Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (90 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (90 kişi)
02 Mayıs 2012 - 6:38

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 90 (doksan)   sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ÜNVAN KODU ÜNVANI ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
H11 Hemşire 5 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak. Sağlık Bakanlığından Yoğun Bakım Sertifikası sahibi olmak veya sertifikayı almaya hak kazanmış olmak.
H12 Hemşire 4 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak. Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H13 Hemşire 9 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak. Ameliyathanede en az 1 yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H14 Hemşire 1 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak. KVC Ameliyathanesinde en az 1 yıl Enstrumante Hemşire olarak   çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H15 Hemşire 20 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak.  
H21 Hemşire 5 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Sağlık Bakanlığından Yoğun Bakım Sertifikası sahibi olmak veya sertifikayı almaya hak kazanmış olmak.
H22 Hemşire 9 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Ameliyathanede en az 1 yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H23 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Göz Hastalıkları Refraktif Cerrahi ameliyatlarında   en az 1 yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H24 Hemşire 30 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.  
H25 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. En az 5 yıllık mesleki deneyimi olmak ve bu sürenin en az 2 yılını   Kardiyoloji Anjio Ünitesinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H26 Hemşire 2 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. En az 4 yıllık Yoğun Bakım tecrübesine sahip olup bunun en az 2 yılını Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H27 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Acil Yoğun Bakımda     en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H28 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Koroner Yoğun Bakımda   en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H29 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Sağlık Bakanlığından Periton Diyaliz Sertifikası sahibi olmak ve en az 5 yıl Diyaliz Ünitesinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

I.GENEL ŞARTLAR:

1-  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-  Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-  Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 

5-  Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-  657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7-  Lisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8-  Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması, (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

1,2,3,4,5 ve 6. maddelerle ilgili 3Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince “Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir”.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1-  Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve aranan nitelikleri taşımak.

2-  01.01.1976 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3-  2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4-  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-  Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm
başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1-  Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

2-  Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslıda ibraz edilecektir.)

3-  1 Adet Fotoğraf.

4-  Lisans Mezunları için 2010 KPSSP3 (B) grubu, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

5-  Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

6-  SGK Hizmet Cetveli veya 657’ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

7-  Başvuru formu www.selcuklutip.com.tr adresinden temin edilecek olup, başvuru sırasında Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine teslim edilecektir.

Selçuk    Üniversitesi    Selçuklu    Tıp    Fakültesi    Hastanesi    İnsan    Kaynakları    Birimine    şahsen    müracaat    etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz www.selcuklutip.com.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Yedek adaylar sırası geldikçe www.selcuklutip.com.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. İlan tebligat yerine geçecektir.

Son Başvuru Tarihi : 14.05.2012 Pazartesi günü Saat: 17:00

 • konya hemşire alimi
 • selçuklu tıp
 • 4b hemşire alımları
 • selçuk üniversitesi personel alımı 2012
 • konya sözleşmeli personel alımı 2012
 • sözleşmeli hemşire alan üniversite hastaneleri
 • hemşirelik alımı 2012
 • selçuk üniversitesi tıp fakültesi
 • 4/b hemşire alımları
 • hemsire alan universiteler

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

 1. ibrahim
  03 Ağustos 2012 - 13:03

  fransada calisiyorum artik sıkıldım turkiyede calismak istiyorum ama fransadaki haklarimi oldurmemek sartiyla is istiyorum arada fransaya gelip 30 yada 40 gun kalip geri isime devam ederek turkiyede calismak istiyorum yardimci olursaniz sevinirim frnsada insaatta calisiyorum telefon numaram 0033672010815 fransaya gitmeden once tip fakultesinde 3 ay kadar calismistim hasta bakici olarak kalp bolumunde 3.katta eger olursa beni ihya etmis olursunuz cok sıkıcı geliyor artik annelerde turkiyede olunca zor oluyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba