Altıntaş SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Altıntaş SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 13:49

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İlan Metni:

ALTINTAŞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aşağıda belirtilen nitelikte, Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere; Belirsiz Süreli Sözleşmeli (Daimi), 1 Kişi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ilgili Görevli              : Muzaffer EMRE (Vakıf Müdürü)

İrtibat Telefonu        : 0 274 3112316

Başvuru Tarihleri    : 26.04.2012-24.05.2012

Müracaat Şekli         : http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online

olarak yapılacaktır.

Mesleki Özellikler    :

İş Alanı/Pozisyonu    : 1 Kişi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İş Özeti                       :Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi:   Sosyal  yardım ve proje

başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.

 

Çalışma Şartlar Çalışma Şartları Çalışma Adresi

Altıntaş/Kütahya


Belirsiz Süreli (Daimi) İdarece Belirlenecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı Kat:2

 

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1)                 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)        Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)                 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak

4)        Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış olmak

5)                 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)                 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7)                 Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

8)   Görevin özelliğine göre, ihtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı
dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek, eğitim, yaş, tecrübe vb.
özel şartlar da aranabilir.

 

B)  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

a-    4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç durumuna göre Mütevelli

Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile , Sosyal

Bilimler Fakültesi,Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuk

Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri

tercih edilebilir.)

b-    İşe alım sürecinde geçerli olan 2010 ve 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3

puan türünde en az 60 puan almış olmak

c-   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

d-  Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak

e-   Altıntaş İlçesi nüfusuna kayıtlı olmak.

C) BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1    – Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesi sureti/fotokopisi

2    – Nüfus cüzdanın fotokopisi (T.C.Kimlik Numaralı),

3    – KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

4    – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

5    – Adli sicil kaydı,

6    – 2 Adet Fotoğraf,

7    – Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika

8    – Nüfus Kayıt Örneği

9    – Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve kısaca özgeçmişiniz(el yazısı ile)

NOT: Belgelerin suret veya fotokopileri asılları ile birlikte, mülakata çağırılan adaylardan istenecektir.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1- Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. 2-Başvurusu kabul edilen adaylardan, daha önce iş tecrübesi olan adaya öncelik tanınacaktır. 3- Değerlendirme sonucunda alınacak personel sayısının 3(üç) katı kadar aday (3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayı) 29.05.2012 tarihinde mülakata çağrılacaktır.

E) DİĞER HUSUSLAR

1-Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/12 Sayılı Kararı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarına göre işlem yapılacaktır.

Mülakata çağırılan adaylar, komisyon tarafından aşağıda bulunan özel şartlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Her özel şart 0,1 puan değerinde olup KPSS puanı üzerine eklenecektir.

–  Şehit ya da gazi yakını olmak,

–  İşi yürütmeye engel olmayan nitelikte bedensel engeli olmak,

–  Bilgisayar sertifikası sahibi olmak (Bilgisayar kullanma becerisi olmak),

 

– Sürücü belgesi sahibi olmak,

–  Muhasebe sertifikası sahibi olmak,

–  Yabancı dil bilmek,

–  İşaret dili bilmek,

–  On parmak yazma becerisi olmak,

–  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.

– Yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak,

 

Yardımcı Hizmetler Görevlisi İlan Metni:

ALTINTAŞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aşağıda belirtilen nitelikte, Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere; Belirsiz Süreli Sözleşmeli (Daimi), 1 Kişi Yardımcı Hizmetler Görevlisi alınacaktır.

 

İlgili Görevli İrtibat Telefonu Başvuru Tarihleri Müracaat Şekli

olarak yapılacaktır.


Muzaffer EMRE (Vakıf Müdürü) 0 274 3112316 26.04.2012-24.05.2012 http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online

 

 

 

1 Kişi Yardımcı Hizmetler Görevlisi Yardımcı  Hizmetler  Görevlisi:   Vakfın

Mesleki Özellikler

İş Alanı/Pozisyonu İş Özeti

dağıtımı, güvenlik ve evrak dağıtımı gibi işlerini yürütmek


ulaşım,   temizlik,  yardım

 

 

 

Çalışma Şartlar Çalışma Şartları Çalışma Adresi

Altıntaş/Kütahya


Belirsiz Süreli (Daimi) İdarece Belirlenecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı Kat:2

 

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1)                  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)        Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)                  18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak

4)        Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış olmak

5)                  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6)                   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7)                   Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

8)   Görevin özelliğine göre, ihtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı
dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek, eğitim, yaş, tecrübesi vb.
özel şartlar da aranabilir.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

a-    En az lise mezunu olmak

b-   En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c-    Altıntaş İlçesi nüfusuna kayıtlı olmak.

 

C)  BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1    – Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesi sureti/fotokopisi

2    – Nüfus cüzdanın fotokopisi (T.C.Kimlik Numaralı),

3    – Sürücü Belgesi fotokopisi

4    – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

5    – Adli sicil kaydı,

6    – 2 Adet Fotoğraf,

7    – Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika

8    – Nüfus Kayıt Örneği

9    – Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve kısaca özgeçmişiniz(el yazısı ile)

NOT: Belgelerin suret veya fotokopileri asılları ile birlikte, mülakata çağırılan adaylardan istenecektir.

D)  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1- Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. 2-Başvurusu kabul edilen adaylardan, daha önce iş tecrübesi olan adaya öncelik tanınacaktır. 3- Değerlendirme sonucunda alınacak personel sayısının 3(üç) katı kadar aday (3 Yardımcı Hizmetler Görevlisi adayı) 29.05.2012 tarihinde mülakata çağrılacaktır.

E) DİĞER HUSUSLAR

1-Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/12 Sayılı Kararı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarına göre işlem yapılacaktır.

Mülakata   çağırılan   adaylar,   komisyon  tarafından   aşağıda  bulunan   özel   şartlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Her özel şart 0,1 puan değerindedir

–  Şehit ya da gazi yakını olmak,

–  Sürücü belgesi sahibi olmak,

–  Bilgisayar sertifikası sahibi olmak (Bilgisayar kullanma becerisi olmak),

–  En az lise mezunu olmak,

–  Daha önce SYD Vakıflarında çalışma tecrübesine sahip olmak

  • kütahya havaalanı personel alımı
  • altıntaş havaalanı iş başvurusu
  • altıntaş havaalanı personel alımı
  • kütahya havaalanı iş başvurusu
  • kütahya havaalanı eleman alımı
  • kütahya altıntaş havaalanı iş başvurusu
  • altıntaş havaalanı iş ilanları
  • kütahya havalimanı iş başvurusu
  • kütahya havalimanı personel alımı
  • altıntaş sydv

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba