Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2012
13 Mayıs 2012 - 13:12

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

(MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İPTAL EDİLMİŞTİR)

13 Mayıs 2012 tarih ve 28291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilânda, 14-15 Temmuz 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacağı duyurulan “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı”, daha sonra ilân edilecek tarihlerde gerçekleştirilmek üzere, iptal edilmiş bulunmaktadır.

İlan olunur.

————————————————————————————–

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

(SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAKTIR)

Ofisimiz Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan, 8. Dereceden 15 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere; Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavında başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.

Giriş sınavına katılacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru şekli, sınav tarihi ve yeri, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile sair bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

I – SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) ÖSYM tarafından, 10-11 Temmuz 2010 ile 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında, KPSSP35 puan türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma şartlarını taşıyan ve usûlüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilk (300) üçyüz kişi sınava alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaklardır.]

e) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusu olup; sözlü sınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak inceleme ile tespit edilir)

II – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenler, Ofis Teftiş Kurulu Başkanlığı’na; iki fotoğraf, Aday Başvuru Formu, Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesi ile ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesinin internet çıktısıyla müracaat edeceklerdir.

Aday Başvuru Formu, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (İnönü Bulvarı No: 18 06041 ANKARA) veya Ofis’in www.dmo.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için isteklilerin; 19 Haziran 2012 günü mesai bitimine kadar, gerekli belgelerle birlikte “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na” (İnönü Bulvarı No: 18 06041 ANKARA) şahsen başvurmaları veya başvuru belgelerini, en geç son başvuru tarihinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ulaşacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılacak başvurulardaki gecikmeler, dikkate alınmayacaktır.

Giriş Sınavına kabul edileceklerin listesi Ofis’in internet sitesinde duyurulur.

III – SINAVIN TARİHİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı, 14-15 Temmuz 2012 tarihlerinde saat 9.30’da “Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No: 31 Demetevler-ANKARA” adresindeki Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi’nde, üç oturum halinde yapılacaktır.

Aranan şartları haiz adayların sınava katılabilmeleri için, Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, iki nüsha halinde, fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” düzenlenir. Sınava giriş belgesinin bir nüshası, adayların haberleşme adreslerine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Sınava Giriş Belgeleri, 09.07.2012 tarihine kadar kendilerine ulaşmayan adaylar, Sınava Giriş Belgesi’nin bir suretini, DMO Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan temin edebilirler. Sınava girecek adaylar; Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı özel bir tanıtıcı kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

IV – SINAVIN KONULARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, aşağıda ana başlıklar altında yazılı bulunan konulardan yapılır.

a) Muhasebe; Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap ve Mali Cebir.

b) İktisat; İktisat Teorisi (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, İktisadi Analiz vb.), İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye; Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları, Kamu Gelir ve Giderleri, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe, Kamu Borçları,

d) Hukuk; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticaretine ait hükümler hariç), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar ve Soruşturma)

e) Yabancı dil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi (Yabancı dil değerlendirmeye girmez, ancak tercih sebebidir)

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için; yukarıda sıralanan sınav konularının her bir ana başlık dalından ve 100 tam puan üzerinden, en az 60 puan almak ve bütün dalların not ortalamasının 65 puandan düşük olmaması gerekir.

Buna göre yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınavın tarihi ve yeri ile sözlü sınava katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler, Ofis’in www.dmo.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü sınavda; sınav konuları yanında adayların, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri not ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınavı başarı notu, adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösteren adayların sayısının, kadro sayısından fazla olması halinde, giriş sınavı notu daha üstün olan adaylar tercih edilir. Giriş sınavı notlarının eşit olması halinde ise adayların, KPSS sonuçlarına göre yabancı dil başarı derecesi daha üstün olan adaya öncelik verilir. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavı kazananlara, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Müfettiş Yardımcıları, giriş sınavındaki başarı sırasına göre atanır.

İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım