Siirt Aydınlar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Siirt Aydınlar SYDV Personel Alım İlanı
15 Mayıs 2012 - 8:02

T.C.

AYDINLAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

 

Siirt İli Aydınlar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı “İş Kanunu” çerçevesinde aşağıda belirtilen nitelikte ve sayıda personel alınacaktır.

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi      : 1         

 

İşin Adı                 : Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi             : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

 

A- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
 9. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
 10. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
 11. 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)
 12. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2010-2011) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 13. KPDS ve benzeri dil sınavları sonuç belgeleri, alanı ile ilgili sertifikalar, bilgisayar sertifikası, Bilgisayar Programcılığı ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 14. En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, aktif araç kullanıyor olmak, seyahat engeli bulunmamak.

B- BAŞVURU

1. Başvurular 11/05/2012 – 18/05/2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular www.sydgm.gov.tr  adresindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sitesindeki “Personel Alım İlanları” bölümünden   online olarak yapılacak olup ilgili vakıfa doğrudan  veya  posta ile yapılacak başvurular geçerli olmayacaktır.

 

2. Başvurular arasından, sistem tarafından KPSS puanlarına göre sıralanacak olan işe alınacak personel sayısının üç katı kadar sayıda kişi (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 kişi  mülakata çağrılacaktır.

 

C- İSTENİLEN BELGELER (Mülakattan önce, mülakata gireceklerden)

 1. T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,
 2. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet İş Talep formuna yapıştırılarak teslim edilmesi) İş Talep Formu www.sydgm.gov.tr   internet adresinden alınacaktır)
 3. 2010 veya 2011 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi,
 4. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)
 5. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
 6. Varsa Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar,  bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi,
 7. Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
 8. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
 9. Sağlık Raporu,

10.  Sürücü belgesi fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

D- MÜLAKAT VE  SÖZLEŞME İMZALANMASI

1.      Mülakat 23 Mayıs 2012 tarihinde saat 14.00’da Aydınlar Kaymakamı Makam odasında başlayacaktır.

2.      Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri  Mülakat Komisyonunca tutanağa bağlanarak mülakata çağrılmayacaktır.  

 1. Mülakatta  adaylar;

a)      Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b)     Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c)      Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)     Genel kültürü,

e)      Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

 

4.      Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.aydinlar.gov.tr adresinde ilan edilecek ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebligat yapılacaktır. 

5.      Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Aydınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.

6.      Mülakatı kazananlardan yanlış beyan verdiği ve aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, istenilen belgeleri süresi içinde temin edemeyen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Komisyonunca belirlenecek yedek aday çağrılacaktır.

 1. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

8.      Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, atama sonucundan 30 gün sonra Vakfımızdan talep edilebilecektir.

 

 

E – İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vakfın Adı          : Aydınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi                 : Saydanlar Mahallesi İsmail Hakkı Çalapkulu Bulvarı No:14 Hükümet Konağı  AYDINLAR-SİİRT

Tel                      : 484 461 22 54

 

  İLAN OLUNUR

 11/05/2012

 

T.C.

AYDINLAR İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

 

 Siirt İli Aydınlar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı “İş Kanunu” çerçevesinde aşağıda belirtilen nitelikte ve sayıda personel alınacaktır.

 

Yardımcı Hizmet  Görevlisi      : 1  

 

İşin Adı                 : Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi             : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

 

A- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış olmak.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
 8. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
 9. En az  Lise Mezunu olmak.(Üst öğrenim görmüş olması Tercih nedeni olacaktır.
 10. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2010-2011) puanlarından KPSS  herhangi bir puan türünden en az 60 puan almış olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

 1. Aydınlar İlçesinde ikamet ediyor olmak.

 

C- BAŞVURU

1. Başvurular 11/05/2012 – 18/05/2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular www.sydgm.gov.tr  adresindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sitesindeki “Personel Alım İlanları” bölümünden   online olarak yapılacak olup ilgili vakıfa doğrudan  veya  posta ile yapılacak başvurular geçerli olmayacaktır.

 

2. Başvurular arasından,  Eğitim durumlarına göre sıralanacak olan işe alınacak personel sayısının üç katı kadar sayıda kişi (Yardımcı Hizmet Görevlisi için 3 kişi mülakata çağrılacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER (Mülakattan önce, mülakata gireceklerden)

 1. T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,
 2. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet İş Talep formuna  yapıştırılarak teslim edilmesi) İş Talep Formu www.sydgm.gov.tr   internet adresinden alınacaktır)
 3. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)
 4. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
 5. Erkek Adaylar için  Askerlik Terhis Belgesi.
 6. Sağlık Raporu.

 

F- MÜLAKAT VE  SÖZLEŞME İMZALANMASI

9.      Mülakat 23 Mayıs 2012 tarihinde saat 14.00’da Aydınlar Kaymakamı Makam odasında başlayacaktır.

10.  Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde  Yardımcı Hizmet Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri  Mülakat Komisyonunca tutanağa bağlanarak mülakata çağrılmayacaktır.  

11.  Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.aydinlar.gov.tr adresinde ilan edilecek ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebligat yapılacaktır. 

12.  Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Aydınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.

13.  Mülakatı kazananlardan yanlış beyan verdiği ve aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, istenilen belgeleri süresi içinde temin edemeyen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Komisyonunca belirlenecek yedek aday çağrılacaktır.

 1. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

15.  Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, atama sonucundan 30 gün sonra Vakfımızdan talep edilebilecektir.

 

G – İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vakfın Adı          : Aydınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi                 : Saydanlar Mahallesi İsmail Hakkı Çalapkulu Bulvarı No:14 Hükümet Konağı  AYDINLAR-SİİRT

Tel                                    : 0 484 461 22 54

 

 

       İLAN OLUNUR

                                                                                                                              11/05/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.