Eceabat SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Eceabat SYDV Personel Alım İlanı
30 Nisan 2012 - 12:59

ÇANAKKALE İLİ ECEABAT İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 2 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Eceabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları. Nitelikleri. Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartlan tutan adaylar arasından 1 adet sözleşmeli Büro Görevlisi ve 1 adet sözleşmeli Yardımcı Hizmet Görevlisi alınacaktır.
ARANAN NİTELİKLER
İşin Süresi: Daimi.Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 6 Ay Deneme Süreli)
İstenilen İşgücü Sayısı: 2 (İki)
Personelin Niteliği/Unvanı: Büro Görevlisi, Yardımcı Hizmet Görevlisi
1-GENEL ŞARTLAR :
1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3-) 18 yaşını bitirmiş olmak.
4-) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti
kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5-) Yalnızca Büro Görevlisi için 2010 yılından bu yana yapılan KPSSP3 sınavların birinden puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. (Yardımcı Hizmet Görevlisi için KPSS şartı aranmamaktadır.)
6-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7-) Adli sicil kaydı bulunmamak.
8-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
9-)Yardimcı Hİzmet Görevlisi için en az B sınıfı ehliyet ve araç kullanıyor olmak
2-ÖZEL ŞARTLAR:
1-) Eğitim Durumu: Büro Görevlisi için Üniversitelerin Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji, Psikoloji,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla ilişkiler, Kamu Yönetimi, Hukuk,Ekonomi, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri, Muhasebe , Maliye, İşletme, İktisat Bölümü veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 4 yıllık lisans bölümlerinden/programlarından mezun olmak, Yardımcı Hizmet Görevlisi için en az lise ve dengi okullardan mezun olmak, 2-) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak. 3-) 1 Haziran 1982 ve sonrasında doğmuş olmak.
4-) Büro Görevlisi ve Yardımcı Hizmet Görevlisi kadrosu ile göreve başlayan kişiler ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edileceğinden, en az 5 yıl süre ile Vakfımızda çalışmak zorunda olduğunu taahhüt etmek.
5-) Büro Görevlisi için Eceabat Merkez ve Köylerinde Vakıf Faaliyetleri doğrultusunda inceleme, araştırma, tespit ve yardım dağıtımı yapıldığından görevini aksatacak bir engelinin bulunmaması.
6-)Büro Görevlisi için vvindovvs, ms-dos işletim sistemleri, word, Excel, Powerpoint vb. bilgisayar programlarını kullanabilmek.
7-) Eceabat İlçesinde ikamet etmek ve başarılı olduğu takdirde Eceabat ilçesi’nde ikamet etmeyi kabul ve yazılı taahhüt etmek. (1 ay içerisinde ikametini Eceabat ilçesine taşımayan ya da ilerleyen zamanlarda ikametini Eceabat İlçe sınırları dışına taşıyan personelin sözleşmesi feshedilecektir.)
3-İS KAPSAMINDAKİ GÖREVLER:

• BÜRO GÖREVLİSİ:
1-Vakfa gelen kişiler ile ilk görüşmeyi yapmak, sosyal yardımlara ilişkin bilgi vermek ve gerekiyorsa diğer kurumlara yönlendirme yapmak
2- Sosyal yardım ve gelir testi başvuru formunun doldurulmasında vatandaşa yardımcı olmak
3-Başvuru alındı belgesini hazırlamak ve vatandaşa teslim etmek
4-Sosyal yardım ve gelir testi başvuru sahiplerinin bilgilerini sisteme girmek

5- Başvurularda hanede çalışabilecek durumda olan kişilerin İŞKUR kayıtlarını yapmak ve hanedeki kişilerin durumundaki değişikliklere göre kayıtları güncellemek
6- Her başvuruda hanenin dosyasını kontrol etmek ve ilk defa yapılan başvurularda hane dosyası açmak
7- Başvurularla ilgili olarak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi tarafından sosyal incelemenin yapılması amacıyla Vakıf Müdürüne bilgi vermek
8- Mevcut dosyaların belirli zaman aralıklarıyla sorgulanması sonucunda tespit edilen
değişlikleri Vakıf Müdürüne raporlamak
9- Her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışma evrakını hazırlamak
10- Hane dosyalarının arşivlenmesi ve korunmasından sorumlu olmak
11- Gelen ve giden evrak kayıt ve arşivleme işlerini yapmak
12- Haneye bilgi verilmesi gereken durumlarda iletişimi sağlamak
13- Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek

• YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ:
1-Vakfın şoförlük hizmetlerini yerine getirmek
2-Vakfın aracının muayene, vergi, zorunlu trafik sigortası gibi gerekli işlemleri yasal süreleri içinde yapılmasını sağlamak, aracın bakımını ve temizliğini sağlamak,
3- Vakfın temizlik hizmetlerini yerine getirmek
4- Ayni yardımların dağıtımında görev almak

5-Vakıf içi ve dışı evrak dağıtım işlerini yapmak
6-Vakıf Müdürü tarafından verilecek benzeri işleri yerine getirmek
4-BASVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
Aşağıda istenen belgelerin en geç 14/ 05 / 2012 tarihi mesai bitimine kadar Eceabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilmesi gerekmektedir.

1-Başvuru dilekçesi ve kısaca özgeçmişi

2-Diploma veya mezuniyet belgesi

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- KPSS-P3 Sınav sonuç belgesi veya tasdikli fotokopisi,
5-2 adet vesikalık fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş)
6-Sabıka kaydı aslı
7-Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti
8-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu
9-Varsa iş deneyim belgeleri
10-Eksik belge veya niteliklere uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır. Sonuç belgelerinde veya basılı formlarda silinti veya kazıntı yoluyla yada teknoloji kullanılarak değişiklik tahrifat yapıldığı belirlenmesi durumda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5-BASVURU ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:
1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte 30 / 04 / 2012 tarihinde başlamak üzere şahsen (elden) veya posta yoluyla ( iadeli taahhütlü) 14 / 05 / 2012 tarihi saat 17.00’a kadar Eceabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurularını yapacaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmenliğin: 17. maddesi hükümlerine istinaden Büro Görevlisi için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P3’den en yüksek puandan başlamak üzere 5 (Beş) aday mülakata kabul edilecektir. İstenilen şartları taşıyan adaylara Vakfımızca kurulan komisyon tarafından 15 /05 / 2012 tarihinde saat 14:00 ‘da Eceabat Hükümet Konağı Vakıf Toplantı Salonu’nda mülakat yapılacak olup 1 asil 1 yedek kişi belirlenecektir.
Yardımcı Hizmet Görevlisi için Vakfımızca kurulan komisyon tarafından 5 (Beş) aday seçilecektir. İstenilen şartları taşıyan adaylara Vakfımızca kurulan komisyon tarafından 15 /05 / 2012 tarihinde saat 14:00 ‘da Eceabat Hükümet Konağı Vakıf Toplantı Salonu’nda mülakat yapılacak olup komisyonca belirlenecek 5 (Beş) aday arasından kura çekimi yapılarak 1 asil 1 Yedek kişi belirlenecektir.
Müracaat yeri ve iletişim bilgileri:
Müracaat yeri: Eceabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı /Hükümet Konağı
Eceabat/Çanakkale
Tel: 0 286 814 16 81
Fax: 0 286 814 12 09 İLANEN DUYURULUR 26.04.2012

  • yardımcı hizmet görevlisi maaşı
  • sydv yardımcı hizmet görevlisi
  • çanakkale sydv personel alımı
  • çanakkale sydv
  • yardımcı hizmetli maaşları
  • çanakkale sosyal yardımlaşma vakfı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba