Türk Eximbank Uzman Yardımısı Alım İlanı 2012 (45 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Türk Eximbank Uzman Yardımısı Alım İlanı 2012 (45 kişi)
05 Mayıs 2012 - 15:05

UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1.  GENEL

Bankamıza, İstanbulda görevlendirilmek üzere sınav ile 45 uzman yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

a)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)    En   az   4   yıllık   eğitim   veren   Siyasal   Bilgiler,   İktisadi   ve   İdari   Bilimler,   İktisat,   İşletme   ve

Mühendislik Fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin İktisat, İşletme, Muhasebe, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

c)  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)   tarafından  2010  ve/veya  2011  tarihlerinde

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

    İktisat   alanında,   KPSSP-28   puan   türünden   alınacak   21   kişi   için   en   az   70   puan   alanlar

arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (210) kişi içerisinde bulunmak,

    İşletme  alanında,  KPSSP-29  puan  türünden  alınacak  15  kişi  için  en  az  70   puan  alanlar

arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (150) kişi içerisinde bulunmak,

    Muhasebe alanında, KPSSP-26 puan türünden alınacak 2 kişi için en az 70 puan alanlar

arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak,

    Endüstri Mühendisliği alanında, KPSSP-1 puan türünden alınacak 1 kişi için en az 70 puan

alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (10) kişi içerisinde bulunmak,

    Bilgisayar&Yazılım Mühendisliği alanında, KPSSP-1 puan türünden alınacak 4 kişi için en

az  70  puan alanlar arasında  yapılacak  sıralamada  en  yüksek  puanlı  (40)  kişi  içerisinde bulunmak,

    İnşaat Mühendisliği alanında, KPSSP-1 puan türünden alınacak 1 kişi için en az 70 puan

alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (10) kişi içerisinde bulunmak,

    Matematik alanında, KPSSP-1 puan türünden alınacak 1 kişi için en az 70 puan  alanlar

arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (10) kişi içerisinde bulunmak,

d)  İyi derecede İngilizce bilmek, (KPSS İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 doğru yapmak,

KPDS İngilizce yabancı dil testinde en az 70 puan veya girilen TOEFL (İngilizce) sınavının en yüksek puanının en az % 50’si oranında puan aldığına dair ve son iki yıl içinde yapılan sınavlara ait geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak),

e)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f)    Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en az 30.03.2013’ e kadar tecilli olmak,

g)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

i)      Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi

hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

j)     Yazılı sınavın yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, k)    Bankamız uzman yardımcılığı giriş sınavında daha önce 2 defa başarısız olmamak.

3. BAŞVURU

Türk Eximbank Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 11.05.2012 tarihinden 28.05.2012 günü mesai bitimine (Saat 17:30) kadar Bankamız İnternet sayfası üzerinden 2012 Sınav Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru Formu doldurulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Adaylar kurumumuzca açılmış olan iki sınavdan yalnızca birine başvurabilecektir.

4. SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; iktisat, işletme, muhasebe, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, matematik olmak üzere 7 farklı alanda yapılacaktır.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notu ortalamasına göre alan notu hesaplanacak ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacaktır. Bu sıralama dikkate alınarak her alan için Madde 2’nin c şıkkında ayrı ayrı belirtilen istihdam edilecek uzman yardımcısı sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yapılan sözlü sınavda alınan puan, alan puanı ağırlıklandırılarak adayın nihai başarı puanı belirlenecektir.

Sınav sonuçlarında;

Alan puan ağırlığı %70 (KPSS ve yazılı sınav notlarının ortalaması)

Sözlü sınav ağırlığı %30’dur.

Toplamda en yüksek puan alan adaydan başlanarak her alanda alınacak sayı kadar uzman yardımcısı sınavda başarılı kabul edilecektir. Ayrıca uygun görülen miktarda yedek aday belirlenecektir.

5. SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a)        İktisat Alanı: Mikro – Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, Maliye Politikası, Para-Banka.

b)       İşletme   Alanı:   Temel   İşletme   Kavramları,   İşletme   Yönetimi,   Üretim   ve   Finans   Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe.

c)        Muhasebe  AlanıMuhasebenin  Temel  Kavramları,  Genel  Muhasebe,  Maliyet  Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

d)       Endüstri    Mühendisliği    Alanı:    Yöneylem    Araştırması,   Sistem   Analiz   ve    Tasarımı,    Üretim Planlaması ve Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Muhasebe.

e)        Bilgisayar & Yazılım Mühendisliği AlanıBilgisayar Programlama, Yazılım,  Bilgisayar  Ağları, İşletim Sistemleri, Veri Tabanları.

f)         İnşaat   Mühendisliği   Alanı:   Statik,   Mukavemet,   Zemin   Mekaniği,   Betonarme,   Topografya, Hidromekanik.

g)       Matematik   Alanı:   Temel   Matematik,   Lineer   Cebir,   Diferansiyel   Denklemler,   Diferansiyel Geometri, Olasılık ve İstatistik, Bilgisayar Programlama, Nümerik Analiz.

6. YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav, 23.06.2012 tarihinde “Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Beşevler/ANKARA” adresinde saat 14:00’ da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılabileceklere sınav giriş belgesi gönderilmeyecek olup; yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Türk Eximbank internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nufus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir.

7.  KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Yazılı sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, öngörülen sayıda asıl aday ve aynı sayıda yedek aday Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir. Ayrıca kesin sonuçlar ve istenecek belgeler sözlü sınavı kazanan adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarına ait bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük süre (her durumda sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde Türk Eximbank İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

Yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda yer alan uzman yardımcısı sayısı kadar adayın sınavda başarılı olmaması halinde, Banka, bu bölümler arasında, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir ve başarılı aday sayısı ilan edilen kadro sayısından az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkı saklıdır.

8.  BİLGİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Türk Eximbank internet sayfası (www.eximbank.gov.tr) ve 0312 418 60 37 nolu telefondan edinilebilir.

Adres: Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Milli Müdafaa Cad. No: 20 06100 Bakanlıklar/ANKARA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım