Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 9:22

T.C

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

NİĞDE  İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

 

DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

 

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Niğde İli Altunhisar İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında  aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(Bir) adet “ BÜRO GÖREVLİSİ”, unvanl personel istihdam edilecektir.

 I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “ BÜRO GÖREVLİSİ” olarak 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak, Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak, Bilgisayar Sertifikasının bulunması. ÖSYM tarafından yapılan işe alım sürecinde geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

 9.  Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur)

II- ÖZEL ŞARTLAR

 1. Görevim devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

 2. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.

 3.    Varsa iş deneyim belgesi

 4.    İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

 

III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

 2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

 3. KPSS  P3 Sonuç Belgesi fotokopisi

 4. Diplomanın Aslı veya Onaylı Bir Örneği

 5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

 6. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

 7. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.

 8. İş Talep /İşe giriş formu (Mülakata girecek adaylar S.Y.D.Vakfı Bürosundan veya www.altunhisar.gov.tr  adresinden temin edebilirler.)

 IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1- Başvuruda bulunacak adaylar, 07.05.2012- 18.05.2012 tarihler arası Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr(http://app.aile.gov.tr/vakifilan/) adresinden başvurularını yapabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

 2- – Alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde 22.05.2012 Salı günü saat 14:00’da Altunhisar Kaymakamlığı S.Y.D.Vakfı bürosunda mülakata alınacaklardır. Mülakata çağrılacak olanların listesi 18.05.2012 tarihi mesai bitiminde S.Y.D.Vakfından öğrenilebilecektir. (Aynı zamanda www.altunhisar.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.)

3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir

V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

 1- Altunhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti  Değerlendirmesi sonucu  “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

 2- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Mütevelli Heyetince yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personele sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

 3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

 4-Sağlık raporu sadece mülakat sonucu işe başlayacak adaylardan istenecektir.

 5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevin başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

 6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 Müracaat Yeri: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr. (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/)  adresinden yapılmaktadır.

 Mülakat Adresi: Altunhisar Kaymakamlığı S.Y.D.Vakfı Bürosu Altunhisar/NİĞDE

 İş talep Formu Altunhisar Kaymakamlığı S.Y.D.Vakfı Bürosu ve www.altunhisar.gov.tr  adresinden temin edilebilecektir.

 Bilgi İçin Tel : (388) 611 26 98

 

İlanen Duyurulur

Altunhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

 

T.C

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NİĞDE  İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Niğde İli Altunhisar İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında  aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(Bir) adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.

 I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak

 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ”  4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

 9.  Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur)

 II- ÖZEL ŞARTLAR

 1. Görevim devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

 2. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.

 3.    Varsa iş deneyim belgesi

 4.    İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

 

III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

 2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

 3. KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi

 4. Diploma Aslı veya Onaylı bir Örneği

 5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin aslı veya fotokopisi

 6. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

 7. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

 8. İş Talep /İşe giriş formu (Mülakata girecek adaylar S.Y.D.Vakfı Bürosundan veya www.altunhisar.gov.tr adresinden temin edebilirler.)

 

IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1- Başvuruda bulunacak adayların, 07.05.20122- 18.05.2012 tarihler arası Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/) adresinden başvurularını yapabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

 2- Alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde 22.05.2012 Salı günü saat 14:00’da Altunhisar Kaymakamlığı S.Y.D.Vakfı Bürosunda mülakata alınacaklardır. Mülakata çağrılacak olanların listesi 21.05.2012 tarihinde S.Y.D.Vakfından öğrenilebilecektir. (Aynı zamanda www.altunhisar.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.)

3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

V-  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

 1- Altunhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin Değerlendirmesi sonucu  “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” olarak sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

 2- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Mütevelli Heyetince yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personele sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

 3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

 4-Sağlık raporu sadece mülakat sonucu işe başlayacak adaylardan istenecektir.

 5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevin başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 Müracaat Yeri: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr.   (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/)adresinden yapılmaktadır.

 Mülakat Adresi: Altunhisar Kaymakamlığı S.Y.D.Vakfı Bürosu Altunhisar/NİĞDE

 İş talep Formu Altunhisar Kaymakamlığı S.Y.D.Vakfı Bürosu ve www.altunhisar.gov.tr  adresinden temin edilebilecektir.

 Bilgi İçin Tel : (388) 611 26 98

 

İlanen Duyurulur

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.