İMKB Koruma ve Güvenlik Memuru Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Diğer » İMKB Koruma ve Güvenlik Memuru Alım İlanı 2012
06 Şubat 2012 - 12:49

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, “Koruma ve Güvenlik Memuru” unvanında personel alacaktır. Sınava ilişkin “Sınav ve Başvuru Kılavuzu” aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

KORUMA VE GÜVENLİK MEMURU

SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

A.    BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Koruma ve Güvenlik Memuru yazılı sınavına katılabilmek için; adayların İMKB Personel Yönergesi’nin 13 üncü maddesinde belirtilen;

1-  Türk vatandaşı olmak (29/08/1981 tarih ve 17473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır),

2-  18 yaşını bitirmiş olmak,

3-  Görevin gerektirdiği ahlak ve karakter niteliklerini taşımak,

4-   Kamu haklarından yasaklı olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçlarından mahkum olmamak, iflas etmiş olmamak, 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendisi veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmiş olmamak, borsa bankerliği belgesi veya borsa üyelik belgesi iptal edilmiş kuruluşların yöneticilerinden ve bu iptalde sorumluluğu bulunanlardan olmamak, Borsa personeli için aranan kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

5-  Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

6-  Daha önce Borsa tarafından yapılan sözlü sınavda başarısız olmamak, genel şartlarına ek olarak;

7-  Yükseköğretim kurumlarının; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden veya 2 yıllık eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden son başvuru tarihi (27/02/2012) itibariyle mezun olmak,

8-  Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 28 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve sonrası tarihte doğanlar),

9-  Görevin özelliği dolayısıyla en az 1.75 cm boyunda olmak,

 10-  Çalışma saatleri konusunda esnek olmak,

11-  Son başvuru tarihi (27/02/2012) itibariyle erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,

12-  Özel güvenlik eğitim sertifikası (silahlı) sahibi olmak,

13-  Görevini yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı bulunmamak,

ön kriterlerine sahip olması gerekmektedir.

 

B. SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI,

1-    Giriş sınavı iki aşamalı yapılacak olup ilk aşama yazılı sınav ikinci aşama ise sözlü sınavdır.

2-  Adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütmelerini ölçmeye yönelik hazırlanan ve çoktan seçmeli uygulanan genel yetenek sınavından oluşan yazılı sınavda başarılı bulunan adaylar sözlü sınav bölümüne çağrılacak ve kesin seçimler bu aşamada yapılacaktır.

3-  Yazılı Sınav 11 Mart 2012 Pazar günü saat:10:00 da yapılacaktır. Sınav yeri adaylara daha sonra e-posta ile bildirilecektir ve başvuru sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavın ardından adayların kişilik özelliklerini tespit etmeye yönelik kişilik envanteri uygulaması gerçekleştirilecektir, söz konusu uygulama sınav değildir ve sadece sözlü sınava davet edilen adaylar için değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınav saat 10:00’da başlayacağından adayların ulaşım olanaklarını dikkate alarak davranmaları ve en geç saat 09:30’da sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4-  Ön kriterleri karşılayan adayların sınava katılabilmeleri için başvuru sırasında belirttikleri e-posta adresine sınava giriş bilgileri gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınava giriş ile ilgili bilgileri www.imkb.gov.tr internet adresinde İnsan Kaynakları bölümünde yer alan “Başvuru Durumumu Göster” sorgulama ekranından da TC Kimlik Numarasını, e-posta adresini ve onay kodunu girerek öğrenebileceklerdir. Sınava fotoğraflı ve onaylı bir kimlik kartı (sadece T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirilmesi yeterli olup sayılan kimlik kartlarından herhangi birisini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Sınav günü sınav salonlarında aday listeleri asılı
olacaktır.

C.  YAZILI SINAV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1-   Genel yetenek sınavında cevapların kurşun kalem ile yazılması gerekmektedir. Sınavda hesap makinesi, sözlük, imla kılavuzu gibi yardımcı materyaller kullanılmayacaktır.

2-   Aşağıda belirtilen hareketler adayın sınav kağıdını geçersiz kılar.

 –     Soru ya da cevap kağıdını sınav salonlarından dışarıya çıkarmak.

–     Başkasının yerine sınava girmek.

–     Sınav sırasında yardım almak ya da başkalarına yardım etmek.

–     Sınavı uygulayan görevlinin talimatlarına uymamak.

–     Soruları ya da cevapları kopya etmek.

–     Diğer herhangi bir şekilde kopya çekmek.

3-  Sınava katılıp katılmama bilgisi “Başvuru Durumumu Göster” sorgulama ekranından öğrenilebilecektir. Sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adresine sözlü sınav bilgileri gönderilecektir.

D.  BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1-Başvuru başlangıç tarihi 31/01/2011, bitiş tarihi 27/02/2012’dir. 11/03/2012 tarihinde yapılacak olan Koruma ve Güvenlik Memuru giriş sınavına katılım için sadece İMKB internet sitesinde -www.imkb.gov.tr- yer alan elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Başvuru Formu’nun, Sınav ve Başvuru Kılavuzu okunduktan sonra, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

2- İlk kez bilgi girişi yapacak adayların Başvuru Formu’nu doldurabilmesi için giriş ekranında TC kimlik numaralarını, e-posta adreslerini ve resimdeki doğrulama metnini yazıp giriş tuşuna basmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri ile ilgili bildirimlerin burada belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacağı göz önünde bulundurularak e-posta adresinin geçerli bir adres olması gerekmektedir. Başvuru sürecince belirtilen e-posta adresinin güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.

3-   Zorunlu alanlar ve adayın durumuna göre istenen diğer bilgiler girildikten sonra açıklamaların ve Sınav ve Başvuru Kılavuzu’nun okunduğuna; formda verilen bilgilerin işe alım sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat edildiğinin; adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler verilmesi halinde, başvurunun değerlendirmeye alınmayacağının, değerlendirmeye alınsa bile durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlanmışsa iş akdinin feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen kabul ve beyan edilmesi gerekmektedir.

4-  Aday, “Ediyorum”u seçtiyse ve tüm bilgileri doğru olarak girdiğini kontrol ettiyse “Kaydet” butonuna basmalıdır. Bu sırada ekrana gelecek ve sonrasında e-posta adresine gönderilecek olan onay kodu sonraki muhtemel düzeltme işlemleri için saklanmalıdır.

5-  Aday Başvuru Formu’nu kaydettikten sonra “Başvuru Formu’nu PDF Dosyası Olarak İndir” butonunu kullanarak formun çıktısını almalı ve imzalamalıdır. Başvurunun herhangi bir anında başvuru işleminden vazgeçmek isteniyorsa formun alt kısmında yer alan “Çıkış” butonuna basılmalıdır.

6-  Adaylar, Başvuru Formu’nda düzeltme yapmak istiyorsa, giriş işleminin ardından belirttiği e-posta adresine gelmiş olan onay koduyla giriş ekranından tekrar giriş yapmalı ve bilgilerini baştan doldurmalıdır.

7-  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Başvuru Formu’nu kayda almakla başvurunun kesin olarak kabul edileceği veya adayın sınava alınacağı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

8-  Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüş için basvuru@imkb.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 26 23- 298 26 18 numaralı telefonlardan Kurumumuza ulaşabilirsiniz.

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGELERİN GÖNDERİMİ

1- Adayların, elektronik ortamda doldurdukları ve renkli çıktısını alıp imzaladıkları Başvuru Formu ile birlikte;

–       Nüfus cüzdanı fotokopilerini (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.),

–       4,5×6 cm boyutunda 2 (iki) adet vesikalık fotoğraflarını,

–       Lisans    ve/veya    yüksekokul    diploması    veya    mezuniyet    belgesi    fotokopilerini    (yabancı akademik birimlerden mezun adayların denklik belgelerini de eklemeleri gerekmektedir),

–       Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopilerini

–       Özel güvenlik eğitim sertifikası (silahlı) fotokopilerini

belgelerin son teslim tarihi olan 01/03/2012 tarihi saat 17:45’e kadar “İMKB İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi 34467 Emirgan İstanbul” adresine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması tercih edilmelidir.

2- Postadaki gecikmeler, kayıplar veya başka bir nedenle son belge teslim tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

3-  Başvurular ve belgeler kurumumuza ulaştığında ve değerlendirmeye alındığında; eksik belge varsa bu belgeler, belgeler tam ise ve sınava girilebilir durumda ise sınav giriş bilgileri, aday sınava giremeyecek ise bunun nedeni; adayın belirttiği e-posta adresine gönderilecek mesajla kendisine bildirilecektir. Adaylar ayrıca bu bilgileri Başvuru Formu’nun
ilk ekranında yer alan “Başvuru Durumumu Göster” bölümünden de takip edebilirler. Doldurdukları Başvuru Formu’nun PDF formatına daha sonra ulaşmak isteyen adaylar ise kendilerine verilen onay kodu ile TC kimlik numaralarını, e-posta adreslerini girerek Başvuru Formu’nun ilk ekranında yer alan “Giriş ” kısmını kullanabilirler.

4-  Son belge teslim tarihi olan 01/03/2012 tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile Kurumumuza ulaşan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvurusunun kabul edildiğine (eksik belge olmadığı) ve sınava girebileceğine dair 01/03/2012 tarihine kadar e-posta mesajı almayan adayların, Başvuru Formu’nun kurallara uygun şekilde
doldurulduğunun     kontrolü       ve        Kurumumuzla      iletişime       geçip       eksikliklerin giderilmesi sorumluluğu başvuruyu yapana aittir (en geç 05/03/2012 17:45’e kadar).

F. İŞE BAŞLAMA

1- Yazılı sınav ve sözlü sınav sonunda başarılı olan ve görevlendirilmesi uygun görülenlerin sınav başvuru formlarındaki adreslerine durum yazılı olarak bildirilir. Adayların kendilerine yapılan bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlamak üzere İMKB’ye başvurmaları gerekir. Sınav başvuru formlarında gösterilen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanlarla, İMKB’ce kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın süresinde işe başlamayanların görevlendirmeleri iptal edilir. İşe başlama sırasında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler daha sonra adaylara bildirilecektir.

2- İMKB’de işe yeni başlayan personel için 2 aylık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler.

G. İMKBDE İŞE ALIM İLE İLGİLİ MEVZUAT

1-İMKB’de işe alım İMKB Personel Yönergesi hükümlerine göre yapılmaktadır. İMKB “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in Kapsam başlıklı 2 inci maddesi ile kapsam dışı tutulduğundan söz konusu yönetmeliğin merkezi sınav sistemi (KPSS) de dahil olmak üzere diğer prosedürlerine tabi değildir.

İletişim:

Adres      : İMKB İnsan Kaynakları Müdürlüğü Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi

34467 Emirgan – İstanbul Telefon : (0212) 298 26 23 – 298 26 18    e-posta : basvuru@imkb.gov.tr

web       : www.imkb.gov.tr

Önemli Tarihler
Başvuru Başlangıç Tarihi 31/01/2012
Başvuru Bitiş Tarihi (İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulabilmesi için son tarih) 27/02/2012
Başvuru belgelerinin son teslim tarihi 01/03/2012
Başvuru belgelerinde eksiklik olanların eksiklerini tamamlamaları için son tarih 05/03/2012
Yazılı sınav (Genel Yetenek Sınavı) ve Kişilik Envanteri Uygulaması 11/03/2012
  • kpss güvenlik alımı
  • kpss özel güvenlik alımı 2012
  • özel güvenlik alımı ilanları
  • güvenlik görevlisi alımı 2012
  • imkb güvenlik alımı
  • adalet bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı 2012
  • imkb özel güvenlik alımı
  • kpss ile özel güvenlik alımı
  • kamu özel güvenlik alımı 2012
  • kamuya güvenlik görevlisi alımı 2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 950 Hakim ve Savcı Adayı AlacakAdalet Bakanlığı 950 hakim ve savcı adayı alacak. Yazılı sınav ÖSYM tarafından 24...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dil Asistanı Alım İlanıLANGUAGE ASSISTANT FOR A FRENCH RESIDENT TVVINNING ADVISOR Vacancy in a European Union...
İçişleri Bakanlığı 7 Bin Bekçi Alacakİçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...
Adalet Bakanlığı 2017’de 10.000 Personel AlacakAdalet Bakanlığı 2017’de 10 binden fazla personel alacak. Adalet Bakanlığı,...
2017 Referandum Takvimi AçıklandıAnayasa değişikliği halk oylaması, YSK’nın 74 sayılı kararıyla 16 Nisan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 Anayasa değişikliği paketini onayladı2017 halk oylaması, referandum 16 Nisan 2017 pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanı...
İlksan 10 Büro Personeli AlıyorGenel Müdürlüğümüze aşağıda belirlenen şartlarda 10 (On) büro personeli alınacaktır. A...
2828 Sayılı Kanun Kapsamında 3220 Memur Ataması Yapıldı2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 Avukat AlacakGençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 10 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Avukat AlacakT.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Kültür ve...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker