Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Giresun Çanakçı SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 13:08

GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

GİRESUN İLİ

ÇANAKÇI İLÇESİ

 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

     Çanakçı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca ve ÖSYM tarafından yapılan 2010-2011 yılı KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklerde Belirsiz Süreli (6 Ay Deneme Süreli) 1 adet (Erkek)  “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 1. GENEL ŞARTLAR

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 28 yaşını doldurmamış olmak.
 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır   hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 7. Adli sicil kaydı bulunmamak.
 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
 9. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 

 1. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 

 1. ÖSYM tarafından 2010 yılı ve sonrasındaki yıllarda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
 2. Dört Yıllık Lisans programlarının ;
  1. Sosyoloji, Psikoloji,
  2. Sosyal Hizmetler,
  3. Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık
  4. Halkla İlişkiler veya diğer fakültelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmak
   (Müracaatlarda öncelik yukarıdaki sıralamaya göre olacaktır.)

       3.  Bilgisayar kullanmak,Windows,ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

       4.  Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

       5.  (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

       6.  Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS,KPSS,TOEFL,IELTS) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.

       7.  Öğrenmeye sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak.

       8.  Çanakçı İlçesinde İkamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, en az 5 (Beş) yıldır Giresun İlinde ikamet ediyor olmak. (Sınavda başarılı olanlar için geçerli)

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE UNVAN :

Unvan : Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi

Ücret : İşe alınacak personele 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı karar ile düzenlenen, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ekindeki EK-(I) sayılı cetvelde gösterilen ve Fon Kurulunca belirlenen Brüt ücret ödenecektir.

 

2- BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Özgeçmiş.

Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti.

Nüfus cüzdan tasdikli sureti.(T.C.Kimlik Numaralı)

İkametgah Belgesi.

2010 -2011 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya sureti.

Adli sicil kaydı.

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığı gösterir belge.

Sağlık raporu.

Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika.

Varsa iş deneyim belgeleri.

Yukarıda istenen belgelerin asılları ve fotokopileri mülakat sırasında istenecektir.

 

3-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİNE  İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait   resmi web sitesinin http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspxs adresinden 22/05/2012 günü saat 17:00’a kadar online olarak ilgili pozisyona başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo, e-mail, vb. şeklinde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Sistem üzerinden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

3-Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından mülakat yöntemi ile Çanakçı Kaymakamlığı Toplantı salonunda (Çanakçı Kaymakamlığı Hükümet Konağı Çanakçı/GİRESUN) 28/05/2012 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

 

4- DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu,sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspxs) başvuru yapan adaylar içerisinden (2010/2011 yıllarında yapılan sınavlar) KPSSP3 puanı alan adaylar içerisinden en yüksek puanı alan 3 aday Genel Müdürlükçe Vakfımıza bildirilecek, Vakfımız bu adayları mülakata çağıracaktır.

2- Çanakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce başvurusu kabul edilen diğer adaylardan mülakat sonucu uygun bulunan olursa kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır. Bu durum sağlanamazsa başvuru süreci yeni ilana çıkılarak tekrarlanacaktır.

4- Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.

5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir.

6- 6 Ay deneme süresinde personelin verimsiz olması, belirtilen şartlarda olmadığının tespit edilmesi durumunda deneme süresi içerisinde İdare ihbarsız ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini fesheder.

7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri : http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx

Çanakçı SYD Vakfı : (0454) 591 32 60

Vakıf Mütevelli Heyetinin Personel Alınmasına Dair

Karar Tarihi ve Nosu : 15.05.2012-2012/ 11-7

İLANEN DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym