Denizli Bekilli SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Denizli Bekilli SYDV Personel Alım İlanı
10 Mayıs 2012 - 12:16

T.C                                                                          

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 BEKİLLİ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Denizli  İli Bekilli İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 1 (Bir) adet, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi,” unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)

I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)    GENEL ŞARTLAR

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-      18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-      Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak,

5-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7-      Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8-      Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi için 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden)mezun olmak,

9-      “Büro Görevlisi” İçin; 4 Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun olmak,

10-  Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

11-  2010-2011 yıllarında  ÖSYM tarafından yapılan Geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında  KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

12-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

13-  Başvurular internet üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü www.sosyalyardimlar.gov.tr  adresindeki SYDV Personel alım ilanlarındanyapılacaktır.

14-   Mülakat  22 MAYIS 2012 Salı Günü Saat: 14:30-‘da SYDV Toplantı salonunda yapılacaktır.(Gelmeyen adaylar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

 

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu.(Mülakat sınavını kazanan asil ve yedek personellerden  istenecektir.)

2. Adaylar ‘‘işe alınacak personel tablosu’’ çizelgesinde belirlenen sıra numaralarında yer alan unvanlardan sadece birine başvurabileceklerdir.

3– Sınavı kazanan ve ataması yapılan kişinin Bekilli ilçe sınırları içerisinde ikamet etmeyi  kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

4– Adayların Belirsiz Süreli iş sözleşmesini  imzalandığı gün adayların işe başladığı gün olarak kabul edilir.

 

5- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi yapılan  adaya 2 aylık deneme süresi verilecek olup 2 aylık deneme süresinde başarısız olan adayın yerine 2. Sıradaki aday  Vakıf  Başkanınca İş Sözleşmesi yapmak üzere çağrılır.2. sıradaki adayında 2 aylık deneme süresinde  başarısız olması halinde 3. Sıradaki aday Vakıf  Başkanınca Belirsiz süreli  İş Sözleşmesi yapmak üzere çağrılır

6- Mülakatı kazanan 1. Sıradaki  Adı geçen personel sözleşme süresinde sözleşme imzalamaz ise Tekrar mülakat yapılmaksızın 2.sıradaki personel için işlemler başlatılacak. 2. Sıradaki personelde sözleşme süresinde sözleşmeyi imzalamaz ise 3. Sıradaki personel değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

7- Alınacak olan personelin ; (T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ) tarafından yayımlanmış olan 16/02/2012 tarih ve 2012/1 sayılı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları ,iş tanımları ,nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esaslar’a) göre görevlerini yerine getirmeleri esastır.

 

8-Çalıştırılacak olan personelin ücreti; (T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ) tarafından yayımlanmış olan 16/02/2012 tarih ve 2012/1 sayılı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları ,iş tanımları ,nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esaslara) göre,Unvanı,Eğitimi,kıdemi, ve Vakıfların derecelendirilmesine göre,Fon Kurulunca  hazırlanan Ücret Skalası cetveline göre ödenir.

 

            II ) İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

 
SIRA NO


ALINACAK PERSONEL

 
SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI


ARANAN NİTELİKLER

       1

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1

 

3

 

Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden ya da sosyoloji, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birinden mezun olmak

2

Büro Görevlisi

1

3

Eğitim Fakültelerinden birinden mezun olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

III )  MÜLAKAT ESANASINDA  İSTENİLECEK BELGELER;

 

1-      İşe Başvuru dilekçesi ve İş Talep Formu,

2-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

 

3-Diploma (Aslı veya Noter tasdikli onaylı sureti görevli memura ibraz edilecektir)  

 

4-ÖSYM tarafından yapılan Geçerli Kamu Personel  KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)

5- Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

6-Taahhütname;

 

7-Son 6 ay İçerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf;

 

8-Adli sicil belgesi ;

 

9-Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

 

10-Askerlikle ilgili ilişiği olmadığına dair belge,

11- Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

IV- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adaylar 08  Mayıs 2012 – 18 Mayıs 2012 Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvurular kabul edilmeyecektir.Mülakata katılacak olanlar Başvuru dilekçesini ve talep formunu,taahhütname’yi, (www.denizli.gov.tr)   adresinden veya Bekilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Tedarik edebileceklerdir.

2) İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 3  kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

             Yönlerinden değerlendirilecektir

4) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, Belirsiz Süreli   sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

 

 

 

 

 

V.  DİĞER HUSUSLAR

a) Sözlü sınav (Mülakatlar) 22 Mayıs Salı Günü Saat 14:30’da kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır. 

b) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c) Sınav komisyonunun mülakata giren adaylardan, istenilen sayıda adayı yeterli görmemesi ya da hiçbir adayı yeterli görmemesi halinde söz konusu adayları işe almayacaktır. Böyle bir durumda adaylar başvuru için katlandıkları maliyetler dâhil hiçbir hak iddia edemeyeceklerini peşinen kabul ederler.

 

V.  MÜRACAAT

Müracaatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesinden http://app.aile.gov.tr/vakifilan/  on-line olarak yapılacaktır.

VI.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi (www.denizli.gov.tr)  adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 İşgünü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bekilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosu’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

   VII.İLETİŞİM

   TEL :   0 258 791 24 35

   FAX:   0 258 791 28 23

Detaylı Bilgi İçin Görüşülecek Kişi: Harun KARA –Vakıf Müdürü.

İLAN OLUNUR….

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.