Isparta SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Isparta SYDV Personel Alım İlanı
15 Mayıs 2012 - 20:10

Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alımı 2012

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün, 03.04.2012 tarih ve 2012/12 no’lu ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 no’lu Genelgeleri ve 16/02/2012 tarih ve 2012/1 no’lu kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esaslar” doğrultusunda, Isparta Valiliği Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, “3 (üç) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve “1 (bir) adet Büro Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı                                              : Sözleşmeli Personel Alımı.

İşin Süresi                                          : Belirsiz Süreli (2 (İki) Ay Deneme Süreli)

Personel Unvanı                                 : “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve “Büro Görevlisi”

İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 4 (Dört)

1 –       ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER A) GENEL ŞARTLAR

1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)  18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8)  4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden
mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3
puan türünde en az 60 puan almış olmak

9-   Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (3 (üç) Adet)

.    4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından Sosyoloji. Psikoloji. Psikolojik Danışmanlık ve

Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun

olmak. .    İşe Alım  sürecinde  geçerli  olan  (2010-2011   yılı) Kamu Personeli   Seçme  Sınavında

KPSSP3 Puan Türünde en az 60 puan almış olmak .    Sosyal iletişim becerisine sahip olmak .    Görevini   devamlı   yapmasına   engel   olabilecek  vücut  ve   akıl   hastalığı   veya   Özrü

bulunmamak. .    Bilgisayar Ofis programlarına hakim olmak, .    Varsa İş Deneyim ve Sertifika Belgeleri, .    Özgeçmiş,

Büro Görevlisi (1 (bir) Adet)

 • 4  Yıllık  Yüksek  Öğretim  Kurumlarının   Siyasal  Bilgiler ve  İktisadi   İdari  Bilimler Fakültelerinin iktisat, işletme, maliye veya muhasebe bölümlerinin birinden mezun olmak
 • İşe Alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
 • Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
  • Görevini   devamlı   yapmasına   engel   olabilecek  vücut  ve   akıl   hastalığı   veya   özrü bulunmamak.
  • Bilgisayar Ofis Programlarına hakim olmak,
  • Muhasebe bilgisi ve deneyimine sahip olmak,
  • Varsa İş Deneyim ve Sertifika Belgeleri,
  • Özgeçmiş.

2-       BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-  Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Vakıftan alınacaktır.)

2-  Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya Vakıfça onaylı sureti,

3-  (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanının Vakıfça tasdikli bir fotokopisi,

4-  2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi (4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumu mezunu olarak girilen sınav sonucu geçerlidir)

5-  2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

6-  Varsa iş deneyim belgeleri ve özgeçmişleri

7-  Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir) 8)     Adli Sicil Belgesi (İşe alım kararından sonra istenecektir)

 

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-   Adaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün
http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak başvuru yapacak olup;
Vakfımızdan alınacak İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı
ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 18.05.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Isparta
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Gazikemal Mah. İnce Sokak No:19 (Aşevi
Binası) ISPARTA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-   Başvurular alındıktan sonra yapılan değerlendirme neticesinde genel ve özel şartlarda istenilen belge ve özellikleri taşıyan adayların içerisinden KPSSP3 puan türüne göre sıralama yapılacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (Büro Görevlisi için 3 aday, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 9 aday) sözlü mülakata çağrılacaktır. Mülakat tarihi ve saati, başvuran adayların KPSSP3 puanına göre sıralanmış tam listesi ve mülakata çağırılacak aday listesi son başvuru tarihinden sonraki 3 gün içerisinde www.isparta.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

3-   Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

4-   Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra istenilen şartlara uymayan veya eksik belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ
DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için bir 1 asil 2 yedek olmak üzere 3 aday mülakata çağırılacaktır. Mülakat Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen aday ile Mütevelli Heyetin onayından sonra sözleşme imzalanacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

 

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Mülakata çağırılan adaylar içerisinde istenilen pozisyona uygun bilgi, deneyim ve nitelikte aday olmaması halinde Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen Mülakat Komisyonunca durum tutanak altına alınır ve başvuran diğer adaylardan yine KPSSP3 puan sırasına göre istihdam edilecek personelin 3 katı aday mülakata çağırılır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacak ve Vakıfdan alınacak olan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 18.05.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Gazikemal Mah. İnce Sokak No:19 (Aşevi Binası) ISPARTA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gazikemal Mah. İnce Sokak No:19 (Aşevi Binası) ISPARTA Telefon : (246) 212 10 68 İLANEN DUYURULUR…

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım