Ulaş SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ulaş SYDV Personel Alım İlanı
11 Mayıs 2012 - 9:59

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde ve Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyetinin 08/05/2012 tarih ve 10 sayılı kararı ile; 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi olmak üzere 2 (iki) adet personel alınacaktır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile işe alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

 

İşin Süresi : Belirsiz süreli sözleşme ile personel alımı
Deneme Süresi : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
8- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve 2010 ve 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) istenen puan türünde ( KPSS P3) en az 60 (altmış) puan almış olmak.
9-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen diğer özel şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak.
2- 2010 ve 2011 yılında OSYM tarafından yapılan geçerli  KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak.
3- Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.
4- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
5- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,
6- İyi derecede bilgisayar programları (Word, Excel vb. Microsoft Office programları)  kullanıyor olmak. Mülakat aşamasında test edilecektir.
7- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Kadın adaylar için ehliyet şartı aranmaz).
8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.
9- Tercihen ilçemizde, il merkezinde veya ilçemize yakın bölgelerde ikamet ediyor olmak.
10- İlçede ikamet etmeyi taahüt etmek.

 
b- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1- En az 4 Yıllık Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
2- 2010 ve 2011 yılında OSYM tarafından yapılan geçerli  KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak.
3- Ekip çalışmalarına elverişli olmak.
4- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
5- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,
6- İyi derecede bilgisayar programları (Word, Excel vb. Microsoft Office programları)  kullanıyor olmak.
7- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Kadın adaylar için ehliyet şartı aranmaz).
8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.
9- Tercihen ilçemizde, il merkezinde veya ilçemize yakın bölgelerde ikamet ediyor olmak.
10- İlçede ikamet etmeyi taahüt etmek.

 

2-İSTENECEK BELGELER

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu.
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Nüfus Müdürlüklerinden alınacak adresli nüfüs kayıt örneği.
5- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
6- 4 adet vesikalık fotoğraf
7- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
9- Adli Sicil Belgesi
10- Sürücü Belgesi fotokopisi
11- Sağlık Raporu, (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir.)
Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- -SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar, 09/05/2012 den 16/05/2012 Çrşamba günü saat 17:00’ye kadar, http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak başvuru yapacaklardır.
2- İlan sonucunda alınacak her bir pozisyona ait personel sayısının 3 (Üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Ulaş Kaymakamlığı’ nın resmi internet adresi olan www.ulas.gov.tr adresinde ve Kaymakamlık İlan Panosunda 17/05/2012 tarihinde ilan edilecektir.
3-KPSS puanına göre sıralamaya girerek mülakata davet edilmeye hak kazanan her pozison için 3’er adaydan, imzalı iş talep dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte 21/05/2012-22/05/2012 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar Ulaş SYD Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı adresinde bulunan Vakıf bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4- 24.05.2012 Perşembe günü saat 14:00’ de mülakat yapılacaktır.

 

4-MÜLAKAT KONULARI:

1.T.C.Anayasası
2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5. 4857 sayılı İş Kanunu
6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
9.3071 dilekçe kanunu

5-DİĞER HUSUSLAR

1- Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.
2- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- 24/05/2012 Perşembe günü saat 14:00’ da Ulaş Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü toplantı Salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda işe alınmayı hak eden aday dışında, diğer adaylarda aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde belirtilen 2 aylık deneme süresince yedek liste geçerli sayılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine başarı sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
2- İşe alınmaya hak kazanalar Ulaş Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.ulas.gov.tr adresinden ve Kaymakamlığın İlan Panosundan ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği durumlarda işe başlamadan önce anlaşılırsa sözleşme imzalanmayacaktır. İşe başladıktan sonra anlaşılırsa idare tarafından sözleşme tek taraflı feshedilir.
3- Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
4- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

7- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Ulaş / Sivas
Telefon : (346) 781 24 44
İLAN OLUNUR. 08.05.2012

Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS puanına göre Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce belirleneceğinden adayların www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “SYDV personel alım ilanları” linkini kullanarak başvuru yapması zorunludur.

08.05.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım