Çankırı Korgun SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Çankırı Korgun SYDV Personel Alım İlanı
09 Mayıs 2012 - 20:00

Çankırı Korgun SYDV 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi Alım İlanı

KORGUN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Çankırı Korgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (Bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Süresi : Belirsiz süreli

Deneme Süresi : 2 Ay

Personelin Unvanı : 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 (İki)

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)    GENEL ŞARTLAR

1-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-    Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-    Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8-       4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 60 puan almış olmak şartları aranır.

B)    ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı île alınacak personellerde aranan şartlar:

1)   4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan (2010 ve 2011 yılı) Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)   En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

5)   Korgun İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

 

6)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

7)     İyi   derecede   bilgisayar   kullanmak,    (Adaylar   mülakatta    bilgisayar   öğretmeni nezaretinde sınava tabi tutulacaktır.)

8)   Alınacak adayların tümünde Yüksek Lisans, KPDS vb. sınav sonucu alanı ile ilgili sertifikalar ve İş deneyimi olanlar, işe alımlarda öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Büro Görevlisi Unvanı İle alınacak personelde aranan şartlar:

1)   En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan (2010 ve 2011 yılı) Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)   Korgun İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

5)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

6)     İyi derecede bilgisayar kullanmak, (Adaylar mülakatta bilgisayar öğretmeni
nezaretinde sınava tabi tutulacaktır.)

7)   Alınacak adayların tümünde Yüksek Lisans, KPDS vb. sınav sonucu alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe alımlarda Öncelikli olarak değerlendirilecektir.

2-  BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)   Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2)   Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

3)   Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

4)   Diploma veya mezuniyet belgesi

5)   KPSS sonuç belgesi (Aslı veya ÖSYM tasdikli sureti)

6)   Varsa KPDS Sınav Sonuç Belgesi (Aslı veya ÖSYM tasdikli sureti)

7)   2 adet vesikalık fotoğraf

8)   Adli Sicil Belgesi

9)   Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

 10)   Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

11)   Sürücü belgesi fotokopisi

3-  PERSONEL UNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1)   Unvanı: 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi

2)   Ücret: 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” da belirlenen ücret.

4- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİIGİLER

i- Başvurular 09/05/2012 Çarşamba gününden itibaren http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi  adresinden yapılacaktır.

2-    Mütevelli   Heyetince oluşturulacak  Mülakat  Komisyonu  tarafından  Sözlü  Sınavda adaylar;

Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Genel kültürü ve bilgi birikimi,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti,

Bir konuyu kavrayıp Özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilecektir.

3-   Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanrn aritmetik ortalaması İle belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan, 3 asil 3 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 3 asil 3 yedek Büro Görevlisi tespit edilecek ve atanmak ü2ere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.

4-   Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak olup, Vakfımız işe alım sureci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR

1- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday; Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 (üç ıkı) kişi, Büro Görevlisi için 3 (Üç) kişi sozlu mülakata çağrılacaktır.

2 -Başvurular 21/05/2012 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

Tel: 0(376) 343 13 11

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım