Kilis Musabeyli SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kilis Musabeyli SYDV Personel Alım İlanı
11 Mayıs 2012 - 10:01

KİLİS İLİ MUSABEYLİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı karan ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Üç (3) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel bir (1) adet “Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli, personel alınacaktır. Buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ A- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR;

1-     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-  Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış (Mülakat sınavı tarihi itibariyle) olmak,

4-  Askerlik görevini yapmış olmak,veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7-     Adli sicil kaydı bulunmamak.

8-     İki (2) ay deneme süreli olacaktır.

B- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR;

1-     4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından ( İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım , Sosyal Hizmetler, İngilizce Öğretmenliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden) mezun olmak,

2-  İşe alım sürecinde geçerli olan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3-     Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.

 

4-  İyi derecede Bilgisayar Programlan Kullanıyor olmak. (Windows, Word, Excel, Powerpoint vb gibi bilgisayar programlannı kullandığını gösteren M.E.B. kurumları onaylı sertifikaya sahip olmak veya bilgisayar dersi aldığına dair belge sunmak).

5-      Seyahat engeli bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek , akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

6-  Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak.

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ

A- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-  Medeni Haklannı kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-18 yaşını bitirmiş ve 27 yaşını doldurmamış (Mülakat tarihi itibariyle) olmak,

4-  Erkek Adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,

5-     Kamu haklanndan mahrum bulunmamak,

6-     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştınna, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkum olmamak,

 

7-    Adli sicil kaydı bulunmamak.

8-    İki (2) ay deneme süreli olacaktır.

B- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1-     Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2-  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak

3-     En az B sınıfı ehliyeti olmak, aktif araç kullanıyor olmak, seyahat engeli bulunmamak.

4-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

5-     Başvuru tarihi itibari ile en az 6 ay süre ile Musabeyli İlçesi sınırlan içerisinde ikamet ediyor olmak.

6-     Temizlik hizmeti yapabilmek,

7-     Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

8-     M.E.B kurumları onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya bilgisayar dersi aldığına dair belge sunmak.

9-     Erkek adaylar için kalorifer ateşçiliği belgesine sahip olmak,

BAŞVURU BİLGİLERİ :

Başvurular 21.05.2012 Tarihi mesai bitimine kadar İnternet üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV Personel alım ilanlanndan ya da http://app. aile.gov.tr /vakifılan/ adresinden yapılacaktır. Mülakata girmeye hak kazananların ve mülakatı kazananlann listesi Kilis Valiliği internet sitesinde (www.kilis.gov.tr) duyurulacak olup kişilere aynca tebligat yapılmayacaktır. Bu bildirim tebligat yerine geçecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Başvurular sistem tarafından KPSS puanlanna göre sıralanacak işe alınacak personel sayısının üç katı
kadar sayıda kişi (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için (9) kişi, mülakata alınacaktır.

Mülakat 25.05.2012 Cuma günü saat 10:00’de Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.

2-  Mülakatta başanlı olmak için 100 üzerinden en az 60 almak gerekmektedir. Basan sıralaması KPSS puanının %. 50 si mülakat puanın % 50 sinin toplamı ile belirlenecektir. Mülakatta 60 puan altında alanlar başansız sayılacaktır. Mülakat sonucunda başarılı olanlann içerisinden en yüksek puan alanlar arasından Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 asil, 3 yedek aday, Yardımcı Hizmet Görevlisi İçin 1 asil 1 yedek aday belirlenecektir.

3-     Mülakata çağnlacak adaylar istenilen şartlan taşıdıklannı gösteren aşağıdaki belgelerin aslını veya tasdikli fotokopilerini Vakfa teslim edeceklerdir. Mülakata katılmayan aday hakkını kaybedecektir.

4-  Adaylann evraklan üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartlan uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Heyetince sıralamaya göre yedek aday çağnlabilecektir.

5-     Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlann atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılabilecektir. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağınlabilir.

6-     Mülakata giren adayların başansız olması nedeniyle ilana çıkılan kadronun tamamının veya kısmen doldurulamaması halinde boş kalan kadronun 3 katı kadar aday sistemden puan sıralamasına göre istenebilecek ve ilan edilen tarihte bu adaylar komisyon tarafından mülakata çağnlabilecektir.

7-     Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

MÜLAKATTAN ÖNCE İSTENİLECEK BELGELER

1-    İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.)

2- Nüfus Cüzdan aslı ve fotokopisi, veya onaylı sureti (T.C.no üzerinde yazılı olacak)

3-    Nüfus Aile Kayıt Örneği.

 

4- Diploma veya bitirme belgesi (Aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti), bitirme,ütranskrip, belgesi verenler 2 ay içinde diploma aslını ibraz etmek zorundadır.

5-    KPSS P 3 Sınav Sonuç Belgesi (Aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti.)

6-    Özgeçmiş. (A 4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)

7-    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, Yardımcı Hizmet Görevlisi için terhis belgesi.

8-    Yardımcı Hizmet Görevlisi için Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi. (Sosyal Yardım ve inceleme görevlisi için varsa)

9-    M.E.B kurumlan onaylı Bilgisayar Sertifikası veya bilgisayar dersi aldığına dair belge aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti. İş deneyim belgesi

 

10-   İş- Kur Kaydı belgesi.

11-   Sağlık Durum Beyanı (Mülakatı kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.)

12-   Adli Sicil Durum Beyanı. (Mülakatı kazanan kişinin adli sicil kaydı istenecektir,)

13-   İkametgah Belgesi,(Yardımcı Hizmet Görevlisi İçin)

14-   Yardımcı Hizmet Görevlisi için Erkek adaylarda kalorifer ateşçiliği belgesi.

NOT : İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek, ancak asıllan mülakattan önce ibraz edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Musabeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı / Hükümet Konağı MUSABEYLİ/ KİLİS

Tel: 0-348- 746 20 42 – 746 22 63

İlanen Duyurulur

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım