KKK 2012 Yılı 2. Dönem Sözleşmeli Er Alım İlanı

Ana Sayfa » Askeri Personel » KKK 2012 Yılı 2. Dönem Sözleşmeli Er Alım İlanı
11 Mayıs 2012 - 12:18

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ER TEMİN EDİLECEKTİR

 

2012 YILI 2’NCİ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL BİLGİLER

 

1.  Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin, en az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış, ön başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi altı (26) yaşından gün almamış olanlar ve halen silâhaltında bulunan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

 

2.  Temin faaliyeti, TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular,  11 Mayıs 2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar yapılacaktır.

 

3.  Sözleşmeli er ön başvuruları, genel ağ (İnternet) üzerinden başvuru formunun doldurulması ile yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile ikinci seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır. Başvurularla ilgili hususlar, 2’nci Bölüm 2’nci ve 3’üncü maddelerde açıklanmıştır.

 

4.  Ön başvuru süresi içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvuru yapamayan adaylar, 3’üncü bölüm 2’nci maddede belirtilen belgelere ilave olarak kendisine ait Cumhuriyet Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden son üç ay içerisinde alınmış adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını da içeren “Adli Sicil Belgesi”nin aslını da (Adli Sicil Belgesinde adli sicil kaydı/adli sicil arşiv kaydı bulunanlar, ilgili mahkeme kararının/kararlarının fotokopisini de getireceklerdir.) getirmek kaydıyla şahsen müracaat edebileceklerdir.

 

5.  Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi (FKT) ve mülakatları Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)nda icra edilecektir. (Ön sağlık muayenesi, FKT ve mülakat tarihleri www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.)

 

6.  Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BAŞVURU ESASLARI

1.   BAŞVURU KOŞULLARI:

 

      a.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 

      b.   En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

 

      c.   Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

 

      ç.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (11 Mayıs2009 tarihinden itibaren terhis olanlar),

 

      d.   Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi altı (26) yaşından gün almamış olmak (11 Mayıs1987 tarihinden sonra doğanlar),

 

      e.   Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

 

      f.    Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

 

      g.   Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

      ğ.   Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

 

            (1)  Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

           

            (2)  Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

 

            (3)  22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

 

h.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

 

ı.    Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

     

      i.    Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

 

j.    Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

 

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

 

2.  BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 

     a.  Halen silâhaltında bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar;

 

          11 Mayıs2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar,          TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

 

     b.  Terhis olduktan sonra başvuru şartlarını haiz bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise;

 

          11 Mayıs2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak ön başvurularını yapacaklar,      TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ve terhis belgesinin aslını veya Askerlik Şubesi Başkanlığından alınmış onaylı bir suretini ekleyecek ve ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirerek asıl başvurularını yapacaklardır.

 

     c.  Genel ağ (İnternet) ön başvuru belgesi olmayan adayların müracaatları (Başvuru şartlarını taşısalar bile) kabul edilmeyecektir.

3.  BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

 

     a.  Halen silâhaltında bulunanlardan sözleşmeli er şartlarını haiz ve istekli olan adaylar,  ön başvurularını 11 Mayıs2012 tarihinden 11 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak yapacaklar, başvuru yaptığı sayfanın çıktısını alarak örneği TABLO-3’de bulunan dilekçeye ekleyecek ve kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

 

     b.  Sözleşmeli er şartlarını haiz olup ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılan adaylar için bağlı olduğu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından TABLO-4’de örneği bulunan “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi” (Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir.) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler de bu zarfın içerisine koyulacaktır.   

 

c.  Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine koyulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 

     ç.  Halen silâhaltında bulunan adaylar; TABLO-1’de (3) koduyla belirtilen branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği TABLO-3’de bulunan onaylı belge veya bu branşlara ait bonservis getireceklerdir.

 

4.  ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

 

Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi ve sınav tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

         

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

 

1.  GENEL ESASLAR:

    

     Ön başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir:

    

         a.  Başvuru evraklarının incelenmesi ve kayıt kabul faaliyetleri,

    

          b.  Ön sağlık muayenesi,

    

          c.  Fiziki kabiliyet testi,

    

          ç.  Mülakat,

 

          d.  Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri.

 

2.  BAŞVURU EVRAKLARININ İNCELENMESİ VE KAYIT KABUL FAALİYETLERİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT):

    

     Ön başvuruları uygun olan adayların kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testleri (FKT) Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı (Etimesgut/ANKARA)nda icra edilecektir.

 

a.  Başvuru Evraklarının İncelenmesi ve Kayıt Kabul Faaliyetlerinin Uygulama Esasları:

 

     Adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

         

(1)          Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-3),

 

(2)          Ön başvuru belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,

 

          (3)          Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet (İki subay, bir astsubay) tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir (TABLO-4),

 

          (4)          Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı (TABLO-3),

 

          (5)          Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve dört adet fotokopisi,

 

          (6)          Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),

 

          (7)          Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,

 

          (8)     Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (Aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi) ile bir adet fotokopisi,

         

          (9)          Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir.),

 

          (10)   Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Şoför branşına başvuran adayların hangi sınıfa ait ehliyet sahibi olması gerektiği ile bonservis istenen branşlar TABLO-1’dedir),

         

          (11)  Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 13 adet vesikalık fotoğraf.

    

     b.  Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

 

          (1)          Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılacaktır.

 

          (2)          Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınacaklardır. Ön sağlık muayenesinde;

 

                   (a)          Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

 

                   (b)     Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

 

                    (c)     Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

 

                   (ç)     TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

 

          (3)          Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir (TABLO-5).

 

c.  Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:

 

     (1)     Fiziki kabiliyet testi, ön sağlık muayenesinden başarılı olarak geçen adaylara muayeneye müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

 

     (2)     Adaylar fiziki kabiliyet testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı getireceklerdir.

    

          (3)    Adaylar; 1.500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulacaklardır. FKT standartları TABLO-6’dadır.

          

          (4)     Adayların her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama puan, FKT notu olarak alınacaktır. Asgarî geçer FKT notu, 100 üzerinden 50’dir. 50 ve üzerinde not alanlar, müteakip aşama olan mülakata alınacaktır.

    

     (5)     FKT notu olarak belirlenen 50 baraj notunu geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından azami iki branştan tekrar sınava tabi tutulacaklardır. İtiraz edilen branş/branşlardan alınan puanlar tüm branşlarda alınan diğer puanlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak ve 50 baraj notunu aşan aday başarılı kabul edilecektir. 50 baraj notunu geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip aşamalara katılamayacaklardır.

 

ç.  Mülakat Uygulama Esasları:

 

    (1)      Mülakat; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testinde başarılı olan adaylara aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgarî geçer not, 100 üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenecektir.

   

    (2)      Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları mülakatın bitiminde tebliğ edilecektir.

 

3.  DEĞERLENDİRME:

 

a.  Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet test notunun % 50’si ve mülakat notunun      % 50’si alınarak, toplam 100 üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

b.  Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda fiziki kabiliyet test notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

 

c.  Terhis belgelerinde “Sözleşmeli erbaş ve er olur.” kaydı olanlar, yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları notları eşit olan adaylar arasından tercih edileceklerdir.

 

4.  SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 

a. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

 

b. Halen silâhaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında sınav izni verilecektir.

 

c. Adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturmasına esas TABLO-7’deki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu     TABLO-8’deki doldurma talimatına uygun olarak doldurmuş şekilde ve üç suret olarak getireceklerdir.

     ç.  Mülakata katılan ve başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

 

     d.  Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır.

 

     e.  Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “ …. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir.

    

f.   Olamaz kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, sınav merkezince hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.).

 

NOT-2: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“…. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyen) işlemleri sonlandırılacaktır.

   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

   

1.  BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 

     a.  Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

 

     b.  Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

 

     c.  Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

 

     ç.  Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

 

     d.  Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

 

     e.  Temin faaliyet takvimi, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

     f.   Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

 

2.  SÖZLEŞMELİ ER ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)  BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

      Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)  BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

      a.   KİMLİK BİLGİLERİ:

 

            (1)   T.C.KİMLİK NUMARASI:

 

                    T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

(2)       ADI:

 

                    Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

            (3)   SOYADI:

 

                    Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

           

            (4)   BABA ADI:

 

                    Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

            (5)   ANNE ADI:

 

                    Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

            (6)   DOĞUM TARİHİ:

 

                    Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (7)   DOĞUM YERİ İL:

 

                    Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (8)   DOĞUM YERİ İLÇE:

 

                    Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (9)   NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL:

 

                    Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE:

       

                    Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

            (11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY:

 

               Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

 

       (12) CİLT NUMARASI:

 

               Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

 

       (13) AİLE SIRA NUMARASI:

 

               Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

       (14) SIRA NUMARASI:

 

               Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

      

       (15) MEDENİ HAL:

 

               Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir.

 

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

     

      b.   AİLE BİLGİLERİ:

 

            (1)   BABA MESLEĞİ:

 

               Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

            (2)   ANNE MESLEĞİ:

     

                    Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

            (3)   BABA EĞİTİM DURUMU:

     

                    Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

            (4)   ANNE EĞİTİM DURUMU:

     

                    Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

            (5)   GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU MUSUNUZ ?:

 

               Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz  “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

 

      Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      c.   İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

            (1)   SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

                   

                    Hâlen ikamet edilen (Oturduğunuz) adresinizi tam ve doğru olarak yazınız.

 

            (2)   POSTA KODU:

 

              Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

            (3)   İL:

     

                    İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

 

            (4)   İLÇE:

     

                    İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

 

(5)       TELEFON NUMARASI (CEP):

              En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

 

            (6)   TELEFON NUMARASI (EV):

 

               Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kayıtlı olması önemlidir.)

      İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

      ç.   EĞİTİM BİLGİLERİ:

 

            (1)   EĞİTİM DURUMU:

     

                    Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.

 

            (2)   LİSE TÜRÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

     

                    Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

 

            (3)   LİSE BÖLÜMÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır):

 

                    Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

            (4)   EHLİYET:

     

                    Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

     

      Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      d.   ASKERLİK BİLGİLERİ:

 

            (1)   ASKERLİK STATÜSÜ:

       

                    Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

 

            (2)   ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

     

                    Müracaat tarihinde, halen silâhaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

 

            (3)   TERHİS TARİHİ:

     

                    Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

 

            (4)   TERTİBİ:

     

                    Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

 

            (5)   GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

     

                    Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

 

            (6)   ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

     

                    Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

           

            (7)   ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

     

                    Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

 

            (8)   RÜTBENİZ:

     

                    Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz. (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

            (9)   BİRLİK ADRESİ:

                   

                    Hâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

 

            (10)        BİRLİK İLİ:

 

                    İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

 

            (11)        BİRLİK İLÇESİ:

     

                    İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

 

      Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

      e.   TERCİHLER:

 

            (1)   TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

 

                    Adaylar istedikleri kadar tercih yapabilecektir. Tercih ettiğiniz sınıf/branşı tercih sıranıza göre ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

           

            (2)   TERCİH DIŞI YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

       

                    Adayların TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlardan tercih ettikleri sınıf ve branş kontenjanlarının dolması halinde, “Tercih Dışı Yerleştirilmeyi Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü diğer sınıf ve branşlara yerleştirilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “EVET”, istemeyen adaylar ise “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

 

(3)       ADLİ KAYIT:

 

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar  “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

 

ÖNEMLİ NOT:

 

1.  Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

2.  Ön Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

3.  Mevcut ön başvuru bilgilerinizi,  “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

 

4.  Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 

5.  Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları

(0 312) 562 11 11

(4741 – 4742)

Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezleri ile ilgili sorular için.

(0 312) 411 62 32

(0 312) 411 62 34

Özlük hakları ile ilgili sorular için.

 

TABLOLAR

TABLO-1   TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-2   FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-3   DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE HALEN SİLÂHALTINDA BULUNAN ADAYLARIN KADRO/GÖREV YERİ ONAY BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

(Sadece başvuru sırasında silâhaltında bulunan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

TABLO-4   NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-5   BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-6   FİZİKİ KABİLİYET TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-7  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU  Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-8  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-9   SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU, ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR Ulaşmak için tıklayınız…

 

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. YUSUF DALKILIÇ
  13 Mart 2014 - 11:20

  bu yaşı 28 ze falan yükseltsederde hemen bende gitsem

 2. Mehmet şefik dal
  17 Aralık 2013 - 22:15

  Merhaba ben 91\4 olarak jandarma komando olarak tamamladım sözleşmeli er olarak başvurdum cevap geldi gittim ama ilk okul mevsuniydim diye almadılar ve herşey tm dı kanuna çok ayıp çok uzuldum askerdeyken olsaydım belki ilk okul olurdu ama bişman oldum ama şimdise seve git derim ama nerde şimdi dışarda okusam yaş sınıri 26 olur ya of ya bi yardım eden yokmu… …05398889822

 3. musa
  18 Aralık 2012 - 19:39

  askerliğimi yeni bittirdim sözleşmeli er olmak istiom başvuru tarihleri ne zaman olacağına dair bilgi alabilirmiyim 2012

 4. Ersin Alan
  13 Aralık 2012 - 13:51

  ben 2013 kkk lığına katılmak istiyorum.22 04 1990 doğumluyum 1990/2 tertip olarak askerlik yaptım gsm:05350584093

 5. selcuk özkan
  10 Aralık 2012 - 21:49

  ben 91/2 yeni geldim askerden sözleşmeli asker olmak istiyorum yardıcı olun ltfen 0543 257 31 30

 6. emrah kacar
  06 Aralık 2012 - 12:06

  üzerime banka borcu ve icra olması engelmi ?

 7. yavuz yozcu
  29 Kasım 2012 - 19:09

  ben yavuz yozcu vatanı görevım van il jandarma komutanlı da yaptım komando taburunda yaptım uzman cavuşluk veya uzman er başla lık yapara vatanım hızmet etmek istıyorum hem ıhtıyacım var bu iş hemde cok sevıyorum askerlık te kalmayı tüm komutanlarım arz edrım vatanın bızlere ihtıyacı var komutanım .
  0533 577 05 46 yavuzyozcu hatay dörtyol

 8. emrah öztürk giresun
  21 Kasım 2012 - 06:31

  kendim yeni asker oldum uzman cvş olarak kalmak isdiyorum 2 yıllık ünü mezunuyum jandarma olarak askerim zonguldak ta türk kkk emrinde kalmak isdiyorum gereyinin yapılmasını arz ederim saygılarımla emrah öztürk 05432142228 05462281128 05373062254

 9. ümit dalbak
  19 Kasım 2012 - 07:16

  ben ank eryamanda oturuyorum tsk ya katılmak ıstıyorum aılem zor durum da benım tek sansm bedellı asker olmak olmak bu konuda ne yapılmasıgerekıyorsa TÜM yetkılere duyulur sızlerden ardım beklıyorum ÇOK TEŞEKUR EDERIM/NO:0554 983 01 20

 10. metin
  18 Kasım 2012 - 02:27

  ismim metin asker olmak istiyorum gerekini arz ederim

 11. mehmet şenol
  11 Kasım 2012 - 09:50

  sözleşmeli er olmak istiyorum vatani grevime her zaman hazırım 05413954248

 12. vedat
  10 Kasım 2012 - 12:17

  hala askerim vatanımı milltim için canımı vermeye hazırım vatanımı çok seviyorum vatanımda beni yanına alması için rica ediyorum şanlıurfalıyım evliyim bir oglum var

 13. mhmet ali
  04 Kasım 2012 - 01:06

  katılmak ıstıyorum

 14. kemal tutal
  31 Ekim 2012 - 06:57

  selamün alekü saykı deyer likom tan larım ben buatamalara katılmak istiyorum

 15. huseyin kaplan
  30 Ekim 2012 - 11:44

  SOZLEŞMELİ ER OLMAK İSTİYORUM

 16. kanber sandallı
  27 Ekim 2012 - 06:51

  2012 ye 2 yim ben de karakuvetlerine katılmak istiyorum

 17. mehmetali
  25 Ekim 2012 - 04:26

  bende askerde kalmamk istiyorum nasıleççceğimgea yaapcağım kimlerel irtipat

 18. Yusuf
  24 Ekim 2012 - 11:15

  Katılmak istiyorum

 19. muhammed
  14 Ekim 2012 - 11:55

  başvurular ne zaman başlıyor

 20. SONER
  13 Ekim 2012 - 06:10

  bende erbaş olmak istiyorum sözleşmeli 5355967354 lütfen haberdar ediniz

 21. SEDAR YILMAZ
  10 Ekim 2012 - 15:22

  ben ortaokul mevzunuyum askeriyede uzman erbaş olmak istiyorumm 05342618491

 22. ahmet yılmaz
  30 Eylül 2012 - 06:14

  şu an askerdeyim bu sınava girmek istiyorum çünkü başka şansım yok.1992/2 tertip

 23. uğur demirkol
  25 Eylül 2012 - 09:09

  bu sınav tarihi ne zaman bilen varsa lütfen söylesin kaçırmak istemiyorum.

 24. ömer özacar
  16 Eylül 2012 - 15:23

  Ben askerden yeni geldim orta okul mezunuyum uzman erbaş olarak katılmak istiyorum.

 25. cem
  16 Eylül 2012 - 00:10

  arkadaşlar ben askerden yeni geldim uzman erbaş olmak istiyorum nasıl olabilirim askerliğimi komando olarak yaptım ve her eğitimi yaptım

 26. ferit yigit
  15 Eylül 2012 - 22:48

  ben formu okudum ne yapmak lasın artıkk beni askere alınnn

 27. fevzi arslan
  13 Eylül 2012 - 21:32

  15.04.1984.yozgat doğumluyum. askerligimi jandarma olarak yaptım.hiçbir sağlık sorunum yok.kilo ve boy oranım iyi bu görevi vatan aşkıyla istiyorum siz saygı değer komtanlarımın yardımcı olmasını rica ediyorum.05438656260

 28. murat KAYMAK
  04 Eylül 2012 - 13:40

  ben murat 2010 aşkerden geldim benide almanızı istiyorum

 29. şaban
  04 Eylül 2012 - 13:39

  biz bu işe gönül verdik istekliyim uzman erbaş olmak istiyorum

 30. mehmet salar
  03 Eylül 2012 - 08:21

  2008 2009 yılında acemi birligimi izmir focada komando olarak başladım ve komanda oladak doguya van caldırana tim olarak gittik tim deki görevim biksi yardımcisiydım onca görevlere cıktım sporum cok iyi acemi birliğinde tim olarak spor birincisiydik bende vatanıma faydalı olmak istiyorum geregini arz ederim MEHMET SALAR :05353771589

 31. Abdurrahim BİLGİ
  29 Ağustos 2012 - 16:06

  tunceli ovacık jandarma komando taburunda ve il merkez jandarma komutanlığında cobra timi silah operatörü olarak görev yaptım sayısız görevlere çıktım.vatanıma hizmet etmek milletime yararlı olmak istiyorum.ilgili makamlara arz ediyorum..
  abdurrahim bilgi: cep:543 234 34 43 / 542 770 36 29

 32. osman kılıç
  28 Ağustos 2012 - 14:07

  bir dahaki alımlar ne zaman

 33. halil
  21 Ağustos 2012 - 20:00

  86 liyim ne yamam gerekıyor uzman olmak ıcın

 34. yusuf özçelik
  21 Ağustos 2012 - 15:38

  89/2 olarak askerlik görevimi tamamladım tekrar sözleşmeli er olarak askerlik yapmak istiyorum bu benim no 0543 649 57 60 arayp bilgi verirseniz vatan sana canım fedaaa

 35. yunus emre
  21 Ağustos 2012 - 06:54

  91/1olarak askerlık yaptım ığdırda uzman çvş olmak isiyorum.tsk da görev almak istiyorum.her türlü tehlikeye razıyım.sınavın ne zaman olacağından haber verin.

 36. serkan
  20 Ağustos 2012 - 13:31

  90/3 olarak askerlık yaptım batmanda komando olarak yaptım ben tsk da calışmayı sevıyorum catışmalara gırmeye hazırım uzman erbaş olmak ıstıyorum

 37. muslüm
  20 Ağustos 2012 - 08:40

  bidahaki başvurune zaman arkadaşlar bilen varmı

 38. mehmet nesri güçin
  13 Ağustos 2012 - 09:02

  iyi günler şimdi askerdeyim ve uzman çavuş olmak istiyorum acaba ne zaman başvuru yapabiliriz

  bizi bilgilendirirseniz seviniriz

 39. akın
  12 Ağustos 2012 - 17:11

  bende sözleşmelı olarak görev yapmak istıyom sayın genel yetkılerımız dikate alınız ….

 40. ugur tora
  07 Ağustos 2012 - 16:33

  Ben 88/4 sırnak gormec de askerligimi yapdım askerlık alımı için ne yapmam gerekiyor.

 41. yusuf sılay
  02 Ağustos 2012 - 10:21

  ben sözleşmeli uzman olmak istiyorm bana yardmcı olurmusunz ben askerliyimi 89 3 olarak şırnak komando tugaynda yaptım askerliği çok seviyorm vatanıma milletime hizmet yapmaktan onur duyuyorm bana yardımcı olurmusunuz bu benm no aradysanz sevinirm 544 806 00 11 saygılarımla …….

 42. ferdi
  01 Ağustos 2012 - 18:18

  (ben askerlıgımı 86/2 yaptım terhıs tarıhım:temmuz 2007) ılerıde bu tarıhlerı de kapsayan bır yasa duzenlemesı olacak mı acaba..

 43. vedat
  31 Temmuz 2012 - 13:31

  arkadaşlar ben askerden yeni geldim ama askerliği seviyorum ondan sözleşlemeli askerlik başvurunsunda bulunacam ama başvuru günü belli değil

 44. mutlu tokdemir
  30 Temmuz 2012 - 11:02

  ben askerligimi komando olarak yaptım guneydoğu kırsallarını cok iyi bilirim özellikle şınak gabar ve cudi kırsallarını cok iyibilirim alımlar başladıgı zaman beni cepten arayın 05414762079 coksevinirim

 45. atilla han
  29 Temmuz 2012 - 18:21

  dövmemvar bu alınmamda sıkıntı yaratırmı ?

 46. yusuf demir
  28 Temmuz 2012 - 09:50

  arkadslar uzman erbaş ağostos ayında mı yapılacak bılgısı olan var mı başvuru hakkında olan varsa bana ulasabılırler mı 0542 677 18 35

 47. M.SPL
  18 Temmuz 2012 - 16:15

  2012 yılı ikinci dönem uzman erbaş temini ne zaman başlayacak. Bilgisi olan varmı?

  • devlet
   05 Kasım 2012 - 21:15

   21 11 2012 yazılı sınav var ankara personel temin falyettinde cebecii ankarada

 48. HASAN
  12 Temmuz 2012 - 19:59

  arkadaşlar bende askerden yeni geldım maddı durumumz ıyı değil sözleşmeli erbeaş veya ere başvurmak istıyorum.. asker de de çavuştum.. bnm ne yapmam lazım benı bılgılendırır mısınız tşklr….

 49. adem KARTAL
  11 Temmuz 2012 - 09:07

  ben askerden 2009 da geldim bu vatan için şehit kardeşlerim için kanını almak için benide alın ADEM KARTAL

 50. semih
  10 Temmuz 2012 - 07:29

  arkaşlar 11 haziranda 2012 alımlar sona erdi tekrar alım nezaman başlar bilmyrm hava kkk katılın orası rahat mış

 51. sefer
  08 Temmuz 2012 - 19:59

  sözleşmeli erlerin 2 dönem sonuçları açıklandımı haberimiz mi yok yoksa daha açıklanmadı

 52. cem
  08 Temmuz 2012 - 12:00

  23şubat2008 tarihinde asker oldum 23mayıs 2009 tarihinde terhis oldum sözleşmeli er olabilirmiyim yoksa yaşım dolmuşmu

 53. rıdvan
  06 Temmuz 2012 - 19:23

  size zahmet bize bir cvp verin ??? benim askerlik 3 yıl oldu biteli gecen sezon başvuramadık şimdiki başvurma tarihi nezaman ve ne yapmamız gerekiyo tşkler

 54. yunus
  26 Haziran 2012 - 19:36

  sözleşmeli er alımı birdaha çıkaçakmı ve lise terk alınırmı bilgilendirirmisiniz

 55. muslum
  26 Haziran 2012 - 18:22

  ben uzmanlıga baş vurmak istiyorum

 56. EMRE
  24 Haziran 2012 - 07:33

  ben szlesmleı ere basurdun 21ınde sınavım vardı be 20sınde baktım yetısemedım bıdakı sınav nezman bılgılendırrmısınz

 57. hakan
  16 Haziran 2012 - 06:48

  bır daha kı başvuru tarıhı ne zaman

 58. serkan
  11 Haziran 2012 - 09:39

  vatanıma bayragıma canımın son damlasına kadar feda olsn

 59. abdil
  06 Haziran 2012 - 15:39

  yenı basvuru yaptım cvp ne zaman gelır

  • burhan kaymaz
   11 Haziran 2012 - 15:23

   bend eyeni başvurdum bekliyo arıcaklar yada internet ten takip et

 60. baayram ünal
  03 Haziran 2012 - 17:22

  ben askerden yeni geldim sözleşmeli er veya erbaş olarak kalmak istiyorum

 61. oğuz
  28 Mayıs 2012 - 05:17

  ben uzman erbas olmak istiyom basvuru yaptım internetten amam cvp nereye geliyo bulamadım yardımcı olursanız sevinirim

 62. ahmet
  16 Mayıs 2012 - 08:25

  ben askerden yeni geldım orta okul okuldum madi turumm iyi deyin uzman olarak kalmak istiyom.

 63. rmzn
  15 Mayıs 2012 - 20:46

  formu doldurumşimdi neapmamgerekiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KPSS 60 Puanla Muvazzaf Astsubay Alım İlanıTSK Lisans ve önlisans mezunu KPSS’den 60 puan şartıyla sınavla muzazzaf astsubay...
TSK KPSS 60 Puanla Muvazzaf Subay AlacakTürk Silahlı Kuvvetleri kuvvet komutanlıkları bünyesinde görev yapmak üzere dış...
Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş AlacakJandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında (12 Branş) 1.457 Sözleşmeli Uzman...
KPSS ile Uzman Erbaş Alım İlanı 2018Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde...
2018 Yılı Sözleşmeli Er Alım İlanıMilli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde...
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanıHava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf...
MSB Tüm Kuvvet Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Alımı YapacakMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli...
MSB KPSS Puanıyla Uzman Erbaş Alımı YapacakMilli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı...
TSK Muvazzaf Subay ve Astsubay AlacakTürk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri (yer sınıflarına) ve Özel Kuvvetler...
Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım İlanı 2017Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli uzman erbaş alımı için duyuru yaptı. Devlet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım