Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı Duyurusu 2012

Ana Sayfa » Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği » Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı Duyurusu 2012
21 Şubat 2012 - 10:58

 GENELGE 2012/1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta iken en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmalarını teminen, ihtiyaç duyulan ve boş bulunan kadrolar için Unvan Değişikliği Sınavı açılması Makam’ın 03.11.2011 tarih ve 07 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

Unvan Değişikliği Sınavı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılacak olup, sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını son başvuru tarihi itibariyle taşımaları gerekmekte olup; müracaatlarda kişi beyanı esas alınacaktır. Müracaat edecek personelden mezun olduğu okul itibariyle Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında atanamayacakların müracaatları Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı görüşü doğrultusunda değerlendirilecektir.

Sınav açılan kadro unvanları ve sayıları (Ek-l)’deki listede, kadro unvan ve branşları ise (Ek-2)’deki listede belirtilmiştir.

Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak kadrolara müracaatlar için gerekli şartlar (Ek-3)’te açıklanmıştır.

Unvan Değişikliği Sınavına müracaatlar 20 Şubat 2012 tarihinde başlayıp, 12 Mart 2012 saat 17:00’ye kadar http://www.tarimpersonel.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Adaylar, http://wwvv.tarimpersonel.gov.tr/unvandegisikligi adresine girdiğinde, ekranda yer alan “unvan değişikliği sınavına başvurmak için tıklayınız” linkinden, gerekli açıklamaları okuduktan sonra, açıklama sayfasında yer alan linke tıklayarak tek bir unvan için müracaat yapacaklardır.

Adaylar bilgisayar ortamında yaptıkları müracaat formlarının üç nüsha çıktısını alarak bir sureti kendilerinde, bir sureti görev yaptıkları birimde muhafaza edilmek üzere, diğer imzalı ve tasdikli sureti ile diploma ya da geçici mezuniyet belgesi fotokopisini (sadece programcı kadrosuna müracaat edecekler için istenilen niteliklere haiz onaylı sertifika suretini) görevli   oldukları   birimlere   teslim   ederek    müracaatlarını   tamamlayacaklardır.

Başvuru formları ve diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopileri (sadece programcı kadrosuna müracaat edecekler için istenilen niteliklere haiz onaylı sertifika) Taşrada İl Müdürlükleri ve Kuruluş Müdürlüklerince, Merkezde ise bağlı oldukları birimlerin Koordinasyon Birimlerince doğruluğu onaylanarak toplu halde en geç 9 Nisan 2012 tarihi mesai bitimine kadar görevlendirilecek personel aracılığıyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde intikal ettirilecektir. İlçe Müdürlükleri kendilerine yapılan müracaatları, belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla en kısa sürede İl Müdürlüklerine intikal ettireceklerdir. Gecikmelere sebebiyet verilmesi yasal sorumluluk oluşturacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Unvan Değişikliği Sınavı ders notları, http://www.tarim.gov.tr, http: //www. tarimper sonel. gov.tr ve http://www.tarimyayin.gov.tr adreslerinden yayınlanacaktır.

Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Ek-2’de ilan edilen kadro unvan ve branşların dışında lisans, ön lisans veya lise mezunu olup, bu sınava girmek isteyen Bakanlık personelinin diploma ve transkriptlerini 27 Şubat 2012 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirmeleri halinde talepler sınav sürecini aksatmamak kaydıyla kadro ve kurum ihtiyaçları dikkate alınarak imkanlar dahilinde Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca değerlendirilecektir.

Belirlenecek takvim doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavının yapılacağı yer, tarih ve sınavla ilgili diğer hususlar http://www.tanm.gov.tr, http://www.tarimpersonel.gov.tr ve http://www.tarimyavin.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

Sınavda başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında, ilan edilen kadrolara mahkeme kararı, soruşturma raporu veya Bakanlar Kurulu Kararı gibi mücbir sebeplerden dolayı atama yapılması ya da yapılmaması gerektiğinde, söz konusu mahkeme kararı, soruşturma raporları veya Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personelden; Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek unvan ve branşlar için müracaat eden personelin yine Personel Genel Müdürlüğünce daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek ilan edilecek yerlere yapılacak tercihler ve sınavda alman puana göre yerleştirmeleri yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan diğer personel ise; görev yaptığı Müdürlükteki norm kadrosu uygun olan münhal kadrolara atanacaktır. Bu personel arasından normun dolu olmasından/dolmasından dolayı aynı Müdürlüğe atanamayanlar daha sonra Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek Müdürlüklere puan ve tercihlerine göre yerleştirilerek atamaları yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı sonunda atamaların Valilikler emrine yapılmasından sonra Valiliklerce yapılacak atamalarda; İl Müdürlüklerinin (Merkez) personel ihtiyacı da dikkate alınarak ve İl genelinin kadro-ihtiyaç durumları da değerlendirilmek kaydıyla Mühendis ve Veteriner Hekim istihdam edilmeyen İlçe bırakılmayacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personelden özür durumunu atama işleminden önce belgelendirenlere, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Sonuçlar sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli olacak, bu süre içerisinde sınavı kazananlar ilan edilen kadrolarda çeşitli nedenlerle boş kalan veya boşalan kadrolara puan sırasına göre yukarıda belirtilen hususlara göre atamaları yapılacaktır.

Yazılı talepleri halinde Unvan Değişikliği Sınavına katılacaklar sınav günü dahil olmak üzere sınavdan bir gün önce ve bir gün sonra idari izinli sayılacaktır. Sınav harcı ve sınav sonuçlarına itiraz harcı adaylar tarafından karşılanacaktır.

Bilgilerinizi, gereğini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILAN KADROLAR 

UNVANI

TOPLAM KADRO SAYISI

Mühendis

750

Veteriner Hekim

150

Biyolog

70

Ekonomist

50

Ev Ekonomisti

2

İstatistikçi

25

Kameraman

6

Fotoğrafçı

3

Spiker

2

Matbaacı

3

Kimyager

30

Matematikçi

8

Mimar (Peyzaj)

10

Sosyolog

20

Programcı

20

Tekniker

2400

Veteriner Sağlık Teknikeri

550

Sağlık Teknikeri

190

Teknisyen

700

Veteriner Sağlık Teknisyeni

600

GENEL TOPLAM

5589

 

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI

BRANŞI

Mühendis

Ziraat Mühendisi

Mühendis

Su Ürünleri Mühendisi

Mühendis

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

Mühendis

Gıda Mühendisi

Mühendis

Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Ziraat Fakültesi)

Mühendis

Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Tarım Ürünleri Teknolojisi)

Mühendis

Tütün Teknolojisi Mühendisi

Mühendis

Bilgisayar Mühendisi

Mühendis

Kimya Mühendisi

Mühendis

Harita – Jeodezi ve Fotogonometri Mühendisi

Mühendis

Çevre Mühendisi

Mühendis

Elektrik Mühendisi

Mühendis

Elektrik Elektronik Mühendisi

Mühendis

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

Mühendis

Endüstri Mühendisi

Mühendis

Fizik Mühendisi

Mühendis

İnşaat Mühendisi

Veteriner

Jeoloji Mühendisi

Mühendis

Maden Mühendisi

Mühendis

Makine Mühendisi

Mühendis

Metalürji Mühendisi

Mühendis

Orman Mühendisi

Mühendis

Tekstil Mühendisi

Veteriner Hekim

Veteriner Hekim

Biyolog

Biyolog

Ekonomist

İktisat-Ekonomi-Ekonometri

Ev Ekonomisti

Ev Ekonomisi

İstatistikçi

İstatistik

Kameraman

Fakültelerin İlgili Bölümlerinden mezun olmak

Fotoğrafçı

Fakültelerin İlgili Bölümlerinden mezun olmak

Spiker

Fakültelerin İlgili Bölümlerinden mezun olmak

Matbaacı

Fakültelerin İlgili Bölümlerinden mezun olmak

Kimyager

Kimyager

Matematikçi

Matematikçi

Mimar

Mimar (Peyzaj)

Sayfa 1

 

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI

BRANŞI

Sosyolog

Sosyoloji

Programcı

Bilgisayar Programcılığı

Tekniker

Ağaç İşleri

Tekniker

Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi

Tekniker

Arıcılık

Tekniker

Bağcılık

Tekniker

Bahçe Ziraatı

Tekniker

Balık Yetiştiriciliği

Tekniker

Besicilik

Tekniker

Bilgi İşlem

Tekniker

Bilgisayar

Tekniker

Bilgisayar Destekli Makine

Tekniker

Bilgisayar Destekli Makine Resim Konstrüksiyon

Tekniker

Bilgisayar Destekli Tasarım

Tekniker

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim

Tekniker

Bilgisayar Destekli Yayıncılık

Tekniker

Bilgisayar Donanımı

Tekniker

Bilgisayar Operatörlüğü

Tekniker

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

Tekniker

Bilgisayar Programcılığı

Tekniker

Bilgisayar Programlama

Tekniker

Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

Tekniker

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Tekniker

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Tekniker

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Tekniker

Bilişim-Yönetim

Tekniker

Bina Koruma ve Yenileme

Tekniker

Bitki Koruma

Tekniker

Bitkisel Üretim

Tekniker

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama

Tekniker

Budama ve Aşılama

Tekniker

Çay Eksperliği

Tekniker

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri

Tekniker

Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü

Tekniker

Çevre Koruma

Sayfa 2

 

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI

BRANŞI

Tekniker

Çini İşlemeciliği

Tekniker

Değirmencilik

Tekniker

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi

Tekniker

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi

Tekniker

Doğalgaz ve Isıtma

Tekniker

Dokuma

Tekniker

Dokumacılık ve El Sanatları

Tekniker

Ekmekçilik

Tekniker

El Basmacılığı

Tekniker

El Sanatları

Tekniker

Elektrik

Tekniker

Elektrik-Elektronik

Tekniker

Elektrik-Elektronik Teknikerliği

Tekniker

Elektronik

Tekniker

Elektronik Haberleşme

Tekniker

Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim)

Tekniker

Elektronik Yüksek Teknisyenliği

Tekniker

Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme

Tekniker

Endüstriyel Elektronik

Tekniker

Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim)

Tekniker

Endüstriyel Otomasyon

Tekniker

Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim)

Tekniker

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi

Tekniker

Endüstriyel Tavukçuluk

Tekniker

Enerji

Tekniker

Et Endüstrisi

Tekniker

Fermantasyon

Tekniker

Fermantasyon Teknikerliği

Tekniker

Fermente Ürünler

Tekniker

Fındık Eksperliği

Tekniker

Fidan ve Fidecilik

Tekniker

Fidan Yetiştirme

Tekniker

Film Yapım Teknikleri

Tekniker

Fotoğraf

Tekniker

Fotoğrafçılık

Sayfa 3

 

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI

BRANŞI

Tekniker

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Tekniker

Geleneksel El Sanatları

Tekniker

Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol

Tekniker

Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü

Tekniker

Gıda Teknikerliği

Tekniker

Gıda Teknolojisi

Tekniker

Haberleşme

Tekniker

Haberleşme Teknolojisi

Tekniker

Halı ve Kilim

Tekniker

Halıcılık

Tekniker

Halıcılık ve Desinatörlüğü

Tekniker

Harita

Tekniker

Harita Kadastro

Tekniker

Harita Teknikerliği

Tekniker

Harita ve Maden Ölçme

Tekniker

Hasat Sonrası Teknolojisi

Tekniker

Hayvansal Üretim

Tekniker

Hidroelektrik Santralleri

Tekniker

İç Mekan Koruma ve Yenileme

Tekniker

İklimlendirme-Soğutma

Tekniker

İnşaat

Tekniker

İnşaat Teknikerliği

Tekniker

İpek Böcekçiliği

Tekniker

İş Makineleri

Tekniker

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Tekniker Kesim ve Et
Tekniker

Kesim ve Et Endüstrisi

Tekniker

Kimya

Tekniker

Kimya Teknolojisi

Tekniker

Kontrol Sistemleri Teknolojisi

Tekniker

Kontrol ve Ölçü Aletleri

Tekniker

Lastik Teknolojisi

Tekniker

Makine

Tekniker

Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi

Tekniker

Makine-Resim-Konstrüksiyon

Sayfa 4

 

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI

BRANŞI

Tekniker

Mantarcılık

Tekniker

Masaüstü Yayıncılık

Tekniker

Matbaacılık

Tekniker

Matbaacılık ve Baskı Teknikleri

Tekniker

Mekatronik

Tekniker

Mekatronik (Uzaktan Eğitim)

Tekniker

Metal İşleri

Tekniker

Metalografi ve Malzeme Muayenesi

Tekniker

Metalürji Malzeme

Tekniker

Meyve-Sebze İşleme

Tekniker

Mimari Dekoratif Sanatlar

Tekniker

Mimari Restorasyon

Tekniker

Mobilya ve Dekorasyon

Tekniker

Motor

Tekniker

Organik Tarım

Tekniker

Ormancılık

Tekniker

Oto Elektrik-Elektronik

Tekniker

Oto Motor Teknolojileri

Tekniker

Otobüs Tamir ve Bakım

Tekniker

Otomasyon

Tekniker

Otomotiv

Tekniker

Otomotiv Endüstrisi

Tekniker

Otomotiv Tasarım ve İmalat

Tekniker

Örme

Tekniker

Örme Teknolojisi

Tekniker

Pamuk Eksperliği ve İplikçilik

Tekniker

Pamuk Pazarlama ve İplikçilik

Tekniker

Petrokimya

Tekniker

Petrol Sondajı ve Üretimi

Tekniker

Peyzaj

Tekniker

Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri

Tekniker

Radyo – Televizyon Tekniği

Tekniker

Radyo – Televizyon Yayımcılığı

Tekniker

Radyo – TV Yayımcılığı

Tekniker

Radyo TV Yayıncılığı

Sayfa 5

 

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI

BRANŞI

Tekniker

Radyo ve Televizyon Tekniği

Tekniker

Radyo ve Televizyon Yayımcılığı

Tekniker

Radyo ve TV Yayımcılığı

Tekniker

Rafineri

Tekniker

Rafineri ve Petrokimya

Tekniker

Restorasyon

Tekniker

Restorasyon ve Konservasyon

Tekniker

Sahne Tasarımı

Tekniker

Sebze Üretimi

Tekniker

Seracılık

Tekniker

Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Tekniker

Seracılık-Budama ve Aşılama

Tekniker

Serigrafı

Tekniker

Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği

Tekniker

Sıhhi Tesisat

Tekniker

Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz

Tekniker

Soğutma Tesisatçılığı

Tekniker

Soğutma Tesisatı

Tekniker

Soğutma ve Havalandırma

Tekniker

Sondaj cılık

Tekniker

Su Ürünleri

Tekniker

Sulama Teknolojisi

Tekniker

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Tekniker

Süt Hayvancılığı

Tekniker

Süt ve Ürünleri

Tekniker

Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık

Tekniker

Tarım Alet ve Makineleri

Tekniker

Tarım AÖF

Tekniker

Tarım Makineleri

Tekniker

Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması

Tekniker

Tarımsal Laboratuvar

Tekniker

Tarımsal Sulama

Tekniker

Tarımsal Sulama Yönetimi

Tekniker

Tarla Bitkileri

Tekniker

Tasarım ve Basım – Yayıncılık

Sayfa 6

 

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI

BRANŞI

Tekniker

Tavukçuluk

Tekniker

Tekstil

Tekniker

Tekstil Baskı

Tekniker

Tekstil Dokuma

Tekniker

Tekstil İplikçilik

Tekniker

Telekominikasyon

Tekniker

Termik Santral Makineleri

Tekniker

Termik Santrallerde Enerji Üretimi

Tekniker

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tekniker

Tohumculuk

Tekniker

Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği

Tekniker

Un Üretim Teknolojisi

Tekniker

Yapı Denetim Yardımcılığı

Tekniker

Yapı Donatım Teknolojisi

Tekniker

Yapı Tesisat Teknolojisi

Tekniker

Zeytin Endüstrisi

Tekniker

Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi

Sağlık Teknikeri

Çevre

Sağlık Teknikeri

Çevre Sağlığı

Sağlık Teknikeri

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı

Sağlık Teknikeri

Laboratuvar

Sağlık Teknikeri

Patoloji Laboratuvarı

Sağlık Teknikeri

Protez ve Ortez

Sağlık Teknikeri

Radyoloji

Sağlık Teknikeri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Teknikeri

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikeri

Sağlık Teknikerliği

Sağlık Teknikeri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık Teknikeri

Tıbbi Laboratuvar

Veteriner Sağlık Teknikeri

Laborant ve Veteriner Sağlık

Veteriner Sağlık Teknikeri

Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖF)

Teknisyen

Ağaç İşleri

Teknisyen

Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Gıda Analizi)

Teknisyen

Besin Kontrol ve Analizleri

Teknisyen

Bilgisayar

Sayfa 7

 

Ek-

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMİNDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI

BRANŞI

Teknisyen

Bilgisayar (Donanım)

Teknisyen

Bilgisayar Yazılım

Teknisyen

Çevre Sağlık

Teknisyen

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Teknisyen

Dokuma

Teknisyen

Elektrik

Teknisyen

Elektrik Elektronik Teknolojisi

Teknisyen

Elektrik Tesisatçılığı

Teknisyen

Elektrik-Elektronik Endüstriyel Bakım Onarım

Teknisyen

Elektronik

Teknisyen

Endüstriyel Elektronik

Teknisyen

Hazır Giyim

Teknisyen

Konfeksiyon

Teknisyen

Makine

Teknisyen

Makine Ressamlığı

Teknisyen

Marangoz

Teknisyen

Matbaa

Teknisyen

Metal İşleri

Teknisyen

Mobilya Dekorasyon

Teknisyen

Motor

Teknisyen

Resim

Teknisyen

Sıhhi Tesisat

Teknisyen

Telekomünikasyon

Teknisyen

Tesisat Teknolojisi

Teknisyen

Tesviye

Teknisyen

Torna Tesviye

Teknisyen

Torna Tesviye-Makine Teknolojileri

Teknisyen

Yapı Bölümü

Teknisyen

Yiyecek İçecek Hizmetleri/Servis

Teknisyen

Ziraat

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Veteriner Sağlık

Sayfa 8

 

 


 

Ek-3

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

BAŞVURU ŞARTLARI

1.) Mühendis Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi veya Bölümü, Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi, Gıda Mühendisi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (Ziraat Fakültesi), Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (Tarım Ürünleri Teknolojisi), Tütün Teknolojisi Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Kimya Mühendisi, Harita-Jeodezi ve Fotogonometri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Metalürji Mühendisi, Orman Mühendisi ile Tekstil Mühendisi yetiştiren Fakültelerden Mühendis unvanı ile mezun olmak,

2.) Veteriner Hekim, İstatistikçi, Biyolog, Kimyager, Matematikçi, Sosyolog, Kameraman, Fotoğrafçı, Spiker, Matbaacı, Ekonomist ve Ev Ekonomisti Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3.) Mimar Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Fakültelerin Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmak,

4.) Programcı Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini bilmek,

5.) Veteriner Sağlık Teknikeri Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Meslek Yüksekokullarının (Laborant ve Veteriner Sağlık, Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖF)) programlarından mezun olmak,

6.) Sağlık Teknikeri Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Sağlık Meslek Yüksekokullarının (Çevre, Çevre Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Laboratuvar, Patoloji Laboratuvarı, Protez ve Ortez, Radyoloji, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar) programlarından mezun olmak,

7.) Tekniker Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Teknik Meslek Yüksekokullarının (Ağaç İşleri, Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Arıcılık, Bağcılık, Bahçe Ziraatı, Balık Yetiştiriciliği, Besicilik, Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine Resim Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar  Operatörlüğü ve  Teknikerliği,  Bilgisayar  Programcılığı,  Bilgisayar

 

 


Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim-Yönetim, Bina Koruma ve Yenileme, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim, Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Budama ve Aşılama, Çay Eksperliği, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çini İşlemeciliği, Değirmencilik, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Doğalgaz ve Isıtma, Dokuma, Dokumacılık ve El Sanatları, Ekmekçilik, El Basmacılığı, El Sanatları, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Endüstriyel Tavukçuluk, Enerji, Et Endüstrisi, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler, Fındık Eksperliği, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Film Yapım Teknikleri, Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Geleneksel El Sanatları, Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Harita, Harita Kadastro, Harita Teknikerliği, Harita ve Maden Ölçme, Hasat Sonrası Teknolojisi, Hayvansal Üretim, Hidroelektrik Santralleri, İç Mekan Koruma ve Yenileme, İklimlendirme-Soğutma, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İpek Böcekçiliği, İş Makineleri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Kesim ve Et, Kesim ve Et Endüstrisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Lastik Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mantarcılık, Masaüstü Yayıncılık, Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Metal İşleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalürji Malzeme, Meyve-Sebze İşleme, Mimari Dekoratif Sanatlar, Mimari Restorasyon, Mobilya ve Dekorasyon, Motor, Organik Tarım, Ormancılık, Oto Elektrik-Elektronik, Oto Motor Teknolojileri, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomasyon, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv Tasarım ve İmalat, Örme, Örme Teknolojisi, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Petrokimya, Petrol Sondajı ve Üretimi, Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Radyo – Televizyon Tekniği, Radyo – Televizyon Yayımcılığı, Radyo – TV Yayımcılığı, Radyo TV Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Rafineri, Rafineri ve Petrokimya, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sahne Tasarımı, Sebze Üretimi, Seracılık, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Seracılık-Budama ve Aşılama, Serigrafı, Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, Sondajcılık, Su Ürünleri, Sulama Teknolojisi, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Süt Hayvancılığı, Süt ve Ürünleri, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Tarım AÖF, Tarım Makineleri, Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması, Tarımsal Laboratuvar, Tarımsal Sulama, Tarımsal Sulama Yönetimi, Tarla Bitkileri, Tasarım ve Basım – Yayıncılık, Tavukçuluk, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik, Telekominikasyon, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği, Un Üretim Teknolojisi, Yapı Denetim Yardımcılığı,

 

 

 

Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Zeytin Endüstrisi, Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi) programlarından mezun olmak,

8.) Teknisyen Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Tarım Meslek Lisesi ve Ziraat Meslek Liselerinden mezun olmak, Meslek Liselerinin Ağaç İşleri, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Gıda Analizi), Besin Kontrol ve Analizleri, Bilgisayar, Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar Yazılım, Çevre Sağlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Dokuma, Elektrik, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik Endüstriyel Bakım Onarım, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Hazır Giyim, Konfeksiyon, Makine, Makine Ressamlığı, Marangoz, Matbaa, Metal İşleri, Mobilya Dekorasyon, Motor, Resim, Sıhhi Tesisat, Telekomünikasyon, Tesisat Teknolojisi, Tesviye, Torna Tesviye, Torna Tesviye-Makine Teknolojileri, Yapı Bölümü, Yiyecek İçecek Hizmetleri/Servis, Ziraat bölümlerinden mezun olmak,

9.) Veteriner Sağlık Teknisyeni Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili  Genelgesi >> indirmek için tıklatınız.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Önlisans Programları Teknik ve Sağlık Programları ile ilgili Kararı   >>  indirmek için tıklatınız.

Unvan Değişikliği Sınavı Açılan Kadrolar (Ek-1)  >>  indirmek için tıklatınız.

Unvan Değişikliği Sınavı Kapsamında Açılan Kadro ve Branşlar (Ek-2)   >>  indirmek için tıklatınız.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Şartları (Ek-3)   >>  indirmek için tıklatınız.

 

Yukarıdaki açıklamaları okudum ve kabul ettim.

Yanlış tercihte bulunmamak için tercih yapacağınız unvanların kodlarını kontrol ediniz. >>  indirmek için tıklatınız.

Müracaat için  aşağıdaki linke tıklayınız.  

http://www.tarimpersonel.gov.tr/unvandegisikligi

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Görevde Yükselmede Tüm Kadrolara Sözlü Sınav ŞartıGörevde yükselme ve ünvan değişikliği için tüm kadrolara sözlü sınav kriteri...
Devlet Memurlarının Terfi Sistemi DeğişmeliDevlet memurlarında terfi etmek sadece kağıt üzerinde mevzuatta yer almakta. Memurların...
SGK, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı AçtıSGK, şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı; aktüer, avukat, grafiker, istatistikçi,...
TÜİK Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği 2015 8 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29349 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığı (Türkiye...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve...
Diyanet Kurumiçi 100 Vaiz AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız taşra teşkilatında...
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti 19 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29241 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ...
MEB 4667 Kontenjana Ünvan Değişikliği Sınavı AçtıMilli Eğitim Bakanlığı 4.667 kontenjan için ünvan değişikliği sınavı açtı....
MEB ve Yargıtay’ın Görevde Yükselme Yönetmelikleri DeğiştiMillî Eğitim Bakanlığı ve Yargıtay’ın Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği...
Yeni Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği YönetmelikleriResmi gazetede 4 kurumun Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmelikleri...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.