Başçiftlik SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Başçiftlik SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 7:07

TOKAT İLİ BAŞÇİFTLİK  İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Başçiftlik  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2  adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 adet  Büro Görevlisi olmak üzere toplam  3 adet personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İşin Süresi : Belirsiz süreli Deneme Süresi : 2 Ay
BAŞVURU TARİHLERİ:    08  .05.2012 –    21 .05.2012

BAŞVURU ŞEKLİ:Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden ya da http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online şeklinde olacaktır.
Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakat aşamasına kadar Vakıflar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapmayacaktır.
  1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
   A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
  8- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) istenen puan türünde (Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak ,
9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.
B) ÖZEL ŞARTLAR
A- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.
2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
3- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)
4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak,
5-Tercihen İlçemizde  ya ‘da, ilçemize yakın bölgelerde, ikamet ediyor olmak,
6-İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek,

 B- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1-Örgün Eğitim veren Üniversitelerin Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun olmak. 

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

3- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)
4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak,
5-Tercihen İlçemizde  ya ‘da, ilçemize yakın bölgelerde, ikamet ediyor olmak,

6-İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek,
 
7-(B) Sınıfı Sürücü ehliyet sahibi olmak

  2-İSTENECEK BELGELER
  1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu
  2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
3- Nüfus Cüzdan fotokopisi
4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
5- 4 adet vesikalık fotoğraf
6- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
7- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
  8- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
9- Sürücü Belgesi fotokopisi
10- Sağlık Raporu, (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)
Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.
  3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
  1- KPS Puan Sıralamasına göre Mülakat için çağrılacak adayların listesi 22  .05.2012 tarihinde www.basciftlik .gov.tr adresinde ilan edilecektir. Mülakat için çağrılacak adaylar istenen belgeler ile birlikte        23-24.05.2012          günü saat 17.00’a kadar Başçiftlik  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü Sınav 28 .05.2012          günü saat      13   :00’da Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.
2- Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  
  
4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1-Başçiftlik  İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.: 
2-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
3- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
1- Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların litesi ile Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.basciftlik .gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
2- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren     15     gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Başçiftlik  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.
4- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

5-MÜLAKAT  KONULARI:
 
1.T.C.Anayasası
 
2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
 
3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
 
4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 
5. 4857 sayılı İş Kanunu
 
6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 
8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 
9.3071 dilekçe kanunu
 
6- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
  Müracaat Yeri: Başçiftlik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Kat 1   Telefon : (356) 4212526

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım