Kastamonu Hanönü SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Geçici İşçi Alım İlanları » Kastamonu Hanönü SYDV Personel Alım İlanı
15 Şubat 2012 - 12:44

HANÖNÜ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA SÜRELİ SÖZLEŞMELİ 1 ADET İŞÇİ ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 02/08/2006 tarihli ve 2006/4 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ‘Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları Ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar’ ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca (1) bir adet belirli süreli sözleşmeli (geçici işçi statüsünde) personel alınacaktır.

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı: Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adresi     : Valitopaloğlu Cad. Hükümet Konağı 1. kat   HANÖNÜ/KASTAMONU
Telefon    : (366) 497  51 14
Faks          : (366) 497  50 30

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İş Sayısı       : 1 (Bir)

Başvuru Tarihleri : 15.02.2012-24.02.2012

Başvuru Adresi    : Valitopaloğlu Cad. Hükümet Konağı 1. kat   HANÖNÜ/KASTAMONU

İrtibat Kişisi          : Birgül YILMAZ / Vakıf Müdürü

MESLEKİ ÖZELLİKLER

İş Alanı / Pozisyon   : Büro Görevlisi
İşin Süresi                 : Belirli Süreli (9 ay)

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 1.GENEL ŞARTLAR

a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

c)  18 yaşını bitirmiş olmak

d) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için çalışacağı süre zarfında)

e)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak

f)   Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

g)  Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak h) Adli Sicil kaydı bulunmamak

2.ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lise mezunu olmak

b)   Hanönü İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek (Hanönü İlçesinde ikamet
etmemekle birlikte; görev yapacağı süre içerisinde Hanönü İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt
eden adayların başvuruları kabul edilecektir*)

c) En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş deneyimine sahip olmak (Hanönü merkez ve
köylerinde Vakıf faaliyetleri doğrultusunda inceleme, araştırma, tespit ve yardım dağıtımı

 

 

yapıldığından tek başına araç kullanabilmesi ve görevini aksatacak bir engelinin bulunmaması)

d) İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak (Vakıf otomasyon sistemlerini kullanabiliyor olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar sertifikası olan adaylar öncelikli tercih edilecektir**)

e)  Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve ilgili KPSS puan türünden en az 50 puan almış olmak (KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türleri lisans, ön lisans ve lise mezunları için esas alınan puan türleridir)

f)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak

g) İş deneyim belgeleri kabul edilecektir (zorunlu değildir)

* Bu adayların bölgenin sosyoekonomik şartları hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

**Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örgün eğitim kapsamında verilen ya da denkliği kabul edilen kurslardan alınan belgeler geçerlidir.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin en geç 24.02.2012 tarihi mesai bitimine kadar Hanönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilmesi gerekmektedir. Sınav komisyonu değerlendirmesinde başarılı olan adaylardan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

a)  Sınava başvurmak istediğine dair dilekçe [Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Vakıftan temin edilebilir) başvuru esnasında doldurulabilir]

b) Özgeçmiş

c)  Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya fotokopisi

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik numaralı)

e)  Adli Sicil Belgesi (Mülakat sonucuna göre istenecektir)

f)  Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi (Mülakat sonucuna göre istenecektir)

g) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

h) Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu (Mülakat sonucuna göre istenecektir)

ı) İş deneyim belgelerinin aslı veya fotokopisi (varsa)

i) Ehliyet fotokopisi

J) 2010 veya 2011 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı ya da fotokopisi

Eksik belge ve niteliklere uygun olmadığı halde başvuran adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi Vakıftan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Sınavla ilgili sınav sonuç belgelerinde veya basılı formlarda silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik veya tahrifat yapıldığının belirlenmesi durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

a)Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

 

 

b)Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

MÜRACAAT VE İŞE ALIM KOŞULLARI

a) Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Hanönü İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Valitopaloğlu Cad. Hükümet Konağı 1. kat HANÖNÜ/KASTAMONU) şahsen 24.02.2012 günü 17-00’ye kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

c) Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

d)   Aranan şartları taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenler başvuru yapmaları durumunda başvuruları kabul edilmeyecektir (Aranan şartları taşımadıkları veya eksik belge ile başvurdukları daha sonra tespit edilen adaylara herhangi bir hatırlatma yapılmayacak olup bu adaylar Vakıftan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar)

e)    Mülakat oluşturulan komisyon tarafından 01.03.2012 tarihinde Hanönü İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında saat 14.00’da gerçekleştirilecektir.

f) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

g)  Vakıf Personeli tarafından başvurusu alınan adaylara Başvuru Alındı Belgesi (başvuru
sırasını da içeren) verilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-   Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.Mülakata çağrılacak adaylar 28.02.2012 tarihinde Kaymakamlık İlan Panosunda ve www.hanonu.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.

2-   İstenilen şartları taşıdığı Değerlendirme komisyonunca tespit edilen adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 01.03.2012 tarihinde Kaymakamlık binası 3.kat toplantı salonunda saat 14:00’da sözlü sınava tabi tutulacaktır. Mülakat sırasında adaylara 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile ilan edilen iş pozisyonuna adayın uygunluğunu tespit etmeye yönelik sorular yöneltilecektir. Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak en yüksek puanı alan bir 1 asil ve 1 yedek olmak üzere 2 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen aday 07.03.2012 tarihinde Kaymakamlık İlan Panosunda ve www.hanonu.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır. İlan edilen aday ile sözleşme yapılarak işe başlatılacaktır.

3-Adayların evrakı üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilenler tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Askerlik Durum Belgesi, Sağlık Raporu ve Adli Sicil Kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

 

 

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

İLANEN DUYURULUR .   …../02/2012

Taner BOLAT Hanönü Kaymakamı Vakıf Başkanı

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

SDÜ 75 adet Geçici İşçi AlacakSüleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 3 ay geçici işçi pozisyonunda çalışacak 75...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi 29 Beden İşçisi AlacakAntalya Gündoğmuş Belediyesi kurayla 29 adet beden işçisi alacak. Başvurular, 19...
Samsun Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanıİş İlan No (00004720998) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ VEZİRKÖPRÜ...
Bolu Karacasu Belediyesi 2 Geçici Beden İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004718444) Türkiye İş Kurumu BOLU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KARACASU...
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Tarım İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004701373) Türkiye İş Kurumu YALOVA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK...
Kahramanmaraş Göksun Öğretmenevi Geçici Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Alım İlanıİş İlan No (00004699106) Türkiye İş Kurumu KAHRAMANMARAŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ...
Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanıİş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE...
Ankara Kalecik Öğretmenevi Aşçı Yardımcısı Alım İlanıİş İlan No (00004688956) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Erdek Belediyesi 12 Temizlik işçisi AlacakErdek Belediyesi geçici işçi statüsünde 12 adet Temizlik işçisi alacak. İşkur...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.