Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği
21 Mayıs 2012 - 20:30

22 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28300

YÖNETMELİK

Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılığı giriş sınavı, Planlama Uzmanlığı yeterlik sınavı ve yetiştirilme esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Bakanlık kadrolarına Planlama Uzman Yardımcısı ve Planlama Uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,

b) Birim: Uzman yardımcısının çalıştığı harcama birimini,

c) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Giriş sınavı: Planlama uzman yardımcılığı giriş sınavını,

d) Giriş sınav komisyonu: Planlama uzman yardımcılığı giriş sınav komisyonunu,

e) Kılavuz: Planlama uzmanlığı tez yazım kılavuzunu,

f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

g) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

ğ) Müsteşar: Kalkınma Bakanlığı Müsteşarını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Personel Dairesi Başkanlığı: Kalkınma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

i) Sınav kurulu: Planlama uzmanlığı tez değerlendirmesini ve yeterlik sınavını yapan kurulunu,

j) Uzman: Planlama uzmanını,

k) Uzman yardımcısı: Planlama uzman yardımcısını,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atama

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Bakanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcısı adayları giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre, Bakanlıkça belirlenen yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü bölümlerinden oluşan sınavdır.

(2) Giriş sınavı, giriş sınav komisyonu tarafından yapılır. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı klasik veya test usulünde diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

(3) Uzman yardımcısı adayları için açılacak sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır. Bakanlık, öğrenim dalları itibarıyla belirleyeceği uzman yardımcılığı kontenjanlarına giriş sınavı için, KPSS sonucunda aldıkları puan türleri, taban puanları ve sınavda alınan başarı derecelerini göz önüne almak suretiyle çağırılacak aday sayısını tespit ederek ilan eder.

(4) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının, yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde dört katından fazla olamaz.

Duyuru

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadro sayısı, sınıf, unvan ve dereceleri, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri ve asgari puanlar veya puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, son müracaat tarihi ile müracaat yeri, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, müracaat süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde yayımlanır ve Bakanlık resmi internet sayfasında ilan edilir.

Aranan şartlar

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) Son başvuru tarihi itibariyle, geçerlik süresi dolmamış KPSS puan türü veya türlerinden giriş sınavı ilanında belirtilen taban puanı almak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olmak,

d) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bakanlıkça tespit edilecek diğer yabancı dillerden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içerisinde yapılmış KPDS’den Bakanlıkça ilan edilen puan veya üstünü almış veya geçerlik süresi dolmamış KPSS yabancı dil bölümünde Bakanlıkça belirlenen sayıda soruyu veya üstünü doğru cevaplamış olmak,

şarttır.

İstenilen belgeler

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuranlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bakanlıkça hazırlanan iş talep formu.

b) Mezuniyet diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

ç) T.C. kimlik numarası beyanı.

d) Özgeçmiş.

e) Üç adet vesikalık fotoğraf.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Personel Dairesi Başkanlığına en geç sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Giriş sınavına katılabileceklerin isimleri Bakanlık ilan panosu ve resmi internet sayfasında ilan edilir. Bu ilandan itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Genel Müdürlükçe belirlenen üç kişilik bir komisyon tarafından yedi gün içinde sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeye göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, giriş sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

Giriş sınav komisyonu

MADDE 8 – (1) Giriş sınav komisyonu, Müsteşarın onayı ile belirlenen bir başkan ile altı asil ve altı yedek üyeden teşekkül eder. Giriş sınav komisyonu başkanı ve üyeleri, hukuk müşaviri, daire başkanı ve daha üst seviyedeki Bakanlık yöneticileri ile planlama uzmanları veya sayılan görevleri yapmış olanlar arasından seçilir. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından da giriş sınav komisyonu üyesi seçilebilir.

Giriş sınavının yapılışı

MADDE 9 – (1) KPSS’ye katılanlardan, ilanda belirtilen şartları taşıyanlar, istenilen belgeler ile süresi içinde başvurmak suretiyle giriş sınavına alınırlar.

(2) Giriş sınav komisyonu veya sınavı yapan kurum sınav sorularını hazırlar, sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınav yapılması halinde başarı puanı yüz üzerinden en az yetmiştir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday Bakanlık ilan panosunda ve resmi internet sayfasında ilan edilerek sözlü sınava çağrılır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır. İlgililer ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav komisyonunca yedi gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin herbiri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(4) Sınav sonuçları sınavı takip eden en geç üç işgünü içinde giriş sınav komisyonu başkanı tarafından Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

Değerlendirme

MADDE 10 – (1) Başarı puanı yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı, yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı, yüksek olan aday sıralamada üstte yeralır.

(2) Genel Müdürlük tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla giriş sınav komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar giriş sınav komisyonunun uygun görüşü ile başka öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

(3) Asil listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, Bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(4) Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Sonuçların duyurulması

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük sınavın nihai sonucunu kendisine bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde Bakanlık resmi internet sayfasında ve ilan panosunda ilan eder. Sınav sonuçları, kazanan adayların adresine yazılı olarak da tebliğ edilir.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 12 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) Dört adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 13 – (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine tebliğ edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(5) Giriş sınavı sonucunda atanarak göreve başlatılan uzman yardımcıları onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına ve ÖSYM’ye bildirilir.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 14 – (1) Uzman yardımcılığı kadrolarına atananlar, konuları ve uygulama esas ve yöntemleri birimlerin görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe belirlenen intibak eğitimi programına katılmak zorundadırlar.

(2) Uzman yardımcılarının, planlama uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla Genel Müdürlük tarafından çalıştıkları birimlerin görüşleri de alınarak hazırlanan yetiştirme planı Müsteşarın onayına sunulur. Uzman yardımcıları onaylanan yetiştirme planı içerisinde yer alan tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. Ayrıca birimlerce de hizmet içi eğitim programları düzenlenebilir. Birimlerce yapılan eğitimler başlamadan iki hafta önce, alınacak eğitimin konusu, süresi, mekanı, varsa eğiticilerin özgeçmişlerini içeren bir rapor Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca bu eğitimlerin sonuçları da Genel Müdürlüğe raporlanır.

(3) Uzman yardımcıları, Bakanlığın gerekli görülen birimlerinde ve kendi görev alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda staj ve/veya eğitime gönderilebilirler.

(4) Uzman yardımcılarının staj, araştırma ve inceleme gibi maksatlarla yurt dışına gönderilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi, Yeterlik Sınavı ve Atama

Uzmanlık için aranan şartlar

MADDE 15 – (1) Planlama uzmanlığına atanabilmek için;

a) Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Uzmanlık tezinin sınav kurulunca başarılı kabul edilmesi ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

c) Uzman yardımcılığı döneminde alınan KPDS’den asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak,

şarttır.

(2) Aylıksız izin (askerlik dâhil) ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izin süreleri birinci fıkranın (a) bendindeki sürelere dâhil değildir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az iki yıl fiilen çalıştıktan sonra, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konular arasından bir konu belirleyerek Kılavuzdaki esaslar çerçevesinde tez konusu önerisini bir ay içerisinde hazırlar. Hazırlanan tez konusu önerisi ilgili birimin onayına sunulur. Tez konusu önerisi ilgili birim tarafından bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilerek kesinleşir.

(2) Uzman yardımcısının talebi üzerine kesinleşmiş olan tez konusu değiştirilebilir. Bu değişiklik birinci fıkra hükümleri esas alınarak en çok iki kere yapılır.

(3) Süresi içerisinde tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcılarından Genel Müdürlükçe bir ay ek süre verilerek birinci fıkrada belirtilen işlemleri yapması yazılı olarak istenir. Bu süre sonunda da tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcılarına sınav kurulu tarafından onbeş gün içerisinde resen tez konusu bildirilir.

Tez danışmanlığı

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcısı tez konusu önerisi kesinleştikten sonra, Bakanlık personelinden veya konuyla ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman personelden veya tez konusuyla ilgili öğretim üyelerinden bir tez danışmanı belirler. Tez danışmanlarını belirleyemeyen uzman yardımcılarına birim amirleri tarafından tezin konusuna göre bir tez danışmanı belirlenir. Tez konusuna göre tez danışmanı sayısı birden fazla belirlenebilir. Belirlenen tez danışmanı/danışmanları ilgili birim tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısı, tezini, Kılavuzda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlamak zorundadır.  Tezin bilimsel esaslara uyması ve uzman yardımcısının kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması esastır.

(2) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(3) Tez hazırlama süresinin son iki ayında uzman yardımcısına gerekli kolaylık sağlanır.

(4) İntihâl yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır ve ilgili hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Uzmanlık tezinin teslimi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı tezini, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en erken altı ay, en geç bir yıl sonra teslim eder.

(2) Uzman yardımcısının önceden Genel Müdürlüğe yazılı olarak talepte bulunması kaydıyla, bu süreye, aylıksız izin toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile bir ay veya daha uzun müddet yurt içi veya yurt dışında görevli geçen süreler dâhil edilmez.

(3) Süresi içinde tezini hazırlayan uzman yardımcısı tezini birim amirine yazıyla teslim eder. Birim amiri teslim aldığı tezi onbeş gün içerisinde tez konusu önerisine uygunluğu açısından değerlendirerek Genel Müdürlüğe intikal ettirir.

(4) Genel Müdürlük, teslim aldığı tezi sınav kuruluna onbeş gün içinde teslim eder.

(5) Süresi içerisinde tezlerini sunmayanlara tezlerini sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Sınav kurulu

MADDE 20 – (1) Sınav kurulu bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.

(2) Müsteşar; bir müsteşar yardımcısı başkan olmak üzere, daire başkanı ve üzeri yöneticiler ve planlama uzmanları ile sayılan görevleri yapmış olanlar ve/veya gerekli görürse yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından dört asil ve dört yedek üye belirler.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Asil üyenin katılamadığı durumda yedek üye Kurula katılır.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Sınav kurulu, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler. Tezi uygun görülen uzman yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içerisinde çağrılır.

(2) Uzman yardımcısı sınav kurulu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının sözlü savunmasından sonra sınav kurulu üyeleri oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır ve karar oy çokluğu ile alınır ve karar açıklanır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(5) Sınav kurulu tarafından tezi başarısız görülen uzman yardımcısına yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Tezde gerekli görülen düzeltmeleri yapması için ise uzman yardımcısına üç ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, sınav kurulu tarafından Bakanlıkça yeterlik sınavına girmeye hak kazananlara en geç iki ay içinde yazılı veya sözlü şekilde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, uzman yardımcısının kalkınma ve planlama ile ilgili bilgilerine ilaveten uzmanlık alanındaki ve Bakanlığın görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisi göz önüne alınarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde yüz puan üzerinden en az yetmiş puan olması, sözlü sınav yapılması halinde ise sınav kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

(5) Sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve süresi içinde istenilen yabancı dil başarı belgesini getiren uzman yardımcısının Planlama Uzmanı olarak boş kadro durumuna göre ataması yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden atanma

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Planlama Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla Planlama Uzmanlığına atanabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 24/8/2001 tarihli ve 24503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte en az iki yıl çalışıp tez konusu bildirmemiş olan uzman yardımcıları bir ay içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen usûl ve esaslar çerçevesinde uzmanlık tez konularını bildirirler. İki yılı doldurup tez konusunu bildirmiş ve bir yılı aşkın süredir tezlerini teslim etmemiş olanlar dokuz ay içerisinde tezlerini teslim ederler.

(2) Mevcut uzman yardımcılarından tez savunması aşamasında olanlar hakkında yürürlükten kaldırılan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım