Hilvan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Hilvan SYDV Personel Alım İlanı
09 Mayıs 2012 - 19:38

ŞANLIURFA/HİLVAN İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ “Personel” ALIMI İLANI

 

 

    Hilvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 19/04/2012 tarih ve 2012/14- Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre KPSS sınavına giren ve geçerli döneme ait KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 2 sosyal yardım ve inceleme görevlisi unvanı ile sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 

A-      İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi                                            : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 ay deneme süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı                          : 2 (iki)

Meslek                                                  : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

 

B-      ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

a- Genel Koşullar

 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3) 18 yaşını bitirmiş olmak,

 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

 7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde sayılan genel ve Özel şartlara sahip olmak.

 8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

 9) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

 

b-Özel Koşullar

1-       Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve idari Bilimler, Hukuk, İletişim Fakülteleri ile diğer fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler ve İstatistik Bölümlerinden mezun olmak. 

2-       İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin sertifika ya da belge sahibi olmak tercih sebebidir.

3-       Yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

4-        En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

5-        Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

6-        Şanlıurfa/Hilvan’da ikamet ediyor olmak veya ikamet etmeyi kabul veya taahhüt etmek,

7-        Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

 

C-      BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personel tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilerek belgelerin fotokopileri verilebilecektir.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Özgeçmiş
 3.  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (Sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir
 4. KPSS sınav sonuç belgesi
 5. Nüfus cüzdanı sureti
 6. 1 Adet vesikalık fotoğraf
 7. Erkek adaylar için Askerlik terhis veya muafiyet belgesi
 8. Varsa iş deneyim belgeleri
 9. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair sağlık kurulu Raporu  (Sınavı kazanan adaylardan sınavdan sonra istenecektir)
 10. Adli Sicil Kaydı olmadığına dair beyan (sınavı kazanan adaylardan Adli Sicil belgesi istenecektir)
 11. Sürücü Belgesi Fotokopisi (ön-arka yüz)
 12. Bilgisayar Sertifika ve Yeterlilik Belgeleri
 13. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Varsa, isteğe bağlı)

 

D-      SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Hilvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Hilvan Kaymakamlığı) şahsen 18/05/2012 günü saat 17.00’ye kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Aranan şartları taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenler sınavı kazanmış olsalar bile sözleşme imzalanmayacaktır.
 3. İstenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 22/05/2012 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayları değerlendirirken öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecektir, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.
 4. Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak 3 katı aday (6 kişi) mülakata çağrılacaktır.
 5. Mülakat sınav komisyonu tarafından saat 11.00’de gerçekleştirilecek olup en yüksek puanı alan 2 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır.
 6. Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınavın % 50’si hesaba alınacak Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (yüz) üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Sınav sonrası en yüksek puanı alan 2 kişi asil ve 2 kişi yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılan tebligata rağmen 5 gün içersinde işe başlamayanların yerine yedek aday işe başlamak üzere davet edilecektir.
 7. İstenilen şartları taşıyan adayların çokluğu halinde okul ve puan sırasına göre alınacak personel sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 8. Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisi ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
 9. Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartları taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adaylar sınavı kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunacaktır.
 10. Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucu tarihinden itibaren 15 gün sonra aday talep etmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrasında yapılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 11. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya ilanda belirtilen sayıdan daha az personel almakta serbesttir.

 

E – MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

MÜRACAAT YERİ: Hilvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı-Vakıf Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat: 2 Hilvan

F- BAŞVURU İŞLEMİ:

1- Başvurular SYDV Genel Müdürlüğünün “SYDV Personel Alım İlanları” bölümü üzerinden online olarak alınacaktır.

TLF : 414 6812336

İlanen Duyurulur. 08/05/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım