Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
21 Mayıs 2012 - 12:11

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 

            Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 I-BAŞVURU ŞARTLARI 

A-GENEL ŞARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,         

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,           

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece sözleşme ücret tavanı  2 kat için olan ünvanlara başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda birinci fıkraya göre ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B-ÖZEL ŞARTLAR

 

KADRO

ÜNVANI

ALINACAK

PERSONEL

ADEDİ

ARANACAK ŞARTLAR

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANI

Sistem Yöneticisi

1

 

 1. a.      Unix/AIX/Linux Sistem yöneticiliği konusunda 5 yıl deneyimli olmak.
 2. b.      Java uygulama sunucuları kurulumu yönetimi ve mimari tasarımı konusunda deneyimli olmak. (WebSphere tercih sebebidir.)
 3. c.       Performans optimizasyonu ve hata bulma konusunda etkin beceri sahibi ve deneyimli olmak.
 4. d.      Yedekli Sürdürülebilir sistem tasarımı ve yönetimi konusunda deneyimli olmak

3 Kat

Yazılım Mühendisi

2

 

 1. a.      J2EE Platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak.
 2. b.      Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek.
 3. c.       UML tecrübesine sahip olmak.
 4. d.      SPRING-HIBERNATE frameworklerinde tecrübe sahibi olmak.
 5. e.       DHTML, XHTML CSS ve AJAX kullanarak web 2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak.
 6. f.        RDBM (tercihen DB2 ile) uygulamalar geliştirmiş olmak.
 7. e.       BPM çözümlerinde tecrübe sahibi olmak (IBM Lombardi),
 8. f.        Kural Motorları ile programlama deneyimine sahip olmak. (İlog JRules ile programlama yapmış olmak),

 

3 Kat

Web Programcısı

1

Aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 3 yıl web uygulamaları geliştirmiş olmak.

 1. a.      PHP kullanarak nesne yönelimli web uygulamaları geliştirmiş olmak.
 2. b.      MySQL veritabanı ile uygulama geliştirmiş ve ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.
 3. c.       SMARTY, CAKEPHP, CODEIGNITER php web frameworklerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak.
 4. d.      DRUPAL web içerik yönetim sistemi bilgisine sahip (modül geliştirebilme düzeyinde) olmak ve bu konuda deneyimli olmak.
 5. e.       Uygulama geliştirme ortamlarını (INTELLIJIDEA PHPSTORM, ECLİPSE, NETBEANS) kullanmış olmak.
 6. f.        DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web 2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak.
 7. g.      ExtJS arayüz kütüphanesi kullanarak web projeleri gerçekleştirmiş olmak.
 8. h.      Web servis projesi geliştirmiş olmak.
 9. i.        AIX üzerinde IBM WEBSPHERE yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 10. j.         Siber bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.
 11. k.       NETSCALER LOad Balancer yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 12. l.        Adobe Digital Publishing Suite ile etkileşimli elektronik kitap hazırlama bilgi ve deneyimine sahip olmak.

2 Kat

 II-İSTENEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

 1)      Başvuru formu,(Fotoğraflı)

2)      Lisans diploması fotokopisi,

3)      Genel Şartlar başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

4)      Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

5)      2 adet resim

6)      KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacaktır)

7)      Eğer varsa yabancı dil KPDS/ÜDS veya Yükseköğretim Kulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge

8)      Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge

 Üniversitemizin www.anadolu.edu.tr     sitesinde DUYURULAR bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra ilanın ulusal basında yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.( Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

 III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

       İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2010 KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 3 katı aday, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 IV- DEĞERLENDİRME

       Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavın ortalaması alınarak 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

 V- SINAV KONULARI

 

 1. Proje Yönetimi
 2. Yazılım Mühendisliği
 3. Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri

ç.   Programlama Dilleri (Java,SQL)

d.   Yazılım mimarisi

e.   Bilgisayar Ağları

f.   Bilgi Güvenliği

g.   İşletim Sistemleri

ğ.   Karar Destek Sistemi ile ilgili konular

h.   Pozisyonla ilgili diğer konular 

İş Tanımı Sınav Konuları
Sistem Yöneticisi c,d,e,f,g,h sırasında belirtilenler
Yazılım Mühendisi a,b,c,ç,d,ğ,h sırasında belirtilenler
Web Programcısı b,c,f,h sırasında belirtilenler

 Sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.

 VI – SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

(1)Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde www.anadolu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

(2) Kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

(3) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

 VII – ÜCRET

      Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3.079,40 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 İlan Tarihi                       : 21.05.2012

Son Başvuru Tarihi       : 04.06.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. ismet başpınar
  12 Haziran 2012 - 10:34

  yorumunuz yayın kriterlerimize uymaması nedeniyle yayınlanmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım