Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (90 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (90 kişi)
02 Mayıs 2012 - 6:38

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 90 (doksan)   sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ÜNVAN KODU ÜNVANI ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
H11 Hemşire 5 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak. Sağlık Bakanlığından Yoğun Bakım Sertifikası sahibi olmak veya sertifikayı almaya hak kazanmış olmak.
H12 Hemşire 4 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak. Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H13 Hemşire 9 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak. Ameliyathanede en az 1 yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H14 Hemşire 1 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak. KVC Ameliyathanesinde en az 1 yıl Enstrumante Hemşire olarak   çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H15 Hemşire 20 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak.  
H21 Hemşire 5 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Sağlık Bakanlığından Yoğun Bakım Sertifikası sahibi olmak veya sertifikayı almaya hak kazanmış olmak.
H22 Hemşire 9 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Ameliyathanede en az 1 yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H23 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Göz Hastalıkları Refraktif Cerrahi ameliyatlarında   en az 1 yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H24 Hemşire 30 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.  
H25 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. En az 5 yıllık mesleki deneyimi olmak ve bu sürenin en az 2 yılını   Kardiyoloji Anjio Ünitesinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H26 Hemşire 2 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. En az 4 yıllık Yoğun Bakım tecrübesine sahip olup bunun en az 2 yılını Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H27 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Acil Yoğun Bakımda     en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H28 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Koroner Yoğun Bakımda   en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H29 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Sağlık Bakanlığından Periton Diyaliz Sertifikası sahibi olmak ve en az 5 yıl Diyaliz Ünitesinde çalışmış olduğunu belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

I.GENEL ŞARTLAR:

1-  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-  Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-  Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 

5-  Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-  657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7-  Lisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8-  Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması, (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

1,2,3,4,5 ve 6. maddelerle ilgili 3Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince “Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir”.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1-  Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve aranan nitelikleri taşımak.

2-  01.01.1976 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3-  2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4-  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-  Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm
başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1-  Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

2-  Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslıda ibraz edilecektir.)

3-  1 Adet Fotoğraf.

4-  Lisans Mezunları için 2010 KPSSP3 (B) grubu, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

5-  Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

6-  SGK Hizmet Cetveli veya 657’ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

7-  Başvuru formu www.selcuklutip.com.tr adresinden temin edilecek olup, başvuru sırasında Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine teslim edilecektir.

Selçuk    Üniversitesi    Selçuklu    Tıp    Fakültesi    Hastanesi    İnsan    Kaynakları    Birimine    şahsen    müracaat    etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz www.selcuklutip.com.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Yedek adaylar sırası geldikçe www.selcuklutip.com.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. İlan tebligat yerine geçecektir.

Son Başvuru Tarihi : 14.05.2012 Pazartesi günü Saat: 17:00

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. ibrahim
    03 Ağustos 2012 - 13:03

    fransada calisiyorum artik sıkıldım turkiyede calismak istiyorum ama fransadaki haklarimi oldurmemek sartiyla is istiyorum arada fransaya gelip 30 yada 40 gun kalip geri isime devam ederek turkiyede calismak istiyorum yardimci olursaniz sevinirim frnsada insaatta calisiyorum telefon numaram 0033672010815 fransaya gitmeden once tip fakultesinde 3 ay kadar calismistim hasta bakici olarak kalp bolumunde 3.katta eger olursa beni ihya etmis olursunuz cok sıkıcı geliyor artik annelerde turkiyede olunca zor oluyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım