Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanı
02 Mayıs 2012 - 20:20

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 70 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup: Orman Fakültesi mezunlarından ondört (14), Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından onbeş (15), İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarından altı (6), Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Su Ürünleri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Ziraat Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Biyolog unvanını almış dört (4), Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunlarından iki (2), Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından üç (3), Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Bölümü mezunlarından bir (1) kişi.

2. Grup: İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), İşletme bölümü mezunlarından bir (1), Maliye bölümü mezunlarından bir (1), Kamu Yönetimi bölümü mezunlarından iki (2), Hukuk Fakültesi mezunlarından bir (1) kişi.

1 – YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1. Gruptan Sınava katılabilmek için;

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Orman Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları bölümünden mezun olmak. Biyolog unvanını almış olmak,

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP8 puan türünden asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.

– Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak

– Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak

şartları aranır.

2.Gruptan Sınava katılabilmek için;

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İstatistik, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi, Hukuk bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), İşletme Bölümü Mezunları için KPSSP23’den, Maliye Bölümü Mezunları için KPSSP24’den, İstatistik Bölümü Mezunları için KPSSP25’den, Kamu Yönetimi Mezunları için KPSSP30’dan, Hukuk Fakültesi Mezunları için KPSSP103’den asgari 70 puan almış olan adaylardan her bir alt grup için en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek,

– Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

– Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

şartları aranır.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

 Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binası ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 14/5/2012 tarihinden 29/5/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Başvurular Hafta sonu tatilinde de kabul edilecektir.)

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisinde aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden ve Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru Formu,

b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

d) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

4 – SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Meslekî alan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. (bu ikinci paragraf değerlendirilsin.)

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:

1. Gruptan sınava gireceklere:

Orman Mühendisliği için: Silvikültür, Amenajman (Orman, Havza), Toprak İlmi, Ekoloji, Erozyon, Ağaçlandırma, Ormancılık Kadastrosu,

Çevre Mühendisliği için: Hava Kalitesi, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Atık Yönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı, Su Analizleri ve İzleme, Su Kaynakları Planlaması,

İnşaat Mühendisliği için: Su Yapıları, Betonarme-Statik, Hidroloji, Hidrolik, Topografya, Zemin Mekaniği

Kimya Mühendisliği için: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya,

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği için: Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Geodezi, Hidrografik Ölçmeler, İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri,

Su Ürünleri Mühendisliği için: Su Ürünleri Mevzuatı, Balık Üretiminde Su Kalitesi, Su Kirlenmesi ve Kontrolu, Su Ürünleri İşletme Teknikleri, Balık Üretim Tesisi ve Planlaması, Ekoloji, İçsu Balıkları Üretim Teknolojileri, Su Teknolojisi,

Jeoloji Mühendisliği için: Genel Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi, Hidro Jeoloji, Yapısal Jeoloji, Paleontoloji, Petrografi, Sedimantoloji, Jeoteknik, Topografya, Zemin ve Kaya Mekaniği, Tektonik Jeoloji, Maden Arama Değerlendirme,

Hidrojeoloji Mühendisliği için: Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Strat-Sedimentoloji, Yeraltısuyu Mühendisliği, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları Yönetimi, Hidrojeokimya, Gözenekli Ortam Hidroliği,

Meteoroloji Mühendisliği için: Hidroloji, Mimatoloji, Akışkanlar Mekaniği, Coğrafi Bilgi Bilimi, Bulut ve Yağış Fiziği,

Endüstri Mühendisi: Toplam Kalite Yönetimi, İstatistiksel Kalite Yönetimi, İş Hukuku, Mühendislik Mekaniği, Veri Tabanı Sistemleri ve Yönetimi, Endüstriyel Mühendisliğe Giriş,

Ziraat Mühendisliği için: Toprak İlmi, Çayır-Mera Yönetimi, Toprak ve Su Muhafaza, Arazi Islahı ve Drenaj, Kuru Tarım Teknikleri, Toprak İşleme Alet ve Makineleri, Toprak Etüd ve Haritalama, Erozyon ve Toprak Koruma, Toprak Bitki Ve Su İlişkileri, Toprak ve Çevre İlişkileri, Toprak ve Havza Amenajmanı, Türkiye Toprakları ve Suları, Tarımsal Meteoroloji, Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Su Toplama Havzalarının Yönetimi,

Bilgisayar Mühendisliği için : NET ile yazılım geliştirme (WCF ile uygulama geliştirme, ASP .NET ile uygulama geliştirme, C# ile uygulama geliştirme),Oracle veri tabanı yönetimi, Oracle sql ile veri tabanı işlemleri, IIS uygulama yayınlama ve dağıtımı, Yazılım mimarisi, Yazılım yaşam döngüsü,

Yazılım Mühendisliği için : NET ile yazılım geliştirme (WCF ile uygulama geliştirme, ASP .NET ile uygulama geliştirme, C# ile uygulama geliştirme), Oracle veri tabanı yönetimi, Oracle sql ile veri tabanı işlemleri, IIS uygulama yayınlama ve dağıtımı, Yazılım mimarisi, Yazılım yaşam döngüsü,

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Mühendisliği için : Ağ topolojisi ve tasarımı, İşletim sistemi mimarisi, Donanım mimarisi.

Peyzaj Mimarlığı için : Kırsal Peyzaj, Kaynak Analizi, Peyzaj Ekolojisi, Flora Bilgisi, Toprak,

Biyolog için: Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel Ekoloji, Mikrobiyoloji, Ornitoloji, Botanik, Zooloji, Biyolojik Çeşitlilik,

konularından soru sorulacaktır.

2. Gruptan sınava gireceklere:

İstatistikçi için : Veri Madenciliği, Örnekleme, Olasılık Hesapları, Regression Analizi, Veri Tabanı Programlama, Anket Düzenleme, İstatistiksel Grafik Yöntemleri,

İşletme bölümü için : İşletme Yönetimi, Pazarlama Yöntemleri, Üretim Yönetimi, Finansal Yönetim,

Maliye bölümü için : Maliye Politikası, Kamu Maliyesi, Türk Vergi Sistemi,

Kamu Yönetimi bölümü için : Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Sosyoloji, Türk Siyasal Hayatı, Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası,

Hukuk bölümü için : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel ve Özel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk,

konularından soru sorulacaktır.

5 – SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav, 18/6/2012 tarihinde saat 09.00’da Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 – DEĞERLENDİRİLME:

 Değerlendirme Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışma sınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

7 – YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım