve maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ancak 2012-2013 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile kabul edilerek yayımlanmıştır. 2012-ÖSYS’ye ilişkin tüm işlemler bu Kılavuz doğrultusunda hazırlanarak uygulamaya konulmuş ve 2012-Yükseköğretime Geçiş Sınavı 1 Nisan 2012 tarihinde uygulanmıştır. Uygulamada tereddüt yaratmamak için 2012 yılında Yükseköğretime giriş ve yerleştirmede adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanlarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanması öngörülmektedir.

MADDE 10-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesi (b) bendinde öngörülen sürücü belgesi alacak olanlarda aranan eğitim şartının, 5/7/2011 tarihinde yürürlüğe girmesi ile ilkokul mezunu vatandaşlarımız Al, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgelerini alma haklarını kaybetmiş bulunmaktadır. Yine, daha önceden herhangi bir sürücü belgesi (otomobil, traktör, motosiklet, kamyon) olup da bu belgesini farklı sınıf (otobüs, çekici vb.) bir sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen ilkokul mezunları bu haktan mahrum bırakılmaktadır. Maddeyle, bahsedilen mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 11- Maddeyle, sivil havacılık alanında iç hukukumuzda diğer kanunlarda aynı konuda farklı hükümler olması durumunda Uluslararası Sözleşme ve Protokol hükümlerinin öncelikli olarak uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 12- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2 nci maddesi gereğince fakir ve muhtaç durumdaki kişiler, ancak kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak şartıyla yardımlardan faydalandınlmaktadırlar. Maddeyle, “sosyal güvenliğe sahip”, olsalar dahi hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3 ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda oldukları tespit edilmiş olanlara yardım yapılabilmesinin önü açılmaktadır. Diğer taraftan, afetten zarar görenler ile şehit ve gazilerin Kanun kapsamına alınmaktadır.

MADDE 13- Ekonomik açıdan toplumun en dezavantajlı kesiminde yer alan kişilere yönelik yardımlar ile proje destekleri, bu kişilerin geçimlerini sağlayabilecekleri asgari bir geçim standardına kavuşturulması ve acil veya zorunlu ihtiyaçların giderilmesi için amaçlanmış olmakla birlikte, bu kişiler ekonomik durumları nazara alındığında haciz veya icra muameleleri ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Maddeyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlar ve geri ödemeye tabi proje destekleri ile 2022 sayılı Kanuna göre verilen yaşlılık ve özürlülük yardımlarının haciz yasağına tabi olması yönünde düzenleme getirilmektedir.

MADDE 14- TBMM Başkanlığınca Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesinin tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmünde olacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 15- 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım şirketlerinin sayısı artmış ve görev alanları genişlemiştir. Bu şirketlerin yatırım ve işletme faaliyetleri açısından denetlenmesi konusunda bir boşluk olduğu, geçen süre zarfındaki bir takım uygulamalar; sokak ve caddelerin aydınlatma bedellerinin ödenmesinde yaşanan sorunlar ile dağıtım bölgelerinden gelen tüketici şikâyetlerinden anlaşılmaktadır. Elektrik Dağıtım Şirketleri yatırım harcamalarını EPDK’nın belirlediği tarifeler ile vatandaştan doğrudan toplamaktadırlar. Bu durum bu şirketlerin dolaylı olarak kamu kaynağı kullandığı anlamına gelmektedir. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin 2011 yılı ile başlayan 5 yıllık süre içerisinde 20 milyar TL’nin üzerinde işletme ve yatırım bütçelerinin olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu bu harcamaların, gerçek ihtiyaçlar çerçevesinde ve teknik açıdan yeterli seviyede yapılıp yapılmadığı büyük önem arz etmektedir. Yatırım maliyetlerinin gerçekçi oluşması ve batık maliyetlere sebebiyet verilerek dolaylı kamu zararının önüne geçilmesi açısından zamanında etkin, verimli ve gereğince denetim yapılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının müdahil olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2/D maddesinde belirtilen “Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme    ve    devam    ettirme    hizmetlerinin    genel    politikasını    tespit    çalışmalarının

 

 

koordinasyonunu temin etmek ve denetlemek,” hükmüne de paralellik arz etmesi bakımından söz konusu denetim sürecinin Bakanlık kontrolünde yapılması sağlanmaktadır.

MADDE 16- 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 14 üncü maddeyle; 4325 sayılı Kanuna göre 24, 5084 sayılı Kanuna göre 98 yatırımcı ile ilgili olarak anılan Kanunlarla getirilen teşvik uygulamaları kapsamında, yatırımcılara bu Kanunlarda belirtilen taşınmazlar bedelsiz olarak devredilirken veya bedelsiz olarak kullanma izni verilirken, yatırımcılar tarafından gerçekçi olmayan yatırım tutarları ve istihdam sayıları taahhüt edilmesine karşılık, yatırımların gerçekleştirilmesi aşamasında çeşitli güçlüklerle (ekonomik kriz, teknolojik gelişmelere paralel olarak emek yoğun faktörlerden uzaklaşılması, doğal afetler vs.) karşılaşılması nedeniyle taahhüt edilen yatırımları ve istihdamı tam olarak gerçekleştiremeyen yatırımcıların kredi imkanlarından yararlanarak yatırımlarının tamamlamalarına imkan sağlanması ve bu konuda idareler ile yatırımcılar arasında uygulamada ortaya çıkan hukuki ihtilafların giderilmesi amaçlanmaktadır.

4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 15 üncü maddeyle; 5084 sayılı Kanunun mülga 5 inci maddesine göre üzerlerinde yatırım yapılmak amacıyla yatırımcılara bedelsiz olarak verilen taşınmazlar hakkındaki uzatılan ön izin süreleri ile bu yatırımcılar lehine tesis edilen kırk dokuz yıl süreli irtifak hakkı veya kullanma izinleri ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve bu yatırımların biran evvel hayata geçirilmesini ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak bakamından;

-Yatırımcılara verilen yatırımı tamamlama sürelerinin; maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşullarla, bu sürelerin bitim tarihinden itibaren üç yıla kadar ilave süre verilmek suretiyle uzatılabilmesi,

-5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen; “istihdam edilecek işçi sayısına yatırımın faaliyete geçmesi tarihinden itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunluluğunu” yerine getiremeyen yatırımcıların, maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulları yerine getirmesi halinde; bunlar hakkında beş yıllık sürenin başlatılması ve ayrıca, istihdam sayısının her kişi için en az bir ay olmak üzere beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilmesi,

-Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşulları yerine getiren yatırımcılara, lehlerine irtifak hakkı tesis edilen taşınmazın; taşınmazın zemin bedeli ile üzerindeki bina ve tesislerin taşınmazın maliki idareye geçmesi gereken kısmının rayiç bedelleri üzerinden doğrudan satılabilmesi,

-Maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen koşulları yerine getiren yatırımcılar lehine bedelsiz olarak tesis edilmiş olan irtifak haklarının veya verilen kullanma izinlerinin rayiç bedel üzerinden bedelliye dönüştürülebilmesi,

-Yatırımcıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu işlemleri iptal edilenlerden dava konusu edilip davası devam edenler ve idarece her hangi bir tasarrufta bulunulmamış taşınmazlar hakkında da, bu maddenin yürürlük tarihinde yukarıda belirtilen şartları taşıyan yatırımcılar hakkında da bu madde hükümlerinin uygulanması,

Amaçlanmaktadır.

MADDE 17- Maddeyle, ÖSYM’nin kuracağı veya iştirak edeceği şirketten sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 18- Kamu İhale Kurumunun itirazen şikayet inceleme faaliyetinin daha hızlı ve etkin yapılması, Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddenin (b) bendinde görev olarak verilen ihale mevzuatı konusunda eğitim verme görevinin daha sağlıklı yürütülmesi, ayrıca Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde (2004/17 E.C. direktifi uyarınca) enerji, su, ulaştırma  ve  posta  sektörlerinin  atımlarına  ilişkin  mevzuatın  yürütülmesi  ile  imtiyaz

 

 

sektörünün düzenlenmesi için ek kapasite oluşturulması ihtiyacı doğduğundan Kurumdaki 10 olan daire başkanlığı sayısının artırılması planlanmakta olup, buna paralel olarak daire başkanlıklarının yönetimde Başkana yardımcı olmak üzere başkan yardımcılığı sayısının 4’e çıkarılması amaçlanmıştır.

MADDE 19- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafın bu Kanunla yapılan değişikliğe uyumun sağlanabilmesi açısından 5346 sayılı Kanundaki ilgili hüküm değiştirilmektedir.

MADDE 20- 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13 üncü maddesine eklenen fıkrayla, kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatın adli sicil ve arşiv kaydı alınmasını öngördüğü hallerde, ilgili kişilerle ilgili olarak adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabilmelerine ve gerçek kişilerin kendileriyle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanmak suretiyle sorgulayabilmelerine imkan tanınmaktadır.

MADDE 21- 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmak suretiyle, kişiler tarafından talep edilen adli sicil ve arşiv kayıtlarında ücret alınması uygulamasından vazgeçilmektedir.

MADDE 22- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre resmi burslu olarak yurt dışına gönderilen öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamalarından sonra Türkiye’ye geri dönmelerinin teşvik edilmesi ve böylelikle ülkemizin yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacının karşılanabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 23- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici maddeyle, geçici 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen başvuru süresini geçirmiş bulunanlara, tekrar 60 gün içerisinde başvuru hakkı tanınması amaçlanmıştır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanuna eklenen başka bir geçici maddeyle, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanlardan, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre resmi burslu olarak yurt dışına gönderilen öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamalarından sonra Türkiye’ye geri dönmelerinin teşvik edilmesi ve böylelikle ülkemizin yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacının karşılanabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 24- Ülkemizde sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin sağlanmasında en önemli unsur nitelikli işgücüdür. Ancak işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacı yeterince karşılanamamaktadır. Ülkemizde mesleki ve teknik ortaöğretim alanında özel sektörün katılımı sınırlıdır. Özel mesleki ve teknik eğitim öğretim kurumu sayısı sadece 22 adettir. Genel ortaöğretimde özel okullara giden öğrencilerin oranı % 6.75 iken, mesleki ve teknik ortaöğretimde ise bu oran % 0.22’dir. Organize sanayi bölgelerinin birçoğunda ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bulunmamaktadır. Buna karşılık bu bölgelerde nitelikli işgücü ihtiyacı had safhadadır. Diğer taraftan, mesleki eğitimde işletmelerde yapılacak mesleki ve beceri eğitimleri öğrencilerin mesleği öğrenmeleri, işletmelerdeki gelişmeleri takip edebilmeleri ve okuldan işgücü piyasasına geçişleri ve istihdamları açısından kritik öneme sahiptir. Maddeyle; organize sanayi bölgelerinin öğrenci başına verilecek teşviklerle okul açmalarının desteklenmesi ve böylece mesleki eğitim okullarının kapasitesinin genişlemesi ve mesleki eğitime özel sektörün katılımının artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlar

 

 

Kurulunun izniyle bu bölgeler dışında da özel mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler için de okullara katkı verilerek özel mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının genişlemesine imkân sağlanması ve özel sektörün katılımının artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 25- Büyükşehir belediyeleri paylarının hesabına, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi tutarlarının dahil edilmemesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 26- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nda Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına yapılacak atamaların genel hükümlere tâbi kılınması amacıyla gerekli düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 27- Maddeyle, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile getirilen düzenlilik ve performans denetiminin genel esaslarına ilişkin olarak uygulamaya açıklık getirmek ve Sayıştay denetiminin amacına uygun bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmak istenilmektedir.

MADDE 28- ÖSYM sınav hizmetlerini yerine getirirken iletişim bakımından tüm dünyadan izole “Kapalı Dönem”de soruların nihai denetlenmesi, baskı, paketleme, sınav evrakının şehirlerarası taşınması ve şehir içi dağıtımı, sınav sonrası evrakın sınav binalarından toplanarak ÖSYM hangarlarına ulaştırılması, adayların sınav esnasında ihtiyaç duyacağı kırtasiye malzemeleri, saat, sayaç vb. malların adayların hizmetine sunulması, sınav sonrası sınav evrakının depolanması, ayrıştırılması ve adayların cevap kâğıtları tarandıktan sonra idareye teslim edilmesi ve arşivlenmesi gibi tüm hizmetler için ihaleye çıkmakta ve yapılan ihale sonucunda imzalanan ihale sözleşmesi hükümleri doğrultusunda sınavlar yerine getirilmektedir. Sınav evrakının baskı ve paketleme işinde Türkiye genelinde çok büyük çapta basım ve paketleme işini yapabilecek firma sayısı sınırlı olup, yeterli rekabet hiçbir şekilde sağlanamamaktadır. Maddeyle, sınav evrakının basılması korunması ve taşınmasının kamuya ait bir şirket marifeti ile yapılması suretiyle sınav güvenliğinin sağlanması ve bu işlerin daha düşük bir maliyetle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır

Ayrıca, mevcut maddede yer alan “…Sınav hizmetleriyle sınırlı kalmak üzere bu mal ve hizmetlerin temininde, Başkanlık tarafından gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerinden alınan mal ve hizmetlerle ilgili olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz” hükmü genişletilerek, Başkanlığın kuracağı veya iştirak edeceği şirketlerin, sınav hizmetleriyle sınırlı kalmak üzere temin edeceği mal ve hizmetlerin de 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında kalması amaçlanmaktadır.

MADDE 29- Maddeyle, ÖSYM, yurtiçi temsilcilik ve koordinatörlüklerinin faaliyete geçmesi ve iş yükünün artması nedeniyle hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanabilmesi için 2 olan başkan yardımcısı sayısının 3’e çıkarılması ve sayıları artan başkan yardımcılarının karar sürecinde yer alabilmesi için yönetim kurulu toplantılarına katılımlarını sağlamak üzere yönetim kurulu üye sayısının 8’e çıkarılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ÖSYM Yönetim Kurulunun, Başkanlığın sınav faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kuracağı veya iştirak edeceği şirketler eliyle yürütebilmesini sağlamak üzere şirket kurmasını veya kurulu şirketlere iştirak edebilmesini, Bakanlar Kuruluna teklif etmesi öngörülmektedir.

MADDE 30- Maddeyle, ÖSYM tarafından yürütülen sınav faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının kurulacak veya iştirak edilecek şirketler eliyle yürütülmesi, şirket kurulmasına veya kurulu şirketlere iştirak edilmesine, yönetim kurulunun teklifi üzerine

 

 

Bakanlar Kurulunca karar verilmesine yönelik düzenleme Başkanlık teşkilatını ve görevlerini düzenleyen maddeye eklenmekte ve böylelikle sınav faaliyetlerine ilişkin nasıl şirket kurulabileceği veya kurulu şirketlere iştirak edilebileceği konusunun net bir şekilde Başkanlık görevleri arasında yer alması sağlanmaktadır. Ayrıca, Başkanlığın görevlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesini teminen Başkanlık birimleri arasına 2 adet Daire Başkanlığı dahil edilmektedir.

MADDE 31- Maddeyle, ÖSYM Başkan ve Başkan Yardımcılarının konumları gereği kurulacak şirket organlarında aktif sorumluluk üstlenebilmeleri amaçlanmakta ve Başkan ve Başkan Yardımcılarına, şirket organlarında aldıkları görevler nedeniyle şirket kaynaklarından yapılabilecek aylık ödeme tutarına, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarları geçmeyecek şekilde sınırlama getirilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, mevcut maddede, Başkan ve Başkan yardımcıları, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı ile Şube Müdürü olarak çalıştırılanlara sınav ücreti ödenmemektedir. Sınavların gizliliği ve güvenliğini sağlamak ve sınavların kamuoyuna açıklanan sürelerde yapılması için bu personel sınav hizmetlerinde fiilen çalışmaktadır. Maddeyle, bu personele bilhassa dış ortamdan izole durumdaki kapalı dönemde çalıştırıldığı halde sınav ücreti ödenmemesine yönelik düzenlemenin kaldırılması amaçlanmaktadır.

Diğer yandan, ÖSYM tarafından yurtdışında farklı adlarla çok sayıda sınav yapılmaktadır. Yurtdışı temsilcilikler bünyesinde kurulacak koordinatörlüklerin kurulacağı yerler ve süresi ile koordinatörlüklerin çalışma usul ve esasları, koordinatörlüklerde görevlendirileceklerin niteliği, görev süresi ve ödenecek ücretler, koordinatöre yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağına ilişkin esas ve usullerin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılarak, OSYM’nin yurtdışında yapacağı sınavlarla ilgili gerekli organizasyonu oluşturmak ve kendisine tevdi edilecek kurumsal kapasiteyi sağlamak açısından sınav yaptığı ülkelerde Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışı koordinatörlük oluşturabilmesinin önü açılmaktadır. Ayrıca, soru hazırlama, denetleme ve değerlendirme konularında ihtisaslaşmış doçent ve profesör unvanlı öğretim üyelerinin, üniversitelerinin muvafakati ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında aylıksız izinli olarak görevlendirilmeleri öngörülmektedir.

MADDE 32- Maddeyle, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda kullanılan soru kitapçıklarının, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl yerine altı ay sonra, cevap kâğıtlarının ise iki yıl yerine bir yıl sonra imha edilebilmesi sağlanarak, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının muhafaza ve arşiv süresi kısaltılmakta ve bu sayede OSYM’nin soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını muhafaza maliyetleri düşürülmektedir.

MADDE 33- ÖSYM tarafından yürütülen sınav ve hizmetlerin hassasiyeti, güvenliği ve gizliliği, adaylar arasında adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve verilen hizmetlere duyulan güvenin devamı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, sadece sınavların yapıldığı binalarda değil, soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği binalarda da güvenlik tedbirlerinin alınmasının önem taşıdığı açıktır. Maddeyle, soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesinde ve sınav esnasında sinyal karıştırıcı ve benzeri diğer cihazların kullanılması suretiyle güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

MADDE 34- 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikle, anılan Kararnamenin ek 12 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 31/12/2011 tarihi itibarıyla ek ödemeden yararlanan personel bakımından uygulanması, 31/12/2004 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. 31/12/2011 tarihinden sonra yeni personel görevlendirildiğinde bu ödemeden yararlandırılamamaktadır. Uygulamanın 31/12/2011 tarihi itibarıyla sınırlandırılması hizmet gereklerine uygun olmadığından, 6114 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici maddeyle, belirtilen tarihinden sonra ilgili mevzuatı uyarınca görevlendirilen personelin de 31/12/2015 tarihine kadar anılan düzenlemeden yararlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 35- Maddeyle ile daha önce 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Borçlar Kanununa yapılan atıflar sehven hatalı olduğundan, düzenleme ile hatanın giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 36- Maddeyle, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 40.000 öğretmen kadrosuna, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 37- Maddeyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı bölümüne 30.000 adet öğretmen kadrosu ile 950 Şube Müdürü kadrosu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait bölümüne 5 adet Başkanlık Müşavirliği ve 2 adet Daire Başkanlığı kadrosu ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 5 adet Genel Müdürlük Müşaviri kadrosu eklenmesi öngörülmektedir.

GEÇİCİ MADDE 1- Maddeyle, 13/2/2012 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 17 nci maddesinin yirmisekizinci fıkrası kapsamında olanlara, yine aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenlemeye paralel bir biçimde (kapsam dahilinde sayılmış olanlar için) ilgili mevzuatı gereği yükümlü olduğu borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülüğünün ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 2- İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılan tevkifatlar yargı mercilerinde dava konusu edilmiş ve halen bu davalar devam etmektedir. Maddeyle, anılan davaların sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 3- 278 sayılı Kanunun, bu Kanunun değiştirilen 5 inci maddesinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan Başkan için de uygulanması sağlanmaktadır.

MADDE 38- Yürürlük maddesidir.

MADDE 39- Yürütme maddesidir. 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym