Çankırı Korgun SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Çankırı Korgun SYDV Personel Alım İlanı
09 Mayıs 2012 - 20:00

Çankırı Korgun SYDV 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi Alım İlanı

KORGUN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Çankırı Korgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (Bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Süresi : Belirsiz süreli

Deneme Süresi : 2 Ay

Personelin Unvanı : 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 (İki)

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)    GENEL ŞARTLAR

1-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-    Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-    Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8-       4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 60 puan almış olmak şartları aranır.

B)    ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı île alınacak personellerde aranan şartlar:

1)   4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan (2010 ve 2011 yılı) Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)   En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

5)   Korgun İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

 

6)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

7)     İyi   derecede   bilgisayar   kullanmak,    (Adaylar   mülakatta    bilgisayar   öğretmeni nezaretinde sınava tabi tutulacaktır.)

8)   Alınacak adayların tümünde Yüksek Lisans, KPDS vb. sınav sonucu alanı ile ilgili sertifikalar ve İş deneyimi olanlar, işe alımlarda öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Büro Görevlisi Unvanı İle alınacak personelde aranan şartlar:

1)   En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan (2010 ve 2011 yılı) Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)   Korgun İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

5)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

6)     İyi derecede bilgisayar kullanmak, (Adaylar mülakatta bilgisayar öğretmeni
nezaretinde sınava tabi tutulacaktır.)

7)   Alınacak adayların tümünde Yüksek Lisans, KPDS vb. sınav sonucu alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe alımlarda Öncelikli olarak değerlendirilecektir.

2-  BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)   Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2)   Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

3)   Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

4)   Diploma veya mezuniyet belgesi

5)   KPSS sonuç belgesi (Aslı veya ÖSYM tasdikli sureti)

6)   Varsa KPDS Sınav Sonuç Belgesi (Aslı veya ÖSYM tasdikli sureti)

7)   2 adet vesikalık fotoğraf

8)   Adli Sicil Belgesi

9)   Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

 10)   Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

11)   Sürücü belgesi fotokopisi

3-  PERSONEL UNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1)   Unvanı: 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi

2)   Ücret: 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” da belirlenen ücret.

4- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİIGİLER

i- Başvurular 09/05/2012 Çarşamba gününden itibaren http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi  adresinden yapılacaktır.

2-    Mütevelli   Heyetince oluşturulacak  Mülakat  Komisyonu  tarafından  Sözlü  Sınavda adaylar;

Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Genel kültürü ve bilgi birikimi,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti,

Bir konuyu kavrayıp Özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilecektir.

3-   Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanrn aritmetik ortalaması İle belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan, 3 asil 3 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 3 asil 3 yedek Büro Görevlisi tespit edilecek ve atanmak ü2ere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.

4-   Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak olup, Vakfımız işe alım sureci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR

1- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday; Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 (üç ıkı) kişi, Büro Görevlisi için 3 (Üç) kişi sozlu mülakata çağrılacaktır.

2 -Başvurular 21/05/2012 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

Tel: 0(376) 343 13 11

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa...

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı Alacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro Sanatçısı...

Ankara Kalecik Öğretmenevi Aşçı Yardımcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004688956) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM...

TÜBİTAK Kocaeli Engelli Elektrik Teknisyeni Alım İlanı

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi GEBZE KOCAELİ’de...

Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanı

Bolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Kırşehir Mucur Belediyesi İlaçlamacı Alım İlanıİş İlan No (00004679666) Türkiye İş Kurumu KIRŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Ağrı Eleşkirt Belediyesi Et ve Et Ürünleri İşlemecisi Alım İlanıAğrı Eleşkirt Belediyesi İşkur “00004678384” ilan numarasıyla 1 adet...
Trabzon Dernekpazarı SYDV Personel Alım İlanıBüro Görevlisi Alımı Son Başvuru : 19.10.2018 İl TRABZON İlçe DERNEKPAZARI Alınacak...
Tutak Öğretmenevi 2 Büro İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004673002) Türkiye İş Kurumu PATNOS HİZMET MERKEZİ TUTAK ÖĞRETMENEVİ...
Malatya Polisevi Garson ve Bulaşıkçı Alım İlanıMalatya Polisevi 2 Garson ve 1 Bulaşıkçı alacak. Son Başvuru Tarihi 15.10.2018 İş...
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanıİş İlan No (00004664864) Türkiye İş Kurumu ŞANLIURFA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.