Denizli Çal SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Denizli Çal SYDV Personel Alım İlanı
10 Mayıs 2012 - 12:18

T.C                                                                          

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 ÇAL İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Denizli  İli Çal İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 1 (Bir) adet, “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)

I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)    GENEL ŞARTLAR

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-      18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-      Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak,

5-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7-      Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8-      Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi için 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden)mezun olmak,

9-      Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

10-  2010-2011 yıllarında  ÖSYM tarafından yapılan Geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında  KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

11-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

12-  Başvurular internet üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki SYDV Personel alım ilanlarındanyapılacaktır.

13-   Mülakat  21 MAYIS 2012 Pazartesi  Günü Saat: 14:30‘da Kaymakamlık  Toplantı salonunda yapılacaktır.(Gelmeyen adaylar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.)

 

 

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu.(Mülakat sınavını kazanan asil ve yedek personellerden  istenecektir.)

2- Sınavı kazanan ve ataması yapılan kişinin Çal ilçe sınırları içerisinde ikamet etmeyi  kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

3- Adayların Belirsiz Süreli iş sözleşmesini  imzalandığı gün adayların işe başladığı gün olarak kabul edilir.

 

4- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi yapılan  adaya 2 aylık deneme süresi verilecek olup 2 aylık deneme süresinde başarısız olan adayın yerine 2. Sıradaki aday  Vakıf  Başkanınca İş Sözleşmesi yapmak üzere çağrılır.2. sıradaki adayında 2 aylık deneme süresinde  başarısız olması halinde 3. Sıradaki aday Vakıf  Başkanınca Belirsiz süreli  İş Sözleşmesi yapmak üzere çağrılır

 

5- Mülakatı kazanan 1. Sıradaki  Adı geçen personel sözleşme süresinde sözleşme imzalamaz ise Tekrar mülakat yapılmaksızın 2.sıradaki personel için işlemler başlatılacak. 2. Sıradaki personelde sözleşme süresinde sözleşmeyi imzalamaz ise 3. Sıradaki personel değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

6- Alınacak olan personelin ; (T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ) tarafından yayımlanmış olan 16/02/2012 tarih ve 2012/1 sayılı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları ,iş tanımları ,nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esaslar’a) göre görevlerini yerine getirmeleri esastır.

 

7-Çalıştırılacak olan personelin ücreti; (T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ) tarafından yayımlanmış olan 16/02/2012 tarih ve 2012/1 sayılı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları ,iş tanımları ,nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esaslara) göre,Unvanı,Eğitimi,kıdemi, ve Vakıfların derecelendirilmesine göre,Fon Kurulunca  hazırlanan Ücret  Skalası cetveline göre ödenir.

8- B ve üstü sürücü ehliyetine sahip olmak

 

            II ) İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

 
SIRA NO


ALINACAK PERSONEL

 
SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI


ARANAN NİTELİKLER

       1

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1

 

3

 

Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden ya da sosyoloji, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birinden mezun olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III )  MÜLAKAT ESNASINDA  İSTENİLECEK BELGELER;

 

1-      İşe Başvuru dilekçesi ve İş Talep Formu,

2-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

 

3-Diploma (Aslı veya Noter tasdikli onaylı sureti)  

 

4-ÖSYM tarafından yapılan Geçerli Kamu Personel  KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)

5- Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

6-Taahhütname

 

7-Son 6 ay İçerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf;

 

8-Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı)

 

9-Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

 

10-Askerlikle ilgili ilişiği olmadığına dair belge,

11- Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

IV- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adaylar 08  Mayıs 2012 – 18 Mayıs 2012 Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvurular kabul edilmeyecektir.Mülakata katılacak olanlar Başvuru dilekçesini ve talep formunu,taahhütname’yi, (www.cal.gov.tr)   adresinden veya Çal  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Tedarik edebileceklerdir.

2) İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 3  kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

             Yönlerinden değerlendirilecektir

4) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, Belirsiz Süreli   sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

 

 

 

 

 

V.  DİĞER HUSUSLAR

a) Sözlü sınav (Mülakatlar) 21 Mayıs Pazartesi Günü Saat 14:30’da kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır. 

b) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c) Sınav komisyonunun mülakata giren adaylardan, istenilen sayıda adayı yeterli görmemesi ya da hiçbir adayı yeterli görmemesi halinde söz konusu adayları işe almayacaktır. Böyle bir durumda adaylar başvuru için katlandıkları maliyetler dâhil hiçbir hak iddia edemeyeceklerini peşinen kabul ederler.

 

V.  MÜRACAAT

Müracaatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesinden http://app.aile.gov.tr/vakifilan/  on-line olarak yapılacaktır.

VI.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi (www.cal.gov.tr)  adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 İşgünü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Çal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosu’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

   VII.İLETİŞİM

   TEL :   0 258 751 29 59

   FAX:   0 258 751 33 68

Ayrıntılı  Bilgi İçin Görüşülecek Kişi: Özlem AKAN Vakıf Müdürü.

İLAN OLUNUR….

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım