Ankara Haymana SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ankara Haymana SYDV Personel Alım İlanı
15 Mayıs 2012 - 20:53

TC

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAYMANA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Haymana Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Yayınlamış olduğu 03/04/2012 tarih ve 1223 sayılı-2012/12 nolu genelgesi ve vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ‘”16/02/2012 – 2012/01 nolu Kararı ile yürürlüğe konular. Norm Kadro Standartları, İş tanımları, Nitelikleri. Özlük Hakları ve Çalışma şartlarına ilişkin Esaslar Gereği” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan Geçerli olan (2010-2011) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan ve daha yukarı puan «lanlar arasından mülakat ile Belirsiz Süreli 2 Adet Sosyal inceleme Görevlisi sözleşmeli eleman alınacaktır.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

İşin Tanımı: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genci Sağlık Sigortası gelir testine İlişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal inceleme Raporunu” hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtileni sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler

I. ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL NİTELİKLER

 1. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarım kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
 4. Erkekler için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
 5. Kamu haklarında mahrum bulunmamak.
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin itasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü
  bul unmamak,
 9. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
 10. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve bilgisayar programlarım iyi düzeyde
  kullanabilmek,
 11. 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve îdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)
 12. Son iki yıl geçerliliği oian (KPSS 2O1Ö-2011) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 13. KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile İlgili sertifikalar, sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi olanlar, işe almada Öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 14. Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak.
 15. Haymana İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek. ( Sınavda başarılı, olan adaylar itin geçerü)
 16. Başvuruda bulunacak adayların, 14/05/2012 tarihi ile 25/05/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularım yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

II. BAŞVURU AŞAMASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

 1. T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,
 2. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması)
 3. 2010 veya 2011 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi.
 4. Adli Sicil Belgesi (Mülakata hak kazanan adaylardan istenilecektir)
 5. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
 6. Varsa Yüksek Lisans, K.PDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı :1e ilgili sertifikalar, sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi belcelerinin fotokopisi,
 7. Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri. doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçlan, aile bilgileri gibi komalardan bahsedilecektir.)
 8. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
 9. Sağlık Raporu (Mülakata hak kazanan adaylardan istenilecektir)

III. BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER:

 1. Başvurular 14.05.2012 tarihinde başlayıp 25.05.2012 tarihi saat 17.00’de sona erecektir. Başvuruda bulunacak adayların, 14/05/2012 tarihi İle 25/05/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet  adresinde bulunan  SYDV  personeli  alım  ilanı bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ite yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için şartlan uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri Belge İnceleme Komisyonunca tutanağa bağlanarak mülakata çağnlmayacaktır.
 3. Belge İnceleme Komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda her bîr kadro için alınacak personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 6 kişi, 2010 veya 2011 yıllarına ait KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Vakıf Başkanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucu tespit edilecek tarihte adaylar mülakata çağrılır. Mülakat tarihi 29/05/2012 , mülakat yeri Haymana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu, mülakat saati saat 10:00’dur.
 4. Mülakat ve sözlü sınavda adaylar; 

a)   Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)  Bir konuyu kavrayıp Özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.

d)  Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e)   Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

5.  Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

IV. DİĞER HUSUSLAR

1. Başarılı olmayan adaylann başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

2. Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

3.Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

V. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Başvuruda bulunacak adayların www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım üanı bölümünden başvurularını yapabilirler.

Haymana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adresi : Hükümet Konağı Haymana/ ANKARA

Tel: 0312 658 06 70

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARININ YAPILMASI:

1. Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağrılacaktır. Komisyon tarafından yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayım müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personelle sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

2. Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların adreslerine gerekli tebliğ yapılacaktır.

3.   Atanmaya hak kazanan adayların sonuçları kendilerine bildirilecektir. İlgili adaylarla 31/05/2012 tarihinde sözleşme imzalanacaktır. Adaylar İstenilen belgeleri tamamlayarak, Haymana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkar.hğfna şahsen teslim etmeleri 01/06/2012 tarihinde göreve başlamaları gerekmektedir.

4.  Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine süresi içinde başlamayan ya da aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek sıralamasına göre atama yapılacaktır.

Mülakat tarihi :29/05/2012

Mülakat Başlangıç Saaii: 10:00

Mülakat yeri : Haymana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.