Eceabat SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Eceabat SYDV Personel Alım İlanı
30 Nisan 2012 - 12:59

ÇANAKKALE İLİ ECEABAT İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 2 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Eceabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları. Nitelikleri. Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartlan tutan adaylar arasından 1 adet sözleşmeli Büro Görevlisi ve 1 adet sözleşmeli Yardımcı Hizmet Görevlisi alınacaktır.
ARANAN NİTELİKLER
İşin Süresi: Daimi.Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 6 Ay Deneme Süreli)
İstenilen İşgücü Sayısı: 2 (İki)
Personelin Niteliği/Unvanı: Büro Görevlisi, Yardımcı Hizmet Görevlisi
1-GENEL ŞARTLAR :
1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3-) 18 yaşını bitirmiş olmak.
4-) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti
kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5-) Yalnızca Büro Görevlisi için 2010 yılından bu yana yapılan KPSSP3 sınavların birinden puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. (Yardımcı Hizmet Görevlisi için KPSS şartı aranmamaktadır.)
6-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7-) Adli sicil kaydı bulunmamak.
8-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
9-)Yardimcı Hİzmet Görevlisi için en az B sınıfı ehliyet ve araç kullanıyor olmak
2-ÖZEL ŞARTLAR:
1-) Eğitim Durumu: Büro Görevlisi için Üniversitelerin Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji, Psikoloji,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla ilişkiler, Kamu Yönetimi, Hukuk,Ekonomi, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri, Muhasebe , Maliye, İşletme, İktisat Bölümü veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 4 yıllık lisans bölümlerinden/programlarından mezun olmak, Yardımcı Hizmet Görevlisi için en az lise ve dengi okullardan mezun olmak, 2-) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak. 3-) 1 Haziran 1982 ve sonrasında doğmuş olmak.
4-) Büro Görevlisi ve Yardımcı Hizmet Görevlisi kadrosu ile göreve başlayan kişiler ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edileceğinden, en az 5 yıl süre ile Vakfımızda çalışmak zorunda olduğunu taahhüt etmek.
5-) Büro Görevlisi için Eceabat Merkez ve Köylerinde Vakıf Faaliyetleri doğrultusunda inceleme, araştırma, tespit ve yardım dağıtımı yapıldığından görevini aksatacak bir engelinin bulunmaması.
6-)Büro Görevlisi için vvindovvs, ms-dos işletim sistemleri, word, Excel, Powerpoint vb. bilgisayar programlarını kullanabilmek.
7-) Eceabat İlçesinde ikamet etmek ve başarılı olduğu takdirde Eceabat ilçesi’nde ikamet etmeyi kabul ve yazılı taahhüt etmek. (1 ay içerisinde ikametini Eceabat ilçesine taşımayan ya da ilerleyen zamanlarda ikametini Eceabat İlçe sınırları dışına taşıyan personelin sözleşmesi feshedilecektir.)
3-İS KAPSAMINDAKİ GÖREVLER:

• BÜRO GÖREVLİSİ:
1-Vakfa gelen kişiler ile ilk görüşmeyi yapmak, sosyal yardımlara ilişkin bilgi vermek ve gerekiyorsa diğer kurumlara yönlendirme yapmak
2- Sosyal yardım ve gelir testi başvuru formunun doldurulmasında vatandaşa yardımcı olmak
3-Başvuru alındı belgesini hazırlamak ve vatandaşa teslim etmek
4-Sosyal yardım ve gelir testi başvuru sahiplerinin bilgilerini sisteme girmek

5- Başvurularda hanede çalışabilecek durumda olan kişilerin İŞKUR kayıtlarını yapmak ve hanedeki kişilerin durumundaki değişikliklere göre kayıtları güncellemek
6- Her başvuruda hanenin dosyasını kontrol etmek ve ilk defa yapılan başvurularda hane dosyası açmak
7- Başvurularla ilgili olarak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi tarafından sosyal incelemenin yapılması amacıyla Vakıf Müdürüne bilgi vermek
8- Mevcut dosyaların belirli zaman aralıklarıyla sorgulanması sonucunda tespit edilen
değişlikleri Vakıf Müdürüne raporlamak
9- Her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışma evrakını hazırlamak
10- Hane dosyalarının arşivlenmesi ve korunmasından sorumlu olmak
11- Gelen ve giden evrak kayıt ve arşivleme işlerini yapmak
12- Haneye bilgi verilmesi gereken durumlarda iletişimi sağlamak
13- Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek

• YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ:
1-Vakfın şoförlük hizmetlerini yerine getirmek
2-Vakfın aracının muayene, vergi, zorunlu trafik sigortası gibi gerekli işlemleri yasal süreleri içinde yapılmasını sağlamak, aracın bakımını ve temizliğini sağlamak,
3- Vakfın temizlik hizmetlerini yerine getirmek
4- Ayni yardımların dağıtımında görev almak

5-Vakıf içi ve dışı evrak dağıtım işlerini yapmak
6-Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek
4-BASVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
Aşağıda istenen belgelerin en geç 14/ 05 / 2012 tarihi mesai bitimine kadar Eceabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilmesi gerekmektedir.

1-Başvuru dilekçesi ve kısaca özgeçmişi

2-Diploma veya mezuniyet belgesi

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- KPSS-P3 Sınav sonuç belgesi veya tasdikli fotokopisi,
5-2 adet vesikalık fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş)
6-Sabıka kaydı aslı
7-Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti
8-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu
9-Varsa iş deneyim belgeleri
10-Eksik belge veya niteliklere uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır. Sonuç belgelerinde veya basılı formlarda silinti veya kazıntı yoluyla yada teknoloji kullanılarak değişiklik tahrifat yapıldığı belirlenmesi durumda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5-BASVURU ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:
1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte 30 / 04 / 2012 tarihinde başlamak üzere şahsen (elden) veya posta yoluyla ( iadeli taahhütlü) 14 / 05 / 2012 tarihi saat 17.00’a kadar Eceabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurularını yapacaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmenliğin: 17. maddesi hükümlerine istinaden Büro Görevlisi için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P3’den en yüksek puandan başlamak üzere 5 (Beş) aday mülakata kabul edilecektir. İstenilen şartları taşıyan adaylara Vakfımızca kurulan komisyon tarafından 15 /05 / 2012 tarihinde saat 14:00 ‘da Eceabat Hükümet Konağı Vakıf Toplantı Salonu’nda mülakat yapılacak olup 1 asil 1 yedek kişi belirlenecektir.
Yardımcı Hizmet Görevlisi için Vakfımızca kurulan komisyon tarafından 5 (Beş) aday seçilecektir. İstenilen şartları taşıyan adaylara Vakfımızca kurulan komisyon tarafından 15 /05 / 2012 tarihinde saat 14:00 ‘da Eceabat Hükümet Konağı Vakıf Toplantı Salonu’nda mülakat yapılacak olup komisyonca belirlenecek 5 (Beş) aday arasından kura çekimi yapılarak 1 asil 1 Yedek kişi belirlenecektir.
Müracaat yeri ve iletişim bilgileri:
Müracaat yeri: Eceabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı /Hükümet Konağı
Eceabat/Çanakkale
Tel: 0 286 814 16 81
Fax: 0 286 814 12 09 İLANEN DUYURULUR 26.04.2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım