Silifke SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Silifke SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 21:25

T.C.

MERSİN İLİ

SİLİFKE KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Silifke İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 02/05/2012 tarih ve 2012/17 sayılı kararı ile Vakfımızda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar“ı kapsamında, Vakfımızda istihdam edilmek üzere “Belirsiz Süreli Sözleşmeli olarak 4 (Dört) personel alınacaktır.

1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi                               :Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı            : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi   2 (İki) Kişi

Büro Görevlisi 2 (İki) Kişi

2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
A) GENEL
ŞARTLAR

1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)  Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)  Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)  657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

8)-Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  veya  akıl  hastalığı  veya  vücut  sağlığı     ile  ilgili  özrü bulunmamak.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

10) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

 

ALIM YAPILACAK ÜNVAN ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ 2 1)    Üniversitelerin      en  az  4   yıllık  Örgün  Öğretim  veren  Eğitim Fakültesi,    İktisadi    ve    İdari,    Bilimler    Fakültesi    ve    Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim   ve   Sosyal   Hizmetler   bölümlerinin       birinden mezun olmak,

2)     Yükseköğretim     Kurulu     Öğrenci     Seçme     ve     Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  yapılan  ve  geçerli  Kamu  Personel Seçme Sınavından son    iki yıl geçerliliği olan( 2010-2011)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3)   Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5)    Öğrenmeye,  sürekli   gelişime  açık  olma  ve  belirli  vizyon  ve görev sorumluluğu        bilinci        içerisinde,        disiplinli çalışma alışkanlığına,   devlet   vakarına   ve   ciddiyetine   yakışan   ahlak   ve tutuma sahip olmak,

6)    İlçemiz sınırlarında    ikamet   ediyor   olmak    yada    Sınavlarda başarılı  sayılırsa Silifke     ilçe     sınırları içerisinde  ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

7)   İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve Bilgisayar
işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

8)   Detaylı İlan Bilgisine Silifke Kaymakamlığı Resmi Web
Sitesinde (http://www.silifke.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.

BÜRO GÖREVLİSİ 2 1)     Üniversitelerin          en     az     4     yıllık     Örgün     Öğretim     veren
bölümlerinin   birinden     mezun olmak,

2)     Yükseköğretim     Kurulu     Öğrenci     Seçme     ve     Yerleştirme
Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  yapılan  ve  geçerli  Kamu  Personel
Seçme Sınavından son    iki yıl geçerliliği olan( 2010-2011)KPSS
P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3)   Ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5)    Öğrenmeye,  sürekli   gelişime  açık  olma  ve  belirli  vizyon  ve
görev        sorumluluğu        bilinci        içerisinde,        disiplinli        çalışma
alışkanlığına,   devlet   vakarına   ve   ciddiyetine   yakışan   ahlak   ve
tutuma sahip olmak,

6)    İlçemiz    sınırlarında    ikamet   ediyor   olmak    yada    Sınavlarda
başarılı  sayılırsa Silifke     ilçe     sınırları içerisinde  ikamet etmeyi

    kabul ve taahhüt etmek.

7) İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)  Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı
olarak dilekçede yer alacaktır.)

2)  Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3)  Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi

4)  Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti

5)  2 adet vesikalık fotoğraf,

6)  Varsa İş deneyim belgeleri,

7)  Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

8)  İkametgah ilmuhaberi

4-SINAVI   KAZANANLARDAN   İSTENECEK BELGELER

1) Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya  muaf olduğuna     yada ilişiğinin olmadığına dair belge.

(Kazananlardan istenecektir.)

2) Sağlık kurulu raporu, (Kazananlardan istenecektir.)

5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER -Sınava Başvurular

1- Sınava Başvurular http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx adresinden elektronik
ortamda   03.05.2012 -14.05.2012 -tarihleri   arasında 14.05.2012 Saat 16:00’a kadar müracaat   edeceklerdir. .

2-   http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanListesi.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan
adaylar arasından KPSS P3 puan türünden her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katına
giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar
duyurularını buradan takip edeceklerdir.

3-Mülakata çağrılan adaylar yukarıda sayılan belgeleri birlikte Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 16.05.2012 tarihi saat 17 ’00   kadar   elden teslim edeceklerdir.

4-Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Hükümet Binası Silifke Kaymakamlığı toplantı salonunda 18.05.2012   tarihinde saat 10.00’da   gerçekleştirilecektir.

5-  Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. .

6-  Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı için Mülakat sınavı sonucu alınan notun %60’ı ile Geçerli KPSS P3 puan türünden alınan notun %40’ının aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi olarak 2 asil 2 yedek, Büro Görevlisi olarak 2 asil 2 yedek aday tespit edilecektir.

7- İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

6-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES                     Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Saray Mahallesi Hükümet Konağı Kat:1

TELEFON     :          0.324.7144920

FAX               :          0.324.7121381

7-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi Silifke Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.silifke.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

8-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.