Nevşehir Kozaklı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Nevşehir Kozaklı SYDV Personel Alım İlanı
10 Mayıs 2012 - 12:01

NEVŞEHİR İLİ KOZAKLI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kozaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 2(İki) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli

Deneme Süresi: 2 Aydır

Personelin Unvanı: 2 (İki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3(Üç)

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-  Medeni haklannı kullanma ehliyetine sahip olmak

3-     Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-     Kamu haklanndan mahrum bulunmamak

6-     Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanna karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat kanştınna, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkum olmamak

7-     Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.

8-     4 Yıllık Yükseköğretim kurumlannın her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 60 puan almış olmak şartlan aranır.

9-     Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.

 

10-Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır.İş kanunu hükümlerine göre istihdam edilen ve ayn tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflannda çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

11-Sınavı kazanan ve ataması yapılan personeller atama tarihinden itibaren 6 yıl süresince vakıftaki görevinden aynlmamayı içeren taahhütname imzalayacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:

1)  En az 4 yıllık Eğitim veren Yüksek Öğrenim Kurumlarına bağlı Psikolojik danışmanlık ve
Rehberlik, Psikoloji,Sosyal Hizmetler, Sosyoloji Bölümlerinden mezun olmak

2)     İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.2010-2011

3)     Kozaklı İlçesinde ikamet diyor olmak ( Tercih Sebebidir)

4)     Bilgisayar Programlan kullanabilmek.

5)     En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak (Tercih Sebebidir) Büro Görevlisi Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:

 

1)     4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından Siyasal Bilimler Fakültesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak.

2)     İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 2010-2011

3)     Kozaklı İlçesinde ikamet ediyor olmak (Tercih sebebidir)

4)   Bilgisayar Programlan kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, Word, PowerPoint,
Access, Internet,Muhasebe)

5) En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak (Tercih Sebebidir)
2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)    Özgeçmiş

2)    Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

3)    Diploma veya mezuniyet belgesi

4)    KPSS sonuç belgesi

5)    4 adet vesikalık fotoğraf

6)    Adli Sicil Belgesi

7)    Sağlık Raporu (Ataması yapılanlardan)

 

8) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

9) Sürücü belgesi fotokopisi

10)Bilgisayar yeterlilik durumunu gösterir belge

Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- MÜRACAAT, MÜLAKAT VE DİĞER HUSUSLAR:

1-  Açılan ilanlara başvurular http:app.aile.gov.tr/vakif ilan Listesi adresinden online olarak alınacak ve sistem tarafından KPPS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartlan taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini Vakfa teslim edecektir. İlanlara Başvuru süresi 10 05.2012-
18.05.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadardır.

2-   Başvuru sonunda mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, Mülakat tarihi ve Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan http://www.kozakli.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-  Sınav komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir.

4- Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek Büro Görevlisi, 2 asil 2 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi tespit edilecek ve atanmak üzere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.

5-   Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların Hükümet Konağı İlan Panosundan ve http://www.kozakli.gov.tr adresinden ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Kozaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre ve belgelerini tamamlamış olmak kaydıyla yedek aday ile sözleşme imzalanacaktır.

6- Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve Adli sicil belgesi istenecektir.

7-   Verilen   süre   içinde  başvurmayan, sınavı  kazandıktan   sonra    görevine başlamayan  veya aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanlann işe alımlan iptal edilerek yerine şartları taşıyan yedek adayın alımı yapılacaktır. Belirlenen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını tamamlamayanlann yerine puan sırasına göre diğer adaylardan alım yapılabilir.

8-    Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.

9-     Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

5- İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Müracaat Yeri: Kozaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Kozaklı /NEVŞEHİR

Telefon: (384) 471 3059

İlana çıkılmasından sonra; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gelen emirleri uygulamada ve gerekli değişiklikleri yapmak husususun da mütevelli heyeti ve sınav komisyonu ayrı ayrı yetkilidir.

İLAN OLUNUR. 10.05.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım