Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kastamonu Ağlı SYDV Personel Alım İlanı
18 Mayıs 2012 - 7:49

 AĞLI İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ

             PERSONEL  ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyetinin 10/05/2012 tarih ve 2012/10-7 sayılı kararı ile bir (1) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve bir (1) adet “Büro Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli toplam iki (2) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı: Ağlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adres        : Merkez Mahallesi Mustafa Yanıkkaya Caddesi No:33 Hükümet Konağı AĞLI/KASTAMONU

Telefon     : (366) 737 13 82

Faks          : (366) 737 13 84

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İş Sayısı            : 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

                               1 (Bir) Büro Görevlisi  

Başvuru Tarihleri      : 11/05/2012- 21/05/2012 (Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu günleri de başvuru yapılabilecektir.)

Başvuru Adresi     : Merkez Mahallesi Mustafa Yanıkkaya Caddesi No:33 Hükümet Konağı  AĞLI/KASTAMONU

 

İrtibat                  : Cemil TOPRAK / Vakıf Müdürü

 

 

MESLEKİ ÖZELLİKLER

İş Alanı / Pozisyon : 1)Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

                             2)Büro Görevlisi   

İşin Süresi             : Belirsiz Süreli (6 ay deneme süreli)

 

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1.GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

g) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilecektir.),

h) ÖSYM tarafından yapılan 2010 veya 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

i) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

2.ÖZEL ŞARTLAR

a) Son altı (6) aydır Ağlı  ilçesinde ikamet ediyor olmak,

b) En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş deneyimine sahip olmak,

c) İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak (Vakıf otomasyon sistemlerini kullanabiliyor olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar sertifikası olan adaylar öncelikli tercih edilecektir),

d) Seyahat etmesine engel bir durum olmaması,

MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek fotokopisini Vakıflara teslim edecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (vakıftan temin edilecektir),

2- Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi,

3- Diploma aslı veya onaylı sureti,

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

5- KPSS P3 sınav sonuç belgesi,

6- Adli sicil kaydı,

7- Yerleşim Yeri Belgesi,

8- Nüfus Kayıt örneği,

9- Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti/askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Erkek adaylar için),

10- Ehliyet fotokopisi(başvuru sırasında aslı görülecektir),

11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi(zorunlu değildir),

12- Varsa iş deneyim belgeleri.

3.DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

 

 

 

 

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-) SINAV İLANI;

11 MAYIS 2012 ile 21 MAYIS 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Ağlı Kaymakamlığı web sitesi (www.agli.gov.tr)’nde ilan ettirilecektir.

2-) BAŞVURU ;

11 MAYIS 2012 – 21 MAYIS 2012 Mesai bitimi olan Saat : 17,30’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web adresinden online olarak başvuracaklar.

Başvurular sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yukarıda sayılan diğer belgeler, sınavı kazanan adaylardan istenecektir.

3-) MÜLAKAT :

1) Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 22/05/2012 tarihinde Ağlı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde www.agli.gov.tr ilan edilecektir.

2) Mülakat sınavına hak kazanan adayların başvuru için istenen belgeleri 24/05/2012 günü saat 17:30’a kadar Ağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna elden ulaştırması zorunludur. Bu tarihten sonra gönderilen evraklar veya evraklardan herhangi bir tanesinin eksik olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3)Adaylar için Geçerli (2010 KPSS veya 2011 KPSS Sonuçları) KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. (Mülakata hak kazanan son kişinin KPSS P3 puanı ile aynı puanda olan adayların tamamı mülakata çağırılacaktır.)

4) Sözlü sınav(mülakat) Ağlı Kaymakamlığı toplantı salonunda 25/05/2012 tarihinde Saat 10:00 da gerçekleştirilecektir.

5) Mülakat sınavı sonuçları www.agli.gov.tr adresinde, Vakıf Bürosu ve Hükümet Konağı ilan panosunda ilan edilecektir.

6) Mülakat sınavı sonucunda her bir pozisyon için en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek aday tespit edilecektir. Sınavı kazanan asil aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onaylamasına müteakip, kendilerine elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilen sınav sonucuna istinaden, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamadığı takdirde sözleşme hakkından feragat etmiş sayılacak ve en yüksek mülakat puanı alan yedek aday beş iş günü içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

7) İşe alınacak personele, Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

8)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR. 11/05/2012

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym