MKEK Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » MKEK Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
04 Mayıs 2012 - 20:49
5 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28283

YÖNETMELİK

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan memur kadroları ile (II) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelden, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

b) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,

c) Fabrika/işletme: Mal ve hizmet üretilen birimleri,

ç) Genel müdür: Kurum Genel Müdürünü,

d) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

e) Görevde yükselme: 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ğ) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri hariç, diğer günleri,

h) Kadrolu personel: Kurumun genel idare esaslarına göre yürütmesi gereken asli ve sürekli görevleri yerine getiren ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen personeli,

ı) KPDS: Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,

i) Kurum/MKE: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

j) Merkez teşkilatı: Kurum merkezindeki birimleri,

k) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

l) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

m) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

n) Taşra teşkilatı: Fabrika/işletme müdürlüklerini,

o) Unvan: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen Kuruma ait kadro ve pozisyonları,

ö) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Daire başkanı,

2) Fabrika/işletme müdürü,

3) Fabrika/işletme müdür yardımcısı,

4) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü,

5) Şef.

b) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik şef.

c) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) I. Hukuk müşaviri,

2) Hukuk müşaviri.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Müşavir, başuzman,

2) Uzman.

d) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

e) Koruma ve güvenlik hizmetleri grubu;

1) Koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye işlerinden sorumlu), koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi, itfaiye şefi,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi.

f) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Sistem programcısı.

g) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, şoför.

ğ) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Hizmetli, itfaiyeci, dağıtıcı, çocuk bakıcısı, aşçı.

(3) Unvan değişikliği sınavına tabi pozisyonlar; avukat, mühendis, tekniker, teknisyen, teknik ressam, matematikçi, istatistikçi, kimyager, çocuk gelişimcisi, hemşire, sağlık memuru.

Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede yer alan daire başkanı, fabrika/işletme müdürü, fabrika/işletme müdür yardımcısı, I.Hukuk müşaviri, müşavir ve başuzman kadrolarına sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadro unvanlarına yapılacak atamalarda aranılacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel şartlar;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak.

b) Özel şartlar;

1) Daire başkanı kadrosuna atanabilmek için, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde görev yapmış olmak.

2) I.Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için, avukatlık stajını yapmış ve Kurumda hukuk müşaviri olarak görev yapmış olmak.

3) Fabrika/işletme müdürü ve fabrika/işletme müdür yardımcısı teknik kadrolarına atanabilmek için; makina, kimya, elektrik, elektronik, metalurji, bilgisayar, endüstri, inşaat, maden, fizik branşlarında en az 4 yıllık yükseköğretim veren fakülte, yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde görev yapmış olmak.

4) Fabrika/işletme müdürü ve fabrika/işletme müdür yardımcısı idari kadrolarına atanabilmek için; üniversitelerin 4 yıllık yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokulların, maliye, iktisat, hukuk, işletme, kamu yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, dış ticaret, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iş idaresi ve sosyal bilim dallarında eğitim veren branşları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde görev yapmış olmak.

5) Müşavir kadrosuna atanabilmek için, Kurumda genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, I.Hukuk müşaviri, daire başkanı, başmüfettiş, fabrika/işletme müdürü, fabrika/işletme müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, başuzman görevlerinden birinde bulunmuş olmak.

6) Başuzman kadrosuna atanabilmek için, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan kadro unvanlarında Kurum genel müdür ve genel müdür yardımcıları hariç, görev yapmış olmak.

7) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Toplam hizmetinin en az 2 yılını Kurumda geçirmiş olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) İdari şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Sosyal ve idari bilimler alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şube müdür yardımcısı, uzman veya şef pozisyonlarından birinde bulunmak; şube müdür yardımcısı veya uzman pozisyonunda en az 2 yıl, şef pozisyonunda en az 4 yıl çalışmış olmak,

3) Atanacağı kadronun görev alanına giren konularda en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

b) Teknik şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık teknik fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Şube müdür yardımcısı, başmühendis, teknik uzman, teknik şef, sistem programcısı veya programcı pozisyonlarından birinde bulunmak; şube müdür yardımcısı pozisyonunda en az 2 yıl, başmühendis, teknik uzman, teknik şef veya sistem programcısı pozisyonunda en az 4 yıl, programcı pozisyonunda en az 10 yıl çalışmış olmak,

3) Atanacağı kadronun görev alanına giren konularda en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

c) Sağlık hizmetleri şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden mezun olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak,

3) Tabip, diş tabibi, eczacı veya sağlık hizmetleri şubesi müdür yardımcısı pozisyonlarından birinde bulunmak.

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık stajını yapmış olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak,

3) Kurumda avukat pozisyonunda en az 5 yıl hizmet yapmış olmak.

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda olmak ve bu pozisyonda en az 6 yıl çalışmış olmak,

3) Atanacağı pozisyonun görev alanına giren konularda en az 3 yıl çalışmış olmak.

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık teknik fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 6 yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Atanacağı pozisyonun görev alanına giren konularda en az 3 yıl çalışmış olmak.

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık teknik yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 6 yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Atanacağı pozisyonun görev alanına giren konularda en az 3 yıl çalışmış olmak.

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Sosyal ve idari bilimler alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Şef pozisyonunda bulunmak ve bu pozisyonda en az 2 yıl çalışmış olmak,

4) Atanacağı pozisyonun görev alanına giren konularda en az 3 yıl çalışmış olmak.

ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Sosyal ve idari bilimler alanlarında en az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Atanacağı pozisyonun görev alanına giren konularda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, puvantör, teknisyen, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, sekreter, hemşire pozisyonlarından birinde bulunmak ve bu pozisyonlarda en az 6 yıl çalışmış olmak.

h) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik birimlerinde en az 8 yıl hizmeti olmak,

3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı veya koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonlarından birinde bulunmak; koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonunda en az 2 yıl, Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az 4 yıl çalışmış olmak.

ı) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik birimlerinde en az 6 yıl hizmeti olmakla birlikte koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak.

i) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik birimlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

j) İtfaiye işlerinden sorumlu amir pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiye birimlerinde en az 6 yıl hizmeti olmak,

3) İtfaiye şefi pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak.

k) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiye birimlerinde en az 6 yıl çalışmış olmak.

l) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmet süresi toplamı en az 5 yıl olmak,

3) Hizmetli, dağıtıcı, çocuk bakıcısı, itfaiyeci pozisyonlarının birinde bulunmuş olmak.

m) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Sosyal ve idari bilimler alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Hizmet süresi toplamı en az 8 yıl olmak.

n) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Hizmet süresi toplamı en az 6 yıl olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Matematikçi, istatistikçi ve kimyager pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik ve kimya bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) İki yıllık teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Hemşire, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Teknisyen, teknik ressam pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Hizmet süresi

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı açılan kadro ve pozisyonlar için aranılan hizmet sürelerinin hesabında, aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi dikkate alınır. Daha önce Kuruma bağlı olup da daha sonra kapatılan, statüsü değiştirilen ve özelleştirilen bağlı ortaklıklarda geçen hizmet süreleri de Kurumda geçirilmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler, kadro ve pozisyonların unvanı, adedi ile son başvuru tarihi, sınav tarihinden en az kırkbeş gün önce Kurum personeline duyurulur.

Başvuru

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları için yapılan duyuru üzerine, durumları aranılan şartlara uyan personel, hangi unvan için sınava girmek istediğini belirten bir dilekçe ile çalıştığı birime başvuruda bulunur. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular sadece bir kadro veya pozisyon için yapılabilir.

(3) Birim amirleri, başvuru dilekçelerini Kurum merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise İdari İşler Müdürlüklerine gönderirler.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunanların aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğünce, fabrika/işletme müdürlüklerinde ise idari işler müdürlüklerince tespit edilir.

(2) Gerekli şartları taşımayanlara durum, çalışmakta oldukları birimler aracılığıyla duyurulur.

(3) Aranılan şartları taşıyan personel, fabrika/işletme müdürlüklerince İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro ve pozisyonların üç katını geçmesi halinde, görevde yükselme eğitimine katılacak personel, 15 inci maddenin birinci fıkrasına göre İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tespit edilir.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitiminin yeri ve zamanı, eğitime katılacaklara en az on beş gün öncesinden duyurulur. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, 16 ncı maddenin birinci fıkrasındaki konulardan toplam en az yetmiş beş saat düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

(3) Eğitimi verecek personelin ve/veya Kurum dışı eğitici kişi veya kuruluşların seçimi, eğitimin başlama tarihi, süresi, bitirme belgesi verilmesi ve diğer şartlar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde kadro ve pozisyonları boşalan birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Üç katından az istekli bulunması halinde başvuru şartlarını taşıması kaydıyla başvuru sahiplerinin eğitime alınması sağlanır.

(2) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(3) Görevde yükselme eğitim programları, Kurum tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek, uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) İlan edilen kadro veya pozisyonların tabi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(2) Kurumca düzenlenen eğitim programında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınavın şekli

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları yazılı olarak yapılır. Bu sınavlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 16 ncı maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

Sınav kurulu

MADDE 18 – (1) Sınav Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından belirlenecek diğer üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden öğrenim ve bulundukları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınava, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunun sekreterya görevi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 19 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 16 ncı maddeyle öngörülen, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması,

b) Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,

c) Yapılacak itirazların sonuçlandırılması,

ç) Sınavlara ilişkin diğer işlerin yürütülmesi,

(2) Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bilgilendirilir. Sınav kurulu, öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 16 ncı maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınav açılması

MADDE 20 – (1) Sınav, Kurumca o hizmete ihtiyaç duyulması halinde açılır.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, sınav açılacak kadro ve pozisyonlara atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak, başarılı bulunmaları şarttır. Sınavda yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılırlar.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 22 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları Kurumca atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Kurum personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Ancak puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere sınav açılan pozisyon sayısı kadar atama yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav sonuçlarının açıklanması, itiraz ve atama

MADDE 23 – (1) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Sınava katılanlar sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile merkez teşkilatında doğrudan, taşra teşkilatında ise idari işler müdürlükleri kanalıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. Sınav Kurulu itirazları bir ay içinde sonuçlandırarak, sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede sınav tekrar edilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro veya pozisyon yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 24 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğer belgeler ise, 2 yıl süre ile merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında, taşra teşkilatında ise İdari İşler Müdürlüklerinde saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 25 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla; Kurumun o hizmete ihtiyaç duyması, ilgili kadro veya pozisyonun boş olması, ilgili personelin isteği, atanılacak kadro/pozisyon için aranılan şartları taşıması halinde sınav yapılmaksızın aynı düzey görevlere atanılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, açıktan atananlar hariç olmak üzere, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Bir üst kadro veya pozisyondan bir alt kadro veya pozisyona geçiş, isteğe bağlı olarak mümkündür. Kendi istekleri ile alt kadro veya pozisyona geçirilenlerin tekrar eski kadro veya pozisyonuna geçmeyi talep etmesi halinde, kadro veya pozisyon müsait olmak kaydıyla, eski kadro veya pozisyonlarına sınavsız atamaları yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış hakların saklılığı

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Özürlülerin sınavı

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavların özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler Kurum tarafından alınır.

Sağlık nedeniyle görev değişikliği

MADDE 29 – (1) Bulundukları görevi yapamayacaklarını Sağlık Bakanlığınca kabul edilen tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş olan koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı ile amir (itfaiye işlerinden sorumlu) pozisyonlarında çalışanların şef pozisyonuna, koruma ve güvenlik grup şefi ile itfaiye şefi pozisyonunda çalışanların bu görevlerle aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda çalışanların İtfaiyeci veya İtfaiyeci ile aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere, İtfaiyeci pozisyonunda çalışanların İtfaiyeci ile aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere naklen atamaları yapılabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 22/10/2005 tarihli ve 25974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) Kurum, Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, bu Yönetmelikle öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi belirleyebilir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım