Batman SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Batman SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 13:57

T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
PERSONEL ALIMI İLANI

Batman Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca 8 (SEKİZ) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanında çalıştırılmak üzere personel istihdam edilecektir.

İşin Adı        : Sözleşmeli Personel alımı
İşin Süresi    : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I.    ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL NİTELİKLER
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3.    Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4.    Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
5.    Kamu haklarında mahrum bulunmamak. (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
6.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7.    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
9.    Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
10.    Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve bilgisayar programları iyi düzeyde kullanabilmek.
11.    4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)
12.    Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2010-2011) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
13.    KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.
14.    Adaylar, önce İŞ-KUR’a kayıt yaptıracak daha sonra aşağıda istenen belgeler ile birlikte 15.05.2012 Salı günü saat 17:00’a kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımıza bizzat başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

II.    BAŞVURU AŞAMASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
1.    T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,
2.    4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi)
3.    2010 veya 2011 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi,
4.    Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)
5.    Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
6.    Varsa Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi,
7.    Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8.    Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
9.    Sağlık Raporu,
III.    BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER:
1.    Başvurular 04.05.2012 tarihinde başlayıp 15.05.2012 tarihi saat 17.00’de sona erecektir. Başvuruda bulunacak adayların istenen belgeler ile birlikte Hükümet Konağı Bahçesi adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na 04.05.2012 ile 15.05.2012 Salı günü mesai bitimine kadar bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
2.    Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri Belge İnceleme Komisyonunca tutanağa bağlanarak mülakata çağrılmayacaktır.   
3.    Belge İnceleme Komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda her bir kadro için alınacak personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 24 kişi, 2010 veya 2011 yıllarına ait  KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Vakıf Başkanlığı’mızca yapılacak değerlendirme sonucu tespit edilecek tarihte adaylar mülakata çağrılır.
4.    Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;
a)    Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d)    Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e)    Genel yetenek ve genel kültürü,
f)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.
5.    Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

IV.    DİĞER HUSUSLAR
1.    Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.
2.    Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
3.    Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

V.    MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Müracaat Yeri    : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Adresi                 : Hükümet Konağı Otoparkı BATMAN
Tel                     : 0488 213 40 75

VI.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARININ YAPILMASI:
1.    Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata
çağırılacaktır. Komisyon tarafından yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin  onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personelle sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
2.    Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.batman.gov.tr adresinde ilan edilecek ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebliğ yapılacaktır.  
3.    Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan ve tebligattan itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.
4.    Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine süresi içinde başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek sıralamasına göre atama yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım