Diyarbakır Yenişehir SYDV Geçici Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Geçici İşçi Alım İlanları » Diyarbakır Yenişehir SYDV Geçici Personel Alım İlanı
06 Şubat 2012 - 12:22

DİYARBAKIR/YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANI

Yenişehir İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 02.02.2012 tarih ve 5 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, SYD Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet Geçici İşçi Statüsünde Personel alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak.

4-Erkek adayların, çalışacağı süre zarfında askerlikle ilişkisinin olmaması. (Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

5-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

7-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8-Adli sicil kaydı bulunmamak.

9-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-  Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 50 puan almış olmak.

2-  İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak. (Vakıf otomasyon programını kullanabilir olanlar ile SYD Vakıflarında sürekli veya geçici olarak-fiilen Vakıfta-çalışmış olanlar öncelikli tercih edilir.)

3-  SYD Vakıflarında en az 1 yıl çalışmış olmak (Başvuran adaylar daha önce SYD Vakıflarında çalıştıklarına dair belgeyi başvuru esnasında vakfımıza ibraz etmeleri gerekmektedir.)

 

4- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak

5-Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

6-İşin Süresi: Belirli Süreli ( 9 Ay )

7-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-  Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2-  Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-  (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4-  2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6-   Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası
istenecektir)

7-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru
bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 08.02.2012
saat        17.00a         kadar         Yenişehir         Kaymakamlığı         Sosyal        Yardımlaşma         ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığı Kooperatifler Mah. Öğretmenler Sok. Turssan Apt. Altı No:12/B adresine
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-   İstenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 09.02.2012 tarihinde
Kaymakamlık binası 3.kat toplantı salonunda saat 14:00’da sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayları
değerlendirilirken, öncelikli olarak SYD Vakıflarında sürekli veya geçici olarak-fiilen vakıfta-çalışmış
olanlara öncelik verilecek olup sıralamada, başvuru yapan adayların SYD Vakıflarındaki hizmet süresi
dikkate alınacaktır.

3-  Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi
olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

4-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet
memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat
bulunmamaktadır.               Bu              nedenle              bu              pozisyonlara              yerleştirilen

personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ

DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak bir 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Yenişehir İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Kooperatifler Mah. Öğretmenler Sok. Turssan Apt. Altı No:12/B

Yenişehir/Diyarbakır

Yenişehir SYD Vakfı : 0412 224 04 17

e-posta : diyarbakir.yenisehir@sydgm.gov.tr

İLANEN DUYURULUR 06.02.2012

  • sydgm personel alımı
  • sosyal hizmetler personel alımı 2012
  • diyarbakır sydv
  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı diyarbakır
  • diyarbakır sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı
  • diyarbakır sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
  • diyarbakır sosyal hizmetler personel alımı
  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı diyarbakır personel alımı
  • sydv personel alımı diyarbakır
  • yenişehir sydv

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ilgın Ovası Pompaj Sulama Birliği Elektrik Teknisyeni Alım İlanıİş İlan No (00003969329) Bu ilana Kişisel Durumu “Normal” olanlarla birlikte...
Kayseri Zamantı Sulama Birliği Sulama Sistemleri Montaj İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00003951461) Bu ilana Kişisel Durumu “Normal” olanlarla birlikte...
Erzincan Geçit Belediyesi 2 İşçi Alacakİş İlan No (00003954741) Bu ilana Kişisel Durumu “Normal” olanlarla birlikte...
Muğla Kavaklıdere Belediyesi Beden İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00003955657) Bu ilana Kişisel Durumu “Normal” olanlarla birlikte...
İnönü Üniversitesi Matbaa İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00003955721) Bu ilana Kişisel Durumu “Normal” olanlarla birlikte...
SDÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 74 Geçici Beden İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00003956881) Bu ilana Kişisel Durumu “Normal” olanlarla birlikte...
Burdur Karataş Sulama Birliği Ziraat Mühendisi Alacakİş İlan No (00003956950) Bu ilana Kişisel Durumu “Normal” olanlarla birlikte...
Sivas İmranlı Belediyesi Beden İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00003958695) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Sakarya Pamukova Sulama Birliği Şoför Alacakİş İlan No (00003962460) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Yalova Subaşı Belediyesi 4 Geçici Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00003962950) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba