Niksar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Niksar SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 9:20

NİKSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN:  

 3 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

  

Niksar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen niteliklerde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar” ile 4857 sayılı İş Kanununa göre şartları tutan adaylar arasından mülakatla sözleşmeli olarak 3 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak,

 

4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf bulunmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

7. ÖSYM tarafından son yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

 

8. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren beden, akıl hastalığı ve konuşma özrü bulunmadığına dair,  tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu

 

9. Mülakatta başarılı olduğu takdirde Niksar ilçe merkezinde ikamet etmeyi yazılı olarak kabul ve taahhüt etmek,

 

ÖZEL ŞARTLAR:

 

1. Örgün eğitim veren üniversitelerin Hukuk Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler bölümlerinden lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından birinden mezun olmak,

     

2. Başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

 

3. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

 

4.Beden, akıl ve konuşma özrü bulunmaması ve görevini engel teşkil edecek durumlarının olmaması

5. Adaylar değerlendirilirken, öncelikle vakıf görevleri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, özgüven, bilgilerini aktarabilme tecrübe paylaşımı gibi özellikler değerlendirilecek olup, sıralamada bu gibi özellikler ve nitelikler dikkate alınacaktır.

 

 

BASVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

 

1. Başvurmak istediğine dair dilekçe ve özgeçmişi(doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi kişisel bilgiler)

 

2. Diploma veya mezuniyet belgelerinin fotokopisi,

 

3.  Son yapılan KPSS soncuna göre KPSS P3 sınav sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı,

 

4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),

 

5. Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belgenin aslı veya sureti,

 

6. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu 

 

7. Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi,

 

18.Adli sicil belgesi

 

9.Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.

 

10.Vakıf Müdürlüğünden temin edilecek olan başvuru formu

 

SINAVA BAŞVURU VE SINAV ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

 

1. İstekli adayların, yukarıda sayılan belgelerle birlikte 02.05.2012 tarihinden itibaren 21.05.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Niksar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen ve posta yolu ile müracaat edeceklerdir. Ayrıca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Web sayfasından internet aracılığıyla online olarak http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden SYDV Personel Alım İlanları bölümünden başvurularını yapacaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. ( adaylardan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.)

 

2. KPSS P3 puan türünde, en yüksek puandan başlamak üzere başvuruda bulunan adaylar arasından, alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır. Şartları elverişli adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Web sayfasından  http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/adresinden SYDV Personel Alım İlanları bölümünden, http://www.niksar.gov.tr/Web sitesinden ve Hükümet Konağı ve ilan panosundan ilan edilecektir.

3.Mülakat 25 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:da Niksar Kaymakamlığı Vakıf Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

4. İtirazlar, Niksar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılabilecektir.

 

5. Mülakatı kazanan adaylar yetkili makam onayından sonra http://www.niksar.gov.tr/Web sitesinden ve Hükümet Konağı ilan panosundan ilan edilecektir.Bu ilan adaylara ve 3. kişilere tebligat mahiyetinde olup ayrıca bir bildirim hükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.  mülakatı kazananlar mülakat  tarihinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlayacaktır. Sınavı kazanan aday, görevine süresi içinde başlamadığı takdirde, hiçbir adli ve idari işleme gerek kalmaksızın yetkili organ kararıyla sınavı kazanan adayın ataması iptal edilerek sırasıyla yedekler göreve davet edilir.

 

7. Sözleşmesi yapılarak göreve başlatılan aday 6 ay süre ile denemeye tabi tutulur. Deneme süresinde performansı yeterli görülmeyen adayın görevine son verilir.

 

8. Eksik belge ile başvuranlar veya aranan niteliklere uygun olmadığı anlaşılanlar mülakata alınmayacaklardır.

9. Başkasının yerine mülakata girdiği ya da girmeye teşebbüs ettiği anlaşılanlar hakkında yasal işlem yapılacak, ayrıca asıl aday sınava alınmayacaktır.

 

10. Başvuru belgelerinin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan anlaşılması halinde, adayın ataması yapılmış olsa bile görevine son verilerek hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

MÜLAKAT  KONULARI:

 

1.T.C.Anayasası

 

2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu

 

3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

 

4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

5. 4857 sayılı İş Kanunu

 

6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 

8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

9.3071 dilekçe kanunu

 

 

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Niksar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Hükümüt Binası 1. Kat Niksar 

Tel: +0356 5271089 / 5279687

Fax: +0 356 5279687

Başvuru formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

  1. olcay arıkan
    27 Mayıs 2012 - 13:10

    kura cekim sonuç ları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.