Isparta Keçiborlu SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Isparta Keçiborlu SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 13:14

T.C.

KEÇİBORLU İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen (2012-12) Sayılı genelge doğrultusunda, bir (1) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, bir (1) adet “Büro Görevlisi”, bir (1) adet “Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

İşin Adı                 : Sözleşmeli Personel Alımı.

İşin Süresi             : Belirsiz Süreli (6 (Altı) Ay Deneme Süreli)

Personel Unvanı  : “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, “Büro Görevlisi”, “Yardımcı Hizmet Görevlisi”

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 (Üç)

 

A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER

1-       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-       Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-       18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-       Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7-       Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8-       Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

9-       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

10-    En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

11-    Temel bilgisayar, Windows ve MS Office yazılımları,İnternet Programları v.b. ile ilgili  iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

12-    Isparta İli Keçiborlu İlçesinde ikamet etmek ya da ikamet etmeyi kabul veya taahhüt etmek,

13-    “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  İçin; 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji,  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak, işe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2010/2011 Yılı )  KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,(Sayılanlar harici okul veya bölümlerden mezun olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

14-    “Büro Görevlisi” İçin ;  4 Yıllık Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak, işe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2010/2011 Yılı )  KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

15-      “Yardımcı Hizmet Görevlisi” İçin ;   En az lise mezunu olmak, işe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (2010/2011 Yılı )  KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

 

B-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

 

1-       İş Talep Formu (Vakıftan alınacaktır)

2-       Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

3-       Diploma ya da okul çıkış belgesi, (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)

4-       Adres beyanı ve taahhüdü,

5-       KPSS sınav sonuç belgesi (aslı veya  noter onaylı sureti)

6-       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair taahhüt (Sağlık Kurulu Raporu işe alınan adaydan istenecektir.)

7-       Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığını gösterir belge, (Halen askerlik görevini yapan ve 01.06.2012 tarihinden önce terhis olacağını gösterir belge ibraz edenlerin başvuruları alınacaktır.)

8-       Adli sicil belgesi,

9-       Son altı ay içerisinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf

10-    İş Deneyim Belgesi ( Varsa )

11-    Ehliyetinin aslı ve fotokopisi,

12-    Bilgisayar yeterliliğini gösterir belge ( Varsa)

13-    Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri,bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri, alışkanlıkları gibi konulara yer vereceklerdir.)

 

C-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Adaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak başvuru yapacak olup; Vakfımızdan alınacak İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 24.05.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Keçiborlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Yukarı Mah. Atatürk Caddesi No:88 Keçiborlu adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya e-posta yollarlı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aday ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonları için bir başvuru yapabilir.

2- Başvurular alındıktan sonra yapılan değerlendirme neticesinde genel ve özel şartlarda istenilen belge ve özellikleri taşıyan adayların içerisinden KPSS puan türüne göre sıralama yapılacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır. Mülakat tarihi ve saati, başvuran adayların KPSS puanına göre sıralanmış tam listesi ve mülakata çağırılacak aday listesi son başvuru tarihinden sonraki 3 gün içerisinde www.keciborlu.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

3- Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

4- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra istenilen şartlara uymayan veya eksik belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

D- DİĞER HUSUSLAR

 

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

1-Keçiborlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için bir (1) asil iki (2) yedek olmak üzere üç (3) aday mülakata çağırılacaktır. Mülakat Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen aday ile Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve  işe sözleşme  yapılarak işe başlatılır.Personelin maaş işlemleri modül üzerinden yapılır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Mülakata çağırılan adaylar içerisinde istenilen pozisyona uygun bilgi, deneyim ve nitelikte aday olmaması halinde Mülakat Komisyonunca durum tutanak altına alınır ve başvuran diğer adaylardan yine KPSS puan sırasına göre istihdam edilecek personelin 3 katı aday mülakata çağırılır.

7-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 F-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Müracaat yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi.aspx (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/Default.aspx) adresinden online olarak yapılacak ve Vakıfdan alınacak olan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 24.05.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Keçiborlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı  Yukarı Mahalle Atatürk Caddesi No:88 Keçiborlu adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Keçiborlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı  

Yukarı Mahalle Atatürk Caddesi No:88 Keçiborlu / Isparta

Telefon : (246) 541 40 06

 

İLANEN DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Okuyucu Yorumları

  1. mustafa ceşmeli
    24 Mayıs 2012 - 21:13

    keçiborluda neden hükümlü alımları yok buralara hep torpillilermi girmeye devam edecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.