Kastamonu İhsangazi SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kastamonu İhsangazi SYDV Personel Alım İlanı
09 Mayıs 2012 - 19:41

T.C.

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

KASTAMONU İLİ İHSANGAZİ İLÇESİ

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 Sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 03.04.2012 tarih ve 1223 sayılı 2012/12 sayılı genelgesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca şartları uyan adaylar arasından iki      (1) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  1 adet “Büro Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

 

ÜNVANI ADEDİ
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1

Büro Görevlisi

1

TOPLAM

2

 

1-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

 

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ile “Büro Görevlisi” için herhangi bir 4 yıllık Yüksek Öğrenim kurumundan mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih sebebidir).

9. ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2010-2011Kamu personeli seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10.  Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak (İş tanımı Vakıfta mevcuttur)

2- ÖZEL ŞARTLAR

1. İhsangazi ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Sınavıda başarılı
       olan aday İçin geçerli)

2. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

3.  İşin Süresi: Daimi (6 Ay Deneme Süreli)

 

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2-Bitirdiği okulun diploması, çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi yada noter onaylı sureti

5- Son 6 ay içerisinde çektirmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

6- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,

7- Adli sicil belgesi,

8- Sağlık raporu (Sözleşme öncesi istenecektir)

9-Özgeçmiş.(Doğum yeri,doğum tarihi,eğitim durumu,iş deneyimleri,özel meziyet, ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri,hobileri gibi konular)

10-Varsa iş deneyim belgesi,Bilgisayar sertifikası,ehliyet fotokopisi.

Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

 

 

 

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki SYDV Personel Alım İlanları linki üzerinden 09.05. 2012 – 21.05.2012 tarihleri arasında online yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi 22.05.2012 tarihinde açıklanacaktır. Sözlü Sınav 24.05.2012 Perşembe günü saat 14:00’de Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.

2- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler sözlü sınav tarihi olan 24.05.2012 günü saat 11:00’ a kadar adaylar tarafından bizzat teslim edilecektir. Başvurular ile ilgili Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, her bir unvan için  alınacak personel sayısının 3 (üç) katı olarak belirleneceğinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “SYDV personel alım ilanları” linkini kullanarak başvuru yapmaları zorunludur. Mülakata katılmaya hak kazanan adayların İstenen Belgeleri Mülakat sınavından önce 24.05.2012 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Vakfımıza teslim etmesi gerekmektedir.

4- Mütevelli Heyetince oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak olan Sözlü Sınavda adayların işe uygunluğu 100 tam puan üzerinden;

Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti, liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, genel kültürü ve bilgi birikimi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilecektir.

5- Mülakat sonucu en yüksek puanı alan “Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi” için  1 (bir) kişi asil, devamında en yüksek puanı alan 1 (bir) kişi de yedek, “Büro Görevlisi” için1 (Bir) kişi asil devamında en yüksek puanı alan 1 (Bir) kişi de yedek  olarak tespit edilecektir.

6- Vakfımız işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

5-DİĞER HUSUSLAR

1- Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların listesi Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.ihsangazi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacak, ayrıca iletişim Telefonu ile Tebligat yapılacaktır.

2- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, İhsangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile sözleşme imzalanır.

3- Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.

4- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

5- Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

 

6-  BAŞVURU – MÜLAKAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Adresi : http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV Personel Alım  İlanları Linki.    

Mülakat yeri: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Binası İhsangazi /Kastamonu

İHSANGAZİ  SYD Vakfı : (366) 3921596     

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.