Kastamonu Araç SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kastamonu Araç SYDV Personel Alım İlanı
11 Mayıs 2012 - 12:43

T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlanna İlişkin esaslan düzenleyen genelge ve 4857 Sayılı İş Yasası uyannca şartlan uyan adaylar arasından iki (2) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisiunvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

1-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adaylann aşağıdaki şartlan taşıması gerekmektedir.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Medeni haklannı kullanma ehliyetine sahip olmak,

3.18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5.   Kamu haklanndan mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu’ nun 48.
Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

  1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanştınna, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkûm olmamak.
  2. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.
  3. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” için herhangi bir 4 yıllık Yüksek Öğrenim kurumundan mezun olmak.
  4. ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10. Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak (İş tanımı Vakıfta mevcuttur)

 

2- ÖZEL ŞARTLAR

1.    ARAÇ     ilçesinde     ikamet     etmeyi     kabul     ve     taahhüt     etmek,     (Sınavıda     başarılı
olan aday İçin geçerli)

  1. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.
  2. İşin Süresi: Daimi (6 Ay Deneme Süreli)

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2-Bitirdiği okulun diploması, çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4-2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi yada noter onaylı sureti

5-    Son 6 ay içerisinde çektirmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

6-    Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,

7-    Adli sicil belgesi,

8-    Sağlık raporu (Sözleşme öncesi istenecektir)

Not:   Fotokopisi  verilecek belgelerin  müracaat esnasında  aslı  yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-          Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV
Personel Al
ım İlanları linki üzerinden 10.05. 2012 – 18.05.2012 tarihleri
arasında online yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi 21.05.2012 tarihinde
açıklanacaktır. Sözlü Sınav 24.05.2012 Perşembe günü saat 10:00’da
Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.

2-   Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler sözlü sınav tarihi olan 24.05.2012 günü saat 09:00′ a kadar adaylar tarafından bizzat teslim edilecektir. Başvurular ile ilgili Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-   Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, her bir unvan için alınacak personel sayısının 3 (üç) katı olarak belirleneceğinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “SYDV personel alım ilanlarılinkini kullanarak başvuru yapmaları zorunludur. Mülakata katılmaya hak kazanan adayların İstenen Belgeleri Mülakat sınavından önce 24.05.2012 Perşembe günü saat 09:00’a kadar Vakfımıza teslim etmesi gerekmektedir.

 

4-  Mütevelli Heyetince oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak
olan Sözlü Sınavda adayların işe uygunluğu 100 tam puan üzerinden;

Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, genel kültürü ve bilgi birikimi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilecektir.

5-  Mülakat sonucu en yüksek puanı alan ilk 2 (iki) kişi asil, devamında en yüksek
puanı alan 2 (iki) kişi de yedek olarak tespit edilecektir.

Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bildirilerek, onay alındıktan sonra “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” düzenlenerek görevine başlatılacaktır.

6-   Vakfımız işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların
tamamına ya da bir kısmına atama yapıp yapmamakta serbesttir.

5-DİĞER HUSUSLAR

1-    Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların listesi Kaymakamlık
resmi internet sitesi olan www.arac.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-  Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 gün
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Araç Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda
oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile sözleşme imzalanır.

3-Adaylar sadece bir İŞ pozisyonu için müracaat edebilir.

4-   Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

5-   Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6-     Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlannda olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

6- BAŞVURU – MÜLAKAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Adresi: http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV Personel Alım İlanları Linki.

Mülakat veri: Araç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Binası Araç /Kastamonu

ARAÇ SYD Vakfı: (366) 3621356

İLANEN DUYURULUR

10/05/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.