Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2012
07 Mayıs 2012 - 7:09

 

Son Başvuru Tarihi         : 21/05/2012

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner sermaye gelirlerinden ve öz gelirden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
HEMŞİRE 15 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,  Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
FİZYOTERAPİST 3 Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
DİYETİSYEN 1 Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI 1 Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Hizmet,  Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 –   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olmak,

–   Üçüncü basamak kamu hastanelerinde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve
aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.

-En az 80 saat Hastane Bilgi yönetim sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.

–   Biyomedikal Kalibrasyonu konulu eğitim programına katıldığına dair
sertifikaya sahip olmak.

–   Dijital, konvansiyonel ve/veya mobil Röntgen Cihazları kullanıcı eğitimi
programına katıldığına dair sertifikaya sahip olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği bölümünden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 4 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak kamu Hastanelerinde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.

–   En az 80 saat Hastane Bilgi yönetim sistemi eğitim sertifikasına sahip
olmak.

–   Biyomedikal Kalibrasyonu konulu eğitim programına katıldığına dair
sertifikaya sahip olmak.

–   Dijital, konvansiyonel ve/veya mobil Röntgen Cihazları kullanıcı eğitimi
programına katıldığına dair sertifikaya sahip olmak.

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 -Fen-Edebiyat    Fakültelerinin    Biyoloji     Bölümü    mezunu    olmak, mezuniyetinden  sonra üçüncü basamak kamu hastanelerinin Pediatri Klinik hizmetlerinde en az 2 yıl görev almış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.

–   Bilgisayar kullanabildiğine dair sertifikaya sahip olmak.

–     Uyku-Uyanıklık EEG’si,   Hiperventilasyonlu  EEG,   Diazemli  EEG,
Prematür EEG’si, Yeni doğan EEG’si ve Aktivasyonlu EEG çekimlerini
yapabildiğine dair belgeye sahip olmak.

TEKNİKER 1 -Meslek Yüksekokullarının Endüstriyel Elektronik programından mezun olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak kamu hastanelerinde en az 2 yıl kontrollü geçiş sistemleri üzerine görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.

–   En az 80 saat Hastane Bilgi yönetim sistemi eğitim sertifikasına sahip
olmak.

–   En az 80 saat Radarlı, Yana Kayar Kapı, Bariyer konulu eğitimi aldığına
dair katılım belgesine sahip olmak,

–    PDKS ve ekipmanları eğitimi aldığına dair katılım belgesine sahip
olmak.

TEKNİKER 1 -Meslek    Yüksekokullarının    Makine    programından    mezun    olmak, mezuniyetinden  sonra üçüncü basamak kamu hastanelerinin oksijen-vakum ünitesi hizmetlerinde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.

–   En az 80 saat Medikal Bakır Boru Kaynak Eğitim programına katıldığına
dair sertifikasına sahip olmak.

–   Oksijen kaynak ve kesme işlemlerinde alınacak emniyet tedbirleri konulu
eğitime katıldığına dair belgeye sahip olmak.

BÜRO PERSONELİ 1 -En az Yüksekokul mezunu olmak.

-En az 10 yıl süreyle laboratuvar sorumlusu olarak görev yapmış olmak ve

aynı süre kadar sigorta primi yatırmış olmak.

-GMP Laboratuvar kalite güvenlik eğitimci sertifikasına sahip olmak.

-2010 KPSSP3 veya KPSSP93 ‘den en az 50 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ 1 -Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Lisans Programı’ndan mezun olmak.

-Genel Biyoloji Alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak veya

yapmış olmak,

– En az 80 saat Araştırmacılar için deney hayvanları kullanım sertifikası

almış olmak.

-GMP Laboratuvarı kalite güvenlik eğitim sertifikasına sahip olmak.

-2010 KPSSP3’den en az 80 puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ 1 -Meslek Lisesi mezunu olmak.

-İklimlendirme ünitesi hizmetlerinde en az 5 yıl görev yapmış olmak ve

aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.

-En az 80 saat 30 GH tipi soğutma cihazları ve 39 HH tipi klima santralleri

ile ilgili eğitim aldığına dair sertifikaya sahip olmak.

-GMP Laboratuvarı hijyenik klima santrali bakım ve onarım eğitim

sertifikasına sahip olmak.

-2010 KPSS94’den en az 60 puan almış olmak.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

GENEL ŞARTLAR:

1-   Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)    T.C. Vatandaşı olmak,

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)  657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e)  Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-  2010 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93,
Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-     Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2-  2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı

3-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5-Fotoğraf (1) adet

 6-  Aranılan nitelikler bölümünde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örnekleri

7-  Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayışım gösterir onaylı belge.

8-İş talep formu http://personeldb.erciyes.edu.tr/4_b_is_talep_formu.doc

  • sağlık kurumları işletmeciliği kpss atama puanları 2012
  • sağlık kurumları işletmeciliği kpss atamaları 2012
  • sosyal hizmetler önlisans personel alımı
  • sağlık kurumları işletmeciliği atama puanları 2012
  • sağlık kurumları işletmeciliği alımları
  • sağlık kurumları işletmeciliği personel alımı
  • sözleşmeli diyetisyen alımı
  • www erciyes edu tr personel alımı 2012
  • erciyes üniversitesi sağlık kurumları işletmeciliği
  • sağlık kurumları yöneticiliği atamaları

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba